Azərbaycanca-ingiliscə lüğət

 • İNAD

  I. i. 1. obstinacy, stubbornness; ~ etmək to persist (in); 2. (adam) pighead, obstinate / stubborn person II

  Tam oxu »
 • İNADCIL

  s. bax inadkar II

  Tam oxu »
 • İNADCILLIQ

  i. bax inadkarlıq

  Tam oxu »
 • İNADKAR

  I. i. pighead, obstinate / stubborn person II. s. pigheaded, persistent, stubborn, obstinate; ~ olmaq to be* stubborn / pigheaded; ~ adam a stubborn /

  Tam oxu »
 • İNADKARCASINA

  z. stubbornly, obstinately; ~ inkar etmək to refuse obstinately / stubbornly

  Tam oxu »
 • İNADKARLIQ

  i. obstinacy, persistency, stubbornness; ~ göstərmək to show / to display stubbornness

  Tam oxu »
 • İNADLA

  z. bax inadkarcasına

  Tam oxu »
 • İNADLILIQ

  i. bax inadkarlıq

  Tam oxu »
 • İNAM

  i. faith, belief, trust; möhkəm / qəti ~ firm belief (in); özünə ~ faith in oneself, self-confidence; kor-koranə ~ blind / implicit faith; insana ~ be

  Tam oxu »
 • İNAMLA

  z. confidently, with confidence; gələcəyə ~ baxmaq to look ahead with confidence, to face the future with confidence; ~ danışmaq to speak* with confid

  Tam oxu »
 • İNAMLI

  s. resolute, firm; confident, sure; ~ addım resolute step; ~ cavab firm answer; ~ qələbə confident / decisive victory

  Tam oxu »
 • İNAMSIZ

  s. 1. uncertain, hesitant; ~ olmaq to be* hesitant (about) / uncertain (about); 2. irresolute, indecisive; ~ adam irresolute person

  Tam oxu »
 • İNAMSIZLIQ

  i. disbelief, lack of faith(in); ~ nümayiş etdirmək / göstərmək to display / to show* disbelief

  Tam oxu »
 • İNANAN

  s. trustful, trusting; (sadəlövh) credulous

  Tam oxu »
 • İNANDIRICI

  I. s. convincing, persuasive, weighty, forceful; ~ nümunə convincing example; ~ dəlil / sübut convincing argument; ~ söz weighty utterance; ~ nitq a c

  Tam oxu »
 • İNANDIRICILIQ

  i. convincingness, persuasiveness, forcefulness

  Tam oxu »
 • İNANDIRILMAQ

  f. to be* made sure / certain (of; that), to be* made convinced (of)

  Tam oxu »
 • İNANDIRMAQ

  f. 1. to convince (d. of); to try to convince (d. of); bir kəsi öz sözünün doğruluğuna ~ to convince smb

  Tam oxu »
 • İNANILMAZ

  s. 1. unbelievable, incredible, inconceivable; ~ əhvalatlar incredible stories; 2. (əfsanəvi) fabulous; ~ qəhrəman fabulous hero; ~ var-dövlət fabulou

  Tam oxu »
 • İNANILMIŞ

  fs. reliable, dependable, trustworthy, trusty; ~ dost reliable friend

  Tam oxu »
 • İNANMAQ

  f. to believe (d.); (etibar etmək) to trust (d.); Mən sizə inanmıram I don’t believe you; Mən gözlərimə inana bilmirəm I can’t believe my eyes; İnanın

  Tam oxu »
 • İNANMALI

  s. 1. reliable; ~ adam a reliable person; 2. probable, likely; verisimilar; ~ nəticə probable result; ~ plan a likely plan

  Tam oxu »
 • İNCƏ

  s. 1. fine, delicate; tender, (əndam) slender, slim; ~ barmaqlar slender / delicate fingers; ~ qıçlar slim / slender legs; ~ qəlb tender heart; ~ zövq

  Tam oxu »
 • İNCƏ-İNCƏ

  z. tenderly, delicately, finely

  Tam oxu »
 • İNCƏ-MİNCƏ

  s. d.d. delicate, tender; graceful

  Tam oxu »
 • İNCƏAYAQ

  s. slim-legged

  Tam oxu »
 • İNCƏAYAQLI

  s. bax incəayaq

  Tam oxu »
 • İNCƏBEL

  s. slender waist; (i.s.) with slender waist, (i.s.) having slender waist

  Tam oxu »
 • İNCƏBELLİ

  s. bax incəbel

  Tam oxu »
 • İNCƏHİSSLİ

  s. sensitive, sentimental; ~ adam a sensitive / sentimental person

  Tam oxu »
 • İNCƏQƏLBLİ

  s. kind-hearted, tender-hearted; ~ adam a kind-hearted / tender-hearted person

  Tam oxu »
 • İNCƏLƏNMƏK

  f. to become* fine / tender / thin

  Tam oxu »
 • İNCƏLƏŞDİRMƏK

  f. 1. to thin (d.), to make* thinner / finer; (d.) 2. dilç. palatalize (d.)

  Tam oxu »
 • İNCƏLƏŞMƏK

  f. 1. to become* / to get* thinner / finer; 2. dilç. to become* / to get* palatalized

  Tam oxu »
 • İNCƏLİK

  i. thinness; slenderness, slimness, tenderness, fineness, nicety; bir şeyi incəliyinə qədər bilmək to know* smth

  Tam oxu »
 • İNCƏLMƏK

  f. 1. to get* / to become* thinner; 2. (arıqlamaq) to lose* flesh, to grow* thinner

  Tam oxu »
 • İNCƏLTMƏK

  f. 1. to cause to become / to get thinner (d.); 2. to cause (d.) to ose flesh / weight, to grow* thinner (d

  Tam oxu »
 • İNCƏSƏNƏT

  i. art; ~lə məşğul olmaq to study art

  Tam oxu »
 • İNCƏVARA

  mod.s. luckily, fortunately; İncəvara, hamı sağ-salamat qayıtdı Luckily / fortunately everybody returned safe and sound

  Tam oxu »
 • İNCİ

  I. i. 1. top.i. pearl(s); xırda ~ seed-pearls pl.; 2. (bir dənəsi; həm. məc.) pearl; ~ kimi like pearls II

  Tam oxu »
 • İNCİÇİÇƏYİ

  i. bot. lily of the valley, lilies of the valley

  Tam oxu »
 • İNCİDİCİ

  s. hurtful, offensive; racking; ~ söz a hurtful word; ~ davranış offensive behaviour; ~ diş ağrısı racking toothache

  Tam oxu »
 • İNCİDİLMƏK

  f. 1. to be* offended / wounded / hurt; 2. to be* tortured

  Tam oxu »
 • İNCİGÜLÜ

  i. bax inciçiçəyi

  Tam oxu »
 • İNCİK

  I. s. offended (with), resentful; ~ səs offended tone / voice; ~ baxış resentful look II. z. offensively, resentfully; ~ görünmək to look offended

  Tam oxu »
 • İNCİKLİK

  i. offence, injury; resentment, discord; araya ~ salmaq to sow* discord

  Tam oxu »
 • İNCİL

  i. the Gospels

  Tam oxu »
 • İNCİMƏK

  f. to take* offence, to be* offended (with), to be* / to feel* hurt; İnciməyin Don’t be offended

  Tam oxu »
 • İNCİŞMƏK

  f. to have* a grudge against each other, to be* on bad terms with each other

  Tam oxu »
 • İNCİTMƏK

  f. 1. to offend (d.), to wound smb.’s feelings; 2. to hurt (d.), to torment (d.); Məni incitməyin! Stop tormenting me! 3

  Tam oxu »