EYMƏ

Dilimizdə dərini aşılamaq üçün “закваска” mənasını verən ey sözü olub, eymə həmin kəlmə ilə qohumdur və ad-feil omonimi kimi işlədilib. Qabaqlar aşı maddəsi kimi ayrandan da istifadə edilib. Ola bilsin ki, ey “ayran”la qohum sözdür. Eymə -içində ağartı saxlamaq üçün aşılanmış, tüksüz dəriyə deyirlər. Deməli, ey (aşılamaq) kəlməsi zəminində əmələ gəlib. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

EYHAM
EYMƏNC

Значение слова в других словарях