XƏBİS

I. i. nasty, too bad*, wicked, loathsome; Kişi onun gözündə xəbis bir adama çevrildi The man became loathsome to her; O, mənə qarşı xəbis idi He / She was nasty to me; O, çox xəbis adamdır He / She is a very bad man

II. s. villian, scoundrel; (qadın) mean woman*

XƏBƏRSİZLİK
XƏBİSLƏŞMƏK

Digər lüğətlərdə