Azərbaycan dilinin etimologiya lüğəti

 • OOLİT

  yun. oon – yumurta + yun. lithos – daş

  Tam oxu »
 • OPAL

  sanskr. upala – qiymətli daş

  Tam oxu »
 • OPERATOR

  Latın sözüdür və “operasiya (əməliyyat) həyata keçirən” deməkdir. İndi məna bir qədər dəyişib, əsasən kino sənəti ilə bağlı işlədilir

  Tam oxu »
 • OPPONENT

  Oppozisiya sözü ilə qohumdur, latın mənşəlidir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Tam oxu »
 • ORAKUL

  Qədim mədəniyyətlərdə hesab olunurdu ki, gələcəkdə baş verəcək hadisələr qabaqcadan müəyyən olunub və nəyin olub-olmayacağını allahlar bilir

  Tam oxu »
 • ORAQ

  “Kəsmək”, “biçmək” anlamlarını əks etdirən ormaq feilimiz olub. Daramaq sözündən daraq yarandığı kimi, eyni qəlib üzrə ormaq feilindən də oraq ismi əm

  Tam oxu »
 • ORANJİST

  Fransanın cənub-şərqində, Rona çayının sahilində Oranj şəhəri yerləşir. XVI əsrdə hollandiyalı bir zadəgan Hollandiyadakı torpaq sahələri ilə bərabər,

  Tam oxu »
 • ORANQUTANQ

  Malaysk (malay) dili ilə bağlıdır. Oran (adam), hutanq (meşə) söz­lərindən əmələ gəlib: “meşə adamı (vəhşi adam)” deməkdir

  Tam oxu »
 • ORBİT

  lat. orbita – yol

  Tam oxu »
 • ORDEN

  Alman sözüdür, qədim mənası “sink təbəqə” demək olub. İndi “fərqlənmə, təltif nişanı” mənasında işlədilir

  Tam oxu »
 • ORDU

  Türk dillərində orda sözü “xan sarayı” anlamında işlədilib. Anadolu türkləri hər­bi düşərgəyə ordu deyirlər

  Tam oxu »
 • ORFOQRAM

  Yunan mənşəlidir, termin kimi “orfoqrafiya qaydalarına uyğun yazma” deməkdir. Bu, hərf ola bilər, şəkilçi ola bilər və s

  Tam oxu »
 • ORXAN

  Ədəbiyyatda mənşəyi açıqlanıb. Or (biçmək) və xan sözlərindən əmələ gəlib, “biçən, kəsib-tökən xan” (yəni igid) deməkdir

  Tam oxu »
 • ORİJİNAL

  Latın sözüdür, “mənbə”, “mənşə” anlamlarını əks etdirir. Bizdə, bir şeyin əsli mənasında işlədilir. Antonimi surət sözüdür

  Tam oxu »
 • ORİJİNAL-MAKET

  lat. originalis – ilkin + fr. maquette, ital. maccietta – eskiz, model

  Tam oxu »
 • ORQANİZM

  lat. organismus < organizo – təşkil edirəm, qururam

  Tam oxu »
 • ORNİTOFAUNA

  yun. ornithos – quş + lat. Fauna – meşə və çəmənlər ilahı

  Tam oxu »
 • OROQRAFİYA

  yun. oros – dağ + yun. grapho – yazıram, təsvir edirəm

  Tam oxu »
 • ORTABAB

  Bab ərəbcə “tay” deməkdir. Ortabab “orta vəziyyətdə olanların yoldaşı, tayı” kimi başa düşülə bilər. (Bəşir Əhmədov

  Tam oxu »
 • ORTAQ

  Mənbələrdə otra, ortu, orta sözləri var, “середина” anlamlarında işlədilib. Ortuq, ortaq isə şərik mənasında açıqlanıb

  Tam oxu »
 • ORTİT

  yun. orthos – düz

  Tam oxu »
 • ORTOKLAZ

  yun. orthos – düz + yun. klasis – qırma, qırılma, sındırılma, parçalanma

  Tam oxu »
 • ORTOQNEYS

  yun. orthos – düz + alm. gneis – qığılcım, qığılcımlanmaq

  Tam oxu »
 • ORUC

  Həm Orucluq bayramı ilə bağlıdır, həm də şəxs adı kimi işlədilir. Fars dilində orucluğa ruza (mənası “воздержание” deməkdir) deyirlər

  Tam oxu »
 • ORUNQALA

  Sinonimlər birləşməsidir, or elə “qala, divar” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Tam oxu »
 • OST

  alm. est – şərq

  Tam oxu »
 • OSTAN

  fars. – vilayət, əyalət

  Tam oxu »
 • OSTRAKİZM

  E.ə. 510-cu ildə afinalılar Hippi adlı tirandan qurtulduqdan sonra yeni bir tiraniyanın yarana bilməsinin qarşısını almaq üçün bir sıra tədbirlər görm

  Tam oxu »
 • OTAQ

  Mənbələrdə od kəlməsindən törəmiş od-a (yandır) feili var. Onun üzərinə -q şəkilçisi artırmaqla odaq (otaq) kəlməsi əmələ gəlib, “od yandıran yer” mən

  Tam oxu »
 • OTLU

  Mənbələr göstərir ki, -lı4 şəkilçisi –lıq4 şəkilçisindən əmələ gəlib, otlu yer əvəzinə otluğ yer deyiblər

  Tam oxu »
 • OTUXMAQ

  Dilimizdə -ıx4 şəkilçisi həm də adlardan feil düzəldir: otux, qanıx və s. Otuxmaq “heyvanın süddən ayrılaraq ot yeməyə başlaması”dır

  Tam oxu »
 • OTURMAQ

  Əsli olturmaq kimi olub. Oldur, otur, olğur (oturt), olduruğ (oturacaq) söz­ləri kökdaşdır, etimon ol feilidir

  Tam oxu »
 • OTUZ

  İki yozumu var: 1. Üç əvəzinə uz (uc) sözü işlədilib; on yerinə ot kəlməsindən də istifadə olunub. M

  Tam oxu »
 • OV

  Aul sözü ilə kökdaşdır. Qabaqlar heyvanı dairəyə alıb (aul formasında) ovla­yıblar. Qədim mənası “qomarma” deməkdir

  Tam oxu »
 • OV OVLAMAQ

  Qarğıdalı sulamaq, pambıq sulamaq kimi birləşmələr konkretlik bildirir, amma yazı yazmaq, su sulamaq, ov ovlamaq kimi birləşmələr ümumilik, qeyri-müəy

  Tam oxu »
 • OVXARLA

  Baltanı və s. alətləri bərk qızdırıb suya salırlar. Bu zaman o, çox möhkəm olur və yaxşı kəsir. Buna ovxarla (Cəbrayılda avxarla) deyirlər

  Tam oxu »
 • OVQAT

  Ərəbcə vaxt (əsli: vəqt) sözünün cəmidir, bizdə əhval sözünün sinonimi kimi işlədilir. (Bəşir Əhmədov

  Tam oxu »
 • OVUC

  Ovmaq feili ilə qohumdur, “ovuq (çökək) yer” deməkdir. Əlin içinin çökəkliyi ilə bağlıdır, ovuq kəlməsi ilə kökdaşdır (rus dilində də belədir: ладонь

  Tam oxu »
 • OY

  “Çökək”, “çuxur” anlamlarını əks etdirir, ondan oymaq (üskük), öyədək (çuxura düş­mək) kimi sözlərdə əmələ gəlib

  Tam oxu »
 • OYAQ

  Oy (ay) “ağıl” deməkdir. Oyğur “ayıltmaq”, oyaq “бодрый” mənasını əks et­dirib. Oy ismindən oy-a feili, ondan da oyaq sifəti yaranıb

  Tam oxu »
 • OYANMAQ

  Özbək dilində bu sözün yerinə uyğon, uyğok kəlmələri işlədilir, uyxu (yuxu), uyumaq sözləri ilə qohumdur

  Tam oxu »
 • OYKUMEN

  yun. oikumene < oikeo – məskunlaşdırıram

  Tam oxu »
 • OYLAQ

  Bu sözün qədim yazılışı ağla (быть безлюдным, пустовать), ağlat (без­люд­ный, уединный) formalarında olub

  Tam oxu »
 • OYMAQ1

  “Tayfa” (племя) mənasında işlədilən bu söz monqol dilinə məxsusdur. Mənası “qohum”, “nəsil” deməkdir

  Tam oxu »
 • OYNAMAQ

  Dilimizdə kökü itmiş sözlər var: ayır, ayrıl, ayırd; yaşınmaq, yaşmaq; yu­xarı, yoxuş, yüksək; ayıq, ayıl; gizlə, gizli; darıx, darılmaq, darğın; yaxı

  Tam oxu »
 • OYNAŞ

  Qırğız dilində oynamaq feili “быть в любовных отношениях” kimi izah olu­nur. -Aş (-əş) isə birgəlik bildirən şəkilçidir

  Tam oxu »
 • OYUQ

  Kənd təsərrüfatında dəni quşlardan qorumaq üçün oyuq (uyuq) düzəldirlər (rusca: пугало). Huyuq (maq) (yəni qorxutmaq) kəlməsi təhriflə bağlı oyuq, uyu

  Tam oxu »
 • OZAN

  İki yozumu var: 1. “Gəzən”, “uz (çox) gedən”.  2. “Uslu, ağıllı, dərrakəli” (uz, us sözləri “ağıllı, bacarıqlı” deməkdir)

  Tam oxu »
 • OZLAR

  isv. as – tirə

  Tam oxu »
 • OZOKERİT

  yun. ozo – qoxuyuram + yun. keros – mum

  Tam oxu »