SIÇRAYIŞ

predmetin və ya hadisənin əsaslı keyfiyyət dəyişməsi, kəmiyyət dəyişmələrinin nəticəsində köhnə keyfiy-yətin yeni keyfiyyətə çevrilməsi \[ Kəmiyyət dəyişmələrinin key-fiyyət dəyişmələrinə keçməsi qanunu\].
SXOLASTİKA
SİENTİZM

Digər lüğətlərdə