KASAD

s. 1. (bazar, ticarət haq.) stagnant, dull, slack; ~ bazar stagnant / dull market; ~ olmaq to be* stagnant / dull; Bu gün bazar kasaddır To-day the market is stagnant / dull; Bu həftə alver kasaddır Trade / Selling is slack / stagnant this week; 2. (qıt, az) scanty, scarce, meagre, poor; in short supply; deficient; ~ məhsul poor crop; bad harvest; ~ olmaq to be* scarce / in short supply; Bu il meyvə kasaddır This year fruits are scarce; bir şeydən ~ olmaq to be* short of smth; O, puldan kasaddır He is short of money / cash; ağıldan ~ mentally deficient

KASA
KASADLAŞDIRMAQ

Digər lüğətlərdə