SİLLOGİSTİKA

sillogistik əqli nəticə haqqında təlim. Aristotel tərəfindən formulə edilmiş tarixən birinci məntiqi de-duksiya sistemidir.
SİENTİZM
SİLLOGİZM

Digər lüğətlərdə