SXOLASTİKA

\[alm. Scholastik; fr. Scolastique; ing. Scholastic\] – iman ilə elmi, kilsə təlimi ilə Aristotel fəlsəfəsini bir-birinə uyğun formada birləşdirməyə çalışan orta əsrlər fəlsəfəsi. Sxolastika tərəfdarları bir tezisdən çıxış edirlər ki, inam ağıldan üstündür. \[yun. Scholasticos – məktəb, məktəbə aid\] orta əsr ―məktəb fəlsəfəsi‖. Sxolastlar xristianlıq dini etiqadını rasio-nallıqla əsaslandırmağa və sistemləşdirməyə çalışmışlar.
SƏNƏT
SIÇRAYIŞ

Digər lüğətlərdə