Azərbaycan dilinin etimologiya lüğəti

 • SABAH

  Ərəb mənşəlidir, sübh, səbuhi sözləri ilə qohumdur. Bizdə günorta (gecədən sonrakı) kəlməsi işlədilib (müqayisə et: bazar ertəsi)

  Tam oxu »
 • SABİT

  Ərəbcədir. Sübut, təsbit, isbat, müsbət sözləri ərəbcə eyni kökə malik olan kəlmələrdir. (Bəşir Əhmədov

  Tam oxu »
 • SABOTAJ

  XIX əsrdə sənaye inqilabı nəticəsində Qərbi Avropanın hər yerində zavod və fabriklərin meydana gəlməsi ilə bərabər, yeni məzlumlar sinfi – proletariat

  Tam oxu »
 • SABUN

  Yunan mənşəli sözdür. Bizdə onun yerinə açmalı (ehtimal ki, “çirki açan” deməkdir) kəlməsi işlədilib, sonra arxaikləşib

  Tam oxu »
 • SAC

  Rus dilindəki жесть sözü ilə kökdaşdır. Жесть isə ruslara türklərdən keçib. Qazaxlarda cez, cağatayda çəs kimi işlədilir

  Tam oxu »
 • SACAYAĞI

  Sac “dəmir” (жесть) deməkdir. Ocaqda dəmir qabların altına qoyulan şeyə sacayağı (üstündəki dəmir qabı saxlayan ayaq) deyiblər

  Tam oxu »
 • SAÇ

  Güman ki, “yayılan” deməkdir: saçma (qırma), saçaq tipli sözlər də buna əsas verir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Tam oxu »
 • SAÇIQ

  Dilimizdə açıq-saçıq sözü var, “hər şeyi olduğu kimi bəyan etmək” məna­sında işlədilir. Saçmaq feili “сыпать”, “рассыпать” mənalarında qədim mənbə­lər

  Tam oxu »
 • SADALAMAQ

  Güman edirəm ki, ərəb mənşəli səda kəlməsi ilə bağlıdır, say kəlməsi ilə də bağlı ola bilər. (Bəşir Əhmədov

  Tam oxu »
 • SADAT

  Seyid sözünün cəmidir, ərəb mənşəlidir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Tam oxu »
 • SADƏ

  Alınma sözdür (fars mənşəlidir). Bizdə onun əvəzinə, saya sözü olub və dialektlərdə indi də işlədilir

  Tam oxu »
 • SADİZM

  Fransız sözüdür. D.Sad adlı (1740-1814) erotik romanlar müəllifinin familiyasından götürülüb. “Qəddarlığa güclü meyil” anlamında işlədilir

  Tam oxu »
 • SAF

  Ərəbcədir, bizdə qatqısız (qarışığı olmayan) sözü işlədilib. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Tam oxu »
 • SAĞANAQ

  1. Bu əşyaya çəmbər (alınma sözdür) də deyilir. Koma (alaçıq) çubuq­la­rının başını əyərək bir-birinə bağlanmasını bu sözlə əks etdiriblər

  Tam oxu »
 • SAĞDIŞ

  Dilimizdə bəyin sağında oturan dostuna sağdış, solundakına isə soldış deyirlər. Sağ və sol məlumdur; dış isə “kənar”, “çöl” mənalarını verən sözdür (İ

  Tam oxu »
 • SAĞINC

  Sevinc qəlibi üzrə əmələ gəlib, onun sinonimidir. İndi sağ feili müstəqil işlədilmir. (Bəşir Əhmədov

  Tam oxu »
 • SAĞMAQ

  Dilimizdəki sığamaq feili rusca “проводить рукой” kimi açıqlanır. Heyvanı sağanda da əl ilə əmcəklərini sığayırlar

  Tam oxu »
 • SAĞMAL

  Mənbələrdə həm də sağlıq (sağımlıq) kimi təsadüf olunur. bəzi dialektlər­də sağmal sözü sağmalı kimi işlədilir

  Tam oxu »
 • SAĞRI

  “Почва земли” ifadəsini tərcümə edənlər çətinlik çəkirlər. Türk dillərində buna yer sağrısı deyilib. Sağrı ən çox “dəri” mənasında işlədilir, amma bur

  Tam oxu »
 • SAĞSAĞAN

  Bir forması da mənbələrdə sağızyeyən kimi yazılıb (sağsağana “çəyirt­kəşquşu” da deyiblər). Deməli, quşun adı saqqızla bağlıdır, “saqqız yeyən” de­mək

  Tam oxu »
 • SAHİL

  Ərəbcədir, cəm forması “səvahel”dir (Səbail də bununla bağlı ola bilər). (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Tam oxu »
 • SAXNAQ

  “Halqa” deməkdir. Ağacdan olur, ələk və s-nin dəyirmi hissəsidir. Dəmirdən olan (dəhrə üçün və s.) sağanaq və ya halqa adlanır

  Tam oxu »
 • SAXSI

  Bu söz mənbələrdə sısıq kimi yazılıb. Görünür, söz “gil” mənasını verən sas is­mi ilə bağlıdır. Keramika da deyirlər, “gil” deməkdir, kirəmid (kərpic

  Tam oxu »
 • SAXTA

  Farsca saxtən (düzəltmək) məsdərindən əmələ gəlib, təbii olmayan (подделеный) mənasını əks etdirir. (Bəşir Əhmədov

  Tam oxu »
 • SAKİT

  Ərəb mənşəli sözdür. Sükut, sükunət sözləri ilə qohumdur. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Tam oxu »
 • SAQQAL

  Sığamaq feili əsasında yaranıb. Sığal (seyğəl) sözü ilə də əlaqələndirmək mümkündür. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Tam oxu »
 • SAQQALDAŞ

  Ayrılıqda saqqal sözü də aydındır, -daş şəkilçisi də. İlk baxışda belə görünür ki, saqqaldaş – “saqqalı bir olan” (müqayisə et: sirdaş, boydaş, adaş

  Tam oxu »
 • SALACA

  Üstündə ölü yuyulan stoldur. Tabuta da deyirlər. Ərəbcədir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Tam oxu »
 • SALAM

  Ərəbcə “sülh”, “sağlamlıq” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Tam oxu »
 • SALAT

  Rus sözüdür, соль kəlməsi ilə bağlıdır, “duzlanmış” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Tam oxu »
 • SALATIN

  Şah mənasında işlədilən soltan sözünün cəm formasıdır, ərəbcədir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Tam oxu »
 • SALBA

  Dialektlərdə salavay kimi də işlədilir. Sal kəlməsi mənbələrdə “atmaq” (бросать) kimi açıqlanıb. Salku sözü “sapand” demək olub

  Tam oxu »
 • SALDO

  ital. saldo – hesablama, qalıq

  Tam oxu »
 • SALEH

  Ərəbcədir, “xeyriyyəçi”, “düz iş görən” deməkdir, güman ki, sülh sözü ilə qo­humdur. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Tam oxu »
 • SALXIM

  Sallamaq (sallanmaq) feili ilə bağlıdır. Tuva dilində salxım əvəzinə, salbak (saplağından asılan, sallanan) işlədirlər

  Tam oxu »
 • SALLAQ

  “Dəri soyan” deməkdir. Nəsimi bu mənada işlədib. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Tam oxu »
 • SALLAQXANA

  Səllax ərəbcə “qəssab” deməkdir. Sallaqxana (xana farscadır) hərfi mənada “qəssab evi” deməkdir. (Bəşir Əhmədov

  Tam oxu »
 • SALSAL

  Əfsanəyə görə, Tovuz rayonundakı Torpaqqala (indiki Köhnəqala) ərazi­sin­də IX əsrdə ərəblərə qarşı vuruşmuş oğuz igidinin adıdır

  Tam oxu »
 • SALZA

  ital. salsa – şor palçıq

  Tam oxu »
 • SAMAN

  Fars mənşəlidir, “xırda (əzilmiş, doğranmış) küləş” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Tam oxu »
 • SAMBO

  isp. zambo – əyripəncə

  Tam oxu »
 • SAMƏT

  Ərəbcə “sakit”, “az danışan” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Tam oxu »
 • SAMI

  Güman ki, sancmaq, saplamaq sözü ilə bağlıdır (boyurduruqda olur). (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Tam oxu »
 • SAMİZDAT

  rus. сам – özüm + издательство – nəşriyyat

  Tam oxu »
 • SAMOVAR

  Bizə rus dilindən keçib, özü (сам) və qaynayan (ворить) sözlərindən əmələ gəlib. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Tam oxu »
 • SANCAQ

  Türk dillərində əvvəlcə quberniya, sonra bayraq kəlmələrinin sinonimi olub. Canişin yerinə, sancaqbəyi işlətmişik

  Tam oxu »
 • SANDAL

  Qədim Hind dili ilə bağlıdır və ağac adıdır. Həmin ağacdan ayaqqabı da düzəldilib, bizdə ona səndəliyə deyiblər

  Tam oxu »
 • SANDIQ

  Bizə ərəb dilindən keçib, əsli qədim yunan sözüdür. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Tam oxu »
 • SANILI

  Dilimizdə Sanıyev, Sanılı soyadları var (Hacı Kərim Sanılını xatırlayın). Qədim mənbələrdə “sayılan”, “hörmətə layiq” mənalarını əks etdirən san sözü

  Tam oxu »
 • SANİDİN

  yun. sanis, sanidos – lövhə; adı kristalların hamar formalı olması ilə əlaqədardır

  Tam oxu »