Klapan

maşın və boru kəmərlərində qaz, buxar və ya maye sərfini tənzimləmək məqsədi ilə axın kəsiyinin sahəsini dəyişən detal, yaxud quruluş. Maşınlarda (nasos, kompresor, daxiliyanma mühəriki və s) K. qaz, buxar və ya maye sərfini idarə edən, yaxud paylaşdıran mexanizmin bir hisəsidir.
Kimya və neft maşınqayırması
Koks

Digər lüğətlərdə