MİKROSOSİOLOGİYA

\[yun. Mikros – kiçik\] – sosio-logiyanın bölməsi; öyrənmə obyektini \[üzvləri bir-biri ilə sabit şəxsi ünsiyyətdə olan tərkibcə azsaylı sosial qruplar\] təşkil edir.
MİFOLOGİYA
MİLLƏT

Digər lüğətlərdə