ÖLÜM

orqanizmin həyat fəaliyyətinin geriyə dönməz şəkildə dayanması, canlı varlığın mövcudluğunun labüd təbii sonu.
ÖLÇÜ
ÖNGÖRMƏ

Значение слова в других словарях