SİENTİZM

= sayəntizm \[alm. Scientismus; fr. Scientisme; osm. tr. ilimcilik; ər. ػه حًُ lat. scientia və ing. Science – bilik, elm\] – elmlə bağlı olan dünyagörüşü yaxud da elmi düşüncənin təktərəfli dəyərləndirilməsinə deyilir. Mədəniyyət sistemində, cəmiyyətin ideya həyatında elmin rolunun mütləqləşdirilməsindən ibarət konsepsiya.
SIÇRAYIŞ
SİLLOGİSTİKA