FETİŞİZM

\[alm. Fetischismus; fr. Fètichisme; ing. Fetichism; tr. Tapınakçilik; ər. أ جٌٛر خٌّ , portuqalca feitice – cadugərlik\] – maddi şeylərə səciyyəvi sosial keyfiyyətlər aid edən, mədəniyyətin yaratdığı xassələri isə təbiətə aid bir şey kimi nəzərdən keçirən ictimai \[iqtisadi, ideoloji və i. a.\] münasibət və buna uyğun baxış.
FEODALİZM
FƏAL

Digər lüğətlərdə