HAVA¹

\[ər.\] сущ. 1. гьава; yaz havası гатфарин гьава; dəniz havası гьуьлуьн гьава; ağır hava залан гьава; rütubətli hava ламу гьава; // гьавадин (мес. чуькьуьн); 2. гьава, цав; havada uçmaq гьавада лув гун (мес. къушари); ** hava almaq гьава кьабулун, ахъа гьавада нефес къачун, къекъуьн, ял ягъун; hava həyəcanı гьавадин тревога (гьавадай, цавай жезвай хатадикай, душман атуникай хабар гудай сигнал); hava işıqlanmaq гьава экуь хьун, экуьнен хьун, югъ хьун; hava qaralmaq (qaranlıqlaşmaq) гьава мичӀи хьун, ряден хьун, рагъ акӀиз авалун; hava şarı гьавадин шар а) шар хьтин элкъвей аэростат; б) къенез гьавадилай кьезил газ ацӀурнавай аялар къугъвадай шар; hava vannası гьавадин ванна (беден мягькемарун ва я сагъарун патал ачух гьавадал ракъиник яргъи хьун, рагъ гун); havada (havadan asılı) qalmaq гьавада (гьавадикай куьрс хьана) амукьун (са месэла, са кар гьял тавуна амукьун манада); başına hava gəlmək кил. baş.
HATƏM
HAVA²

Значение слова в других словарях