Azərbaycan dilinin etimologiya lüğəti

 • OV

  Aul sözü ilə kökdaşdır. Qabaqlar heyvanı dairəyə alıb (aul formasında) ovla­yıblar. Qədim mənası “qomarma” deməkdir

  Tam oxu »
 • OV OVLAMAQ

  Qarğıdalı sulamaq, pambıq sulamaq kimi birləşmələr konkretlik bildirir, amma yazı yazmaq, su sulamaq, ov ovlamaq kimi birləşmələr ümumilik, qeyri-müəy

  Tam oxu »
 • OVXARLA

  Baltanı və s. alətləri bərk qızdırıb suya salırlar. Bu zaman o, çox möhkəm olur və yaxşı kəsir. Buna ovxarla (Cəbrayılda avxarla) deyirlər

  Tam oxu »
 • OVQAT

  Ərəbcə vaxt (əsli: vəqt) sözünün cəmidir, bizdə əhval sözünün sinonimi kimi işlədilir. (Bəşir Əhmədov

  Tam oxu »
 • OVUC

  Ovmaq feili ilə qohumdur, “ovuq (çökək) yer” deməkdir. Əlin içinin çökəkliyi ilə bağlıdır, ovuq kəlməsi ilə kökdaşdır (rus dilində də belədir: ладонь

  Tam oxu »
 • OY

  “Çökək”, “çuxur” anlamlarını əks etdirir, ondan oymaq (üskük), öyədək (çuxura düş­mək) kimi sözlərdə əmələ gəlib

  Tam oxu »
 • OYAQ

  Oy (ay) “ağıl” deməkdir. Oyğur “ayıltmaq”, oyaq “бодрый” mənasını əks et­dirib. Oy ismindən oy-a feili, ondan da oyaq sifəti yaranıb

  Tam oxu »
 • OYANMAQ

  Özbək dilində bu sözün yerinə uyğon, uyğok kəlmələri işlədilir, uyxu (yuxu), uyumaq sözləri ilə qohumdur

  Tam oxu »
 • OYKUMEN

  yun. oikumene < oikeo – məskunlaşdırıram

  Tam oxu »
 • OYLAQ

  Bu sözün qədim yazılışı ağla (быть безлюдным, пустовать), ağlat (без­люд­ный, уединный) formalarında olub

  Tam oxu »
 • OYMAQ1

  “Tayfa” (племя) mənasında işlədilən bu söz monqol dilinə məxsusdur. Mənası “qohum”, “nəsil” deməkdir

  Tam oxu »
 • OYNAMAQ

  Dilimizdə kökü itmiş sözlər var: ayır, ayrıl, ayırd; yaşınmaq, yaşmaq; yu­xarı, yoxuş, yüksək; ayıq, ayıl; gizlə, gizli; darıx, darılmaq, darğın; yaxı

  Tam oxu »
 • OYNAŞ

  Qırğız dilində oynamaq feili “быть в любовных отношениях” kimi izah olu­nur. -Aş (-əş) isə birgəlik bildirən şəkilçidir

  Tam oxu »
 • OYUQ

  Kənd təsərrüfatında dəni quşlardan qorumaq üçün oyuq (uyuq) düzəldirlər (rusca: пугало). Huyuq (maq) (yəni qorxutmaq) kəlməsi təhriflə bağlı oyuq, uyu

  Tam oxu »
 • OZAN

  İki yozumu var: 1. “Gəzən”, “uz (çox) gedən”.  2. “Uslu, ağıllı, dərrakəli” (uz, us sözləri “ağıllı, bacarıqlı” deməkdir)

  Tam oxu »
 • OZLAR

  isv. as – tirə

  Tam oxu »
 • OZOKERİT

  yun. ozo – qoxuyuram + yun. keros – mum

  Tam oxu »
 • OZON

  yun. ozon – iyli

  Tam oxu »
 • OZONOMETR

  yun. ozon – iyli + yun. metron – ölçü

  Tam oxu »
 • OZONOSFER

  yun. ozon – iyli + yun. sphaira – şar

  Tam oxu »
 • ÖCƏŞMƏK

  Etimoloji kökü öc kəlməsidir. Bu kök mənbələrdə həm də “söndürmək” (keçirmək) mənasında qeydə alınıb

  Tam oxu »
 • ÖD

  Qədim mənası “sarı” deməkdir. Təkcə bizdə yox, çox dillərdə öd “sarı” anlamı ilə bağlıdır. Səbəbi isə odur ki, qara ciyər müntəzəm olaraq, sarı rəngli

  Tam oxu »
 • ÖDƏMƏK

  Qədim sözlərdən olan öd (öt) kəlməsi “borc” (долг, заем) mənasını əks etdirib. -ə şəkilçisi isimdən feil düzəldib

  Tam oxu »
 • ÖDƏN

  Öd sözü ilə qohumdur. Mədəaltı vəzinin qədim adıdır. Özdən variantı da olub. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Tam oxu »
 • ÖFKƏ

  Bağır-öfkə sözü “içalat” anlamını əks etdirir. Öfkə həm “ağ ciyər”, həm də “hirs” mənalarında işlədilir

  Tam oxu »
 • ÖGEY

  1. Mənbələrdə ög (oy) “doğma”, öksüz isə “yetim” kimi verilib. Dilimizdə ögey “doğma olmayan” deməkdir (əsli: ög döy; ög deyil kimi olub)

  Tam oxu »
 • ÖGƏC (ÖYƏC)

  Üç yaşdan aşağı olmayana qoça deyirlər. Keçi (seyiz) isə həmin yaşda ərgəc adlanır. Qohum sözlərdir, mənşəyi qaranlıqdır

  Tam oxu »
 • ÖGƏN

  Bu, çay (река) sözünün sinonimi olub, ögüz formasında da işlədilib, “su” mə­nasında öl sözü də mövcud olub

  Tam oxu »
 • ÖKÜZ

  Güman ki, bu alınma sözdür, bizdə onun yerinə ud sözü işlədilib. Öküzçü əvəzinə udçu demişik. 4 yaşdan yuxarı olan heyvana ök deyiblər

  Tam oxu »
 • ÖLKƏ

  El, ulus sözləri ilə eyni kökə malikdir. Kök ilişmək kəlməsindəki il feilindən ibarətdir, “birlik” ifadə edir: el adamlar birliyidir, çoxluğudur, ulus

  Tam oxu »
 • ÖLÜM

  Dilimizdə ölüm, ya olum; ölüm-dirim (mübarizəsi), ölüm-qalım (məsələsi) kimi sözlər işlədilir. Bunlar sinonimlik əlamətinə malik olsa da, son ikisi da

  Tam oxu »
 • ÖLÜM-İTİM

  Sözün ikinci komponenti gedim kimi olub, sonra dəyişib. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Tam oxu »
 • ÖLÜVAY

  Əsli ölüxay kimi olub, solaxay, dəlixay sözlərinin qəlibi üzrə yaranıb. Təhrif nəticəsində xay sözü vay şəklinə düşüb

  Tam oxu »
 • ÖMƏR

  Ərəbcə “həyat” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Tam oxu »
 • ÖPMƏK

  Öpmək, hopmaq, hap (eləmək) sözlərinin hər üçü kökdaşdır və qədim mənaları “sormaq, ağzına almaq” deməkdir

  Tam oxu »
 • ÖRDƏK

  Həm də ödirək kimi işlədilib. Öd “quş”, irək isə “çay”, “su” mənasında işlə­dilib. Deməli, ördək “su quşu” mənasını verir

  Tam oxu »
 • ÖRKƏN

  İki mənada işlədilib: “bostanda tağ” (mənbələrdə bunun əvəzinə, bağırsaq da işlədilib) və “çatı növü”

  Tam oxu »
 • ÖRNƏK

  Sözün əsli örmək (hörmək) kimi olub. Mənası “nümunə, ülgü, qəlib” de­məkdir. Əl işləri (tikiş, naxış

  Tam oxu »
 • ÖRTDƏNMƏK

  Qərbi Azərbaycanda (Qafanda) “günəşdən yanmaq” anlamını əks etdirir. Əsli örtlən kimi olub. Ört (pört) “isti” demək olub

  Tam oxu »
 • ÖRTMƏK

  Mənbələrdə ört sözü “yanmaq, od” anlamlarında da işlədilib. Ütü, ütmək kəlmələri də ondan əmələ gəlib

  Tam oxu »
 • ÖRTÜK

  Dilimizdəki xırman sözü alınmadır, biz onun yerinə örtük kəlməsini işlət­mi­şik. Bu söz “od, yandırmaq, qurutmaq” mənalarını əks etdirən ört feili zəm

  Tam oxu »
 • ÖSKÜRMƏK

  Nəfəs borusunun adı bizdə öş (ös) sözü olub (bu söz, ümumiyyətlə, “boru” mənasında sonra da işlədilib)

  Tam oxu »
 • ÖTKƏM

  Görmək qəlibi üzrə yaranıb. Güman edirəm ki, ötük-əm, gör-ük-əm kimi olub, sonra ü saiti ixtisara düşüb

  Tam oxu »
 • ÖTKÜN

  İti feili ilə kökdaşdır. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Tam oxu »
 • ÖVLAD

  Ərəbcə vələd sözünün cəmidir. Vəliəhd, Şahvələd, Validə kimi sözlərlə qohumdur. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Tam oxu »
 • ÖY

  Danışıqda sözümün öyü var işlədilir. Öy “iç”, “məğz” deməkdir. Sözün əsli ay (aya) kimi olub, “ovuc” deməkdir

  Tam oxu »
 • ÖYƏDƏK

  Heyvanın arxası üstə çuxura düşməsi (ayaqları göyə tərəf olur, dura bilmir və boğulub ölür) dialektlərdə öyədəyə düşmək sözü ilə ifadə edilir

  Tam oxu »
 • ÖYLƏM

  Öylə kimi də işlədilir, öy (oy) tuva dilində “vaxt” deməkdir. Öyləm (oylə) saat 12-yə yaxın vaxtlardır ki, bu zaman heyvan örüşdən evə (istirahətə) gə

  Tam oxu »
 • ÖYRƏNMƏK

  “Fikirləşmək” mənasını əks etdirən feilimiz olub: Ö. Ağıl sözünün mə­na­sını ök sözü əks etdirib. Buradan da ögüt (indi öyüd kimi işlədilir), öymək, ö

  Tam oxu »
 • ÖYÜD

  Öyrə, öyrə-n, öyrə-t sözləri ilə qohumdur. Kökü (öy sözü) ad – feil omonimi olub. Dilimizdə bircə səsdən (ö səsindən) ibarət feil olub və “fikirləşmək

  Tam oxu »