FEODALİZM

\[ру. Феодализм; lat. feodum – malikanə\] – ümumdünya tarixi tərəqqinin gedişində ictimai-iqtisadi forma- siyaların əvəz olunmasından ibarət bütöv dialektik prosesin orta həlqəsini təşkil edən ictimai-iqtisadi formasiya. Orta əsrlər dövrü üçün xarakterikdir.
FENOMONEOLOGİYA
FETİŞİZM

Digər lüğətlərdə