Fəlsəfə terminlərinin izahlı lüğəti

 • FİDEİZM

  \ – elmi dinə tabe etməyə, elmi biliklərdən dini ehkamların müdafiəsində istifadəyə çalışan mürtəce təlim

  Tam oxu »
 • FİNALİZM

  \ – hər şeyin bir məqsədlə müəyyənləşdiyini, bir məqsədə yönəldiyini, yaxud hər şeyin bir məqsədyönlülük qaydasına görə olub-bitdiyini qəbul edən g

  Tam oxu »
 • FİNİTİZM

  \ – Sonsuzluq kateqoriyasının \ obyektiv real məzmununu inkar edən fəlsəfi kateqoriya; bu kateqoriya onu əsas tutur ki, nə kainatda, nə mikroaləmdə, n

  Tam oxu »
 • FİRAQ

  \ – yrılık, ayrılma, kader, hüzün. Sözün kökü ərəbcədəki fərəqə-dir. Hərfi mənada ayırmaq, bölmək deməkdir

  Tam oxu »
 • FİTRİ

  \ – hər hansı bir varlığın təbiətində olan, var olandan sonra özünün qazandığı öyrənilmiş şeylərin nəticəsi olmayan, anadanolma özü ilə var olan

  Tam oxu »
 • FORMA

  \ - Şeyin xarici görünüşü, şəkli. Bir şeyin məzmununu ifadə etmək üçün istifadə olunan bədii vasitələr sistemi

  Tam oxu »
 • FORMALİZM

  \ - İşin mahiyyəti zərərinə olaraq, onun ancaq zahiri cəhətinə riayət etmək.

  Tam oxu »
 • FREYDİZM

  psixoanaliz nəzəriyəsinin və metodunun adı. Z.Freydin \ adı ilə adlandırılmışdır. Psixologiya və psixopatologiyada insanın bütün hərəkətlərinin başl

  Tam oxu »
 • FUNKSİONALİZM

  (ing. functionalism) – sosioloji tədqiqatlarda və biologiyada yayılmış konsepsiya; cəmiyyətin təşkilinin təhlilinə yanaşmaların geniş spektrini əhatə

  Tam oxu »
 • FUNKSİYA

  \ – Mövcud münasibətlər sistemində hər hansı bir obyektin xassələrinin xarici təzahürü; məs., orqanizmdə hiss orqanlarının funksiyaları, pulun funk

  Tam oxu »
 • FUTUROLOGİYA

  \ – bəşəriyyətin gələcəyi haqqında təsəvvürlər, sosial proseslər perspektivlərini əhatə edən biliklər sahəsi

  Tam oxu »
 • FÜYUZAT

  (ف ٍٛضبد ) – həftəlik ictimai-siyasi, ədəbi-tənqidi jurnal, 1906-cı il noyabrın 1-dən 1907-ci il noybrın 1-dək Bakıda Azərbaycan dilində nəşr edilmiş,

  Tam oxu »
 • FÜZULİ

  \ – boş, mənasız, cəfəng. Əslində orijinal ərəb dilində maraqlı, hər şeylə maraqlanan, hər işə qarışan kəs demək-dir

  Tam oxu »
 • GENERALIZM

  \ tək – tək yaxud da xüsusi vəziyyıtlərdən ümumi bir qanunun, prinsipin çıxarılması.

  Tam oxu »
 • GENESIZ

  \ – ―G.‖ termini ilk dəfə qədim yunan mifologiyasında işlənmişdir.sonralar fəlsəfədə, həmçinin təbiəətşünaslıqda yayılmışdır

  Tam oxu »
 • GENETIKA

  \ – orqanizmlərin irsiyyəti və dəyişkənliyi haqqında təlim.

  Tam oxu »
 • GEOPOLITIKA

  \ – imperialist ekspansiyanın müxtəlif formalarına iqtisadi və siyasi coğrafiyanın məlumatlarına saxta istinadlarla haqq qazandıran konsepsiya

  Tam oxu »
 • GEOSENTRİZM

  \ – yerin mərkəz qəbul edilməsi: Dünyanı bütün aləmin mərkəzi qəbul edən görüş.

  Tam oxu »
 • GERÇƏKLIK

  real mövcud olub inkişaf edən, özündə xüsusi mahiyyət və qanunauyğunluq olan, həmçinin xüsusi təsir və inkişaf nəticələrinə malik şey

  Tam oxu »
 • GƏLDƏÇ

  türk dilində gələcək, istiqbal mənalarını verməkdədir.

  Tam oxu »
 • GƏLƏCƏK

  zaman çərçivəsində və məkan hüdudlarında fantaziyanın gizli söylədiklərinin hamısının formasız və qeyri-müəyyən baş verməsi

  Tam oxu »
 • GÖK

  1 – Tanrı, Tanrıdan. Tanrısal, müqəddəs 2 – Mavi, Göyün rengi 3 – Yer üstü, göy üzü 4 – Əzəl-ebed, başsızlıq və sonsuzluq 5 – Gözəllik, göz alıc

  Tam oxu »
 • GÖRÜNMƏ

  obyektin, yaxud hadisənin qavrayışında saxtalıq anını ifadə edən anlayış.

  Tam oxu »
 • GÖZƏL

  \ – konkret anlamda görmə zamanı gözə çox xoş görünən, göz oxşayan. Estetikada geniş istifadə olunur

  Tam oxu »
 • GÖZƏLLİK

  ən yüksək estetik məziyyətli hadisələri səciyyələndirən estetik kateqoriya.

  Tam oxu »
 • GÜC

  \ – fiziki və əxlaqi olaraq təsir edə bilmə yaxud da bir təzyiqə qarşı müqavimət göstərə bilmək qabiliyyəti

  Tam oxu »
 • HADİS

  başlanğıcda mövud olmayıb, sonradan var olan şeydir. hadis hallar – başlanğıcda olmayıb sonradan baş verən hallar, əslə aid olmayanlar

  Tam oxu »
 • HAKİMİYYƏT

  cəmiyyətin siyasi təşkilinin əsas funksiyalarından biri, bir-birinə zidd fərdi və ya qrup mənafelərini əlaqələndirməklə insanların hərəkətini idarə et

  Tam oxu »
 • HAQQ

  əl-yəqin – daxili hiss və təcrübənin verdiyi, insanın özündə hiss etdiyi, özündə müşahidə etdiyi elmə deyilir

  Tam oxu »
 • HAQQ

  (ing. Real; ər. حمك ) – sözünün lüğət mənası ―dəyişməz‖ deməkdir. Termin olaraq mənası isə ―hər şərt altında doğru olan şey‖ deməkdir

  Tam oxu »
 • HAL

  ərbabı – hal əhli. Hər hansı bir məqama sahib olan kəslər.

  Tam oxu »
 • HARAM

  dinin yerinə yetirilməsini qadağan etdiyi əməllərə deyilir. İnsan öldürmək, oğurluq etmək, ana-ataya qarşı çıxmaq və s

  Tam oxu »
 • HARMONİYA

  \ – çoxluğun və qarışıqlığın sistemli bir birlik yaratması.

  Tam oxu »
 • HARMONİYA

  ahəngdarlıq.

  Tam oxu »
 • HEDONİZM

  \ – Hazcilik-Zevkçilik: ləzzət və zövqü həyatın məqsədi qəbul edən bütün əxlaq anlayışlarına verilən isim

  Tam oxu »
 • HEDONİZM

  \ – əxlaqi tələblərin əsaslandırılması prinsipi; qədim dövrdə meydana gəlmişdir; xeyirxahlıq \ həzz gətirən və iztirablardan azad edən, şər isə iztira

  Tam oxu »
 • HELİOSANTRİZM

  \ – Güneş merkezcilik: Kopernik və Galileyin ortaya qoyduğu Günəş mərkəz görüşü.

  Tam oxu »
 • HELM

  yumşaq xasiyyətlilik, mülayimlik, səbirli, təmkinli olmaq.

  Tam oxu »
 • HERMENEVTİKA

  \ – açıqlamaq, yorumlamaq, izah etmək. Bir mətni anlamağa yönələn, mətnin izahından bəhs edən təlim.

  Tam oxu »
 • HERMENEVTİKA

  \ – məqsədi mətnin obyektiv \ və subyektiv \ əsasları-na görə mənasını müəyyən etmək olan şərh məharəti nəzəriyyəsi

  Tam oxu »
 • HERMETİZM

  \ – ellinizm mərhələsində və son aitik dövrdə təşəkkül tapmış dini-fəlsəfi təlim.

  Tam oxu »
 • HERUSTİKA

  \ əslən yunan mənşəlidir heuruskein – tapmaq, ortaya çıxarmaq deməkdir. Fəlsəfədə herustika nəyisə, hansısa metodu tapıb ortaya çıxarmaq mənasında işl

  Tam oxu »
 • HEYBƏT

  qorxu dolu həyəcan, dəhşət.

  Tam oxu »
 • HƏDD

  \ – tamamlama, sona çatma, bir şeyin sona çatdığı nöqtə. Varlıq yaxud da təsir dairəsinin xarici sərhəddi

  Tam oxu »
 • HƏDƏS

  islam dini etiqadına görə, müsəlmanın ibadət etməsinə mane olan və dəstəmaz, qüsul, yaxud təyəmmüm etmədikcə bədəndə qalıcı xüsusiyyətə malik olan

  Tam oxu »
 • HƏQİQƏT

  gerçəkliyin fikirdə doğru, düzgün inikası; meyarı praktikadır. Həqiqilik xarakteristikası şeylərin özünə və onları dillə ifadə etməyin vasitələrinə

  Tam oxu »
 • HƏNİFİLİK

  islam dinin yaranması ərəfəsində Ərəbistanda bütpərəstliyə qarşı çıxıb, təkallahlığı təbliğ edən cərəyan

  Tam oxu »
 • HƏRƏKƏT

  Matriyanın mühüm atributu, mövcudluq üsulu. Hərəkətə təbiət və cəmiyyətdə baş verən bütün proseslər daxildir

  Tam oxu »
 • HƏVAİ

  Şeylər – boş şeylər, dünyanın fani ləzzətlərinə meyl etmək.

  Tam oxu »
 • HƏVASAT

  İ nəfsiyyə - nəfsin arzuları istəkləri.

  Tam oxu »