LİBERLİZM

cəryanı fransız maarifçiləri və filosofları (J.J.Russo, Didro, Lametri ), ingilis filosofları (C.Lokk, T. Hobbs) və utopik sosialistlərin yaradıcılığında yer almış ―təbii hüquq‖ nəzəriyyəsinə və dövlətin yaradılması haqqındakı ―ictimai müqa-vilə‖ təliminə əsaslanır. Əsas fikir bundan ibarətdir ki, insanlar dünyaya gələrkən hamısı bərabər təbii hüquqlara malik olurlar.
LİBERALİZM
LİBİDO