DƏB

i. fashion, vogue; ~də in fashion / vogue; ~ə düşmək to come* into fashion / into vogue, to become* fashionable; ~dən çıxmaq to go* out of fashion / vogue; ~ yaratmaq to introduce a fashion; ~ə salmaq to bring* into fashion (d.); ~ə uyğun / müvafiq in the fashion, fashionably; ~ə uyğun geymək to dress fashionably; son ~də in the latest fashion; ~ salmaq to set* a fashion

DƏBBƏ

Digər lüğətlərdə