Azərbaycan dilinin omonimlər lüğəti

 • A

  A I Azərbaycan əlifbasının birinci hərfi. A II nida Çağırış, xitab, müraciət bildirir. A bəy, əl saxlayın, amandır, aman! (S

  Tam oxu »
 • AC

  AC I sif. Qarnıboş, yeməyə ehtiyacı olan. Çağırma, yat, ay ac toyuq; Yuxunda çoxca darı gör! (M.Ə.Sabir)

  Tam oxu »
 • ACI

  ACI I sif. Qəlbə toxunan; ağır; sancan; fəlakətli. Mümkün deyil ki, kişi səni görə, sənə acı söz deməyə (N

  Tam oxu »
 • ACIMAQ

  ACIMAQ I f. Acı olmaq, acı dad vermək, acılaşmaq. ACIMAQ II f. Yazığı gəlmək, rəhmi gəlmək, ürəyi yanmaq

  Tam oxu »
 • ACITMAQ

  ACITMAQ I f. Acı etmək, acılaşdırmaq, turşutmaq, qıcqırtmaq. Çox saxlamaqdan yağı acıtmışlar. ACITMAQ II f

  Tam oxu »
 • AFƏT

  AFƏT I is. [ ər. ] Bəla, fəlakət, ziyan. Elə bil Gülüstana afət bürküsü çökmüşdü (Dastanlar). AFƏT II is

  Tam oxu »
 • AGENT

  AGENT I is. [ lat. ] Casus; vəkil edilmiş şəxs. Agentlər qayığı Qaraşəhər körpüsündə gözləyirmişlər (A

  Tam oxu »
 • AĞ I is. Ağ rəngli bez və s. parça. Firəngiz ağı çıxarda-çıxarda ciddiləşdi (B.Bayramov). AĞ II is. Gözün buynuz təbəqəsində əmələ gələn ləkə (xəstəli

  Tam oxu »
 • AĞA

  AĞA I is. köhn. Hakim, hökmran. Mərd anadan mərd oğul; Yada ağa, mərdə qul; Qorxaq töhmət gətirər; Baş ucaldar mərd oğul (Bayatı)

  Tam oxu »
 • AĞAC

  AĞAC I is. Budaqları və bərk gövdəsi olan çoxillik bitki. Qocalığın önündə gəncliyin utanması; Meşədə ağacların tək-tək yarpaq tökməsi; Yetkin ağlın ö

  Tam oxu »
 • AĞACLAŞMAQ

  AĞACLAŞMAQ I f. Bir-birini ağacla vurmaq, ağacla vuruşmaq. AĞACLAŞMAQ II f. Ağac kimi bərkimək, sərtləşmək

  Tam oxu »
 • AĞALIQ

  AĞALIQ I is. Hökmranlıq etmək. Nə haqq ilə mənim evimdə ağalıq edirsən? (C.Cabbarlı). AĞALIQ II is. köhn

  Tam oxu »
 • AĞARTI

  AĞARTI I is. Süddən hazırlanan məhsul: qatıq, şor, süzmə, pendir və s. Bağır müdirinin ağartısına şərik olmaq istəmədi (İ

  Tam oxu »
 • AĞARTMAQ

  AĞARTMAQ I f. Açmaq. Buna bənzər bir hiss ürəyini gəzib dolaşdısa da onu ağartmadı (“Ulduz”). AĞARTMAQ II f

  Tam oxu »
 • AĞBİRÇƏK

  AĞBİRÇƏK I is. Ailənin böyüyü, başçısı. Bizə ağlı həmişə sən öyrədirsən, ağbirçəyimizsən (B.Bayramov)

  Tam oxu »
 • AĞI

  AĞI I is. Zəhər. Qırram qayaları, yıxaram dağı; Xanlar zəhər içər, sultanlar ağı (Dastanlar). AĞI II is

  Tam oxu »
 • AĞIL

  AĞIL I is. [ ər. ] İnsanda düşünmə qabiliyyəti; zəka, idrak. Ağıl başda olar, yaşda olmaz (Ata. sözü) AĞIL II is

  Tam oxu »
 • AĞIZLIQ

  AĞIZLIQ I is. Kisə, çuval, qab və s. ağzına qoyulan qapaq, tıxac, qıf və s. Bu çuvalların ağızlığı yoxdur

  Tam oxu »
 • AĞLAR

  AĞLAR I is. Ağ irqə mənsub olanlar, qaraların əksi. Qılıncdan keçirdi bizi bu ağlar; Lalə tək qızardı Amazon çayı (S

  Tam oxu »
 • AĞZIBİR

  AĞZIBİR I is. dan. Darısqal yer, heyvan salınan yer, həbsxana və s. Saldın axır öz əlinlə özünü ağzıbirə (M

  Tam oxu »
 • AX

  AX I f. Mayenin yuxarıdan aşağı hərəkət etməsi. Dneprin gümüşü suları sahilin qumlarını yalayaraq axır (S

  Tam oxu »
 • AXIR

  AXIR/AXUR I is. İçərisi yonulmuş, mala yem tökmək üçün nov. Naxıra gedərəm çoban olmaz, axıra gedərəm saman (C

  Tam oxu »
 • AJUR

  AJUR I is. [ fr. ] term. Mühasibatda: əməliyyatın həmin gün kitaba qeyd edilməsi. AJUR II is. [ fr. ] tex

  Tam oxu »
 • AKT

  AKT I is. [ lat. ] Şahidlərin iştirakı ilə, yaxud yoxlama nəticəsində müəyyən edilən bir hadisəni təsdiq edən sənəd, yazı

  Tam oxu »
 • AKTİV

  AKTİV I is. [ lat. ] Müəssisənin və ya ictimai təşkilatların fəal hissəsi. AKTİV II is. [ lat. ] mal

  Tam oxu »
 • AL

  AL I is. köhn. Hiylə, məkr, yalan. Koroğlunu al dil ilə tutandı; Ölər əcəm oğlu getməz bu yerdən (Dastanlar)

  Tam oxu »
 • ALA

  ALA I is. dan. Qanın pozulması nəticəsində dəridə əmələ gələn ağ ləkə (dəri xəstəliyi). ALA II is. dan

  Tam oxu »
 • ALACƏHRƏ

  ALACƏHRƏ I is. zool. Kolluqlarda yaşayan, cücülərlə qidalanan sərçə fəsiləsindən bir quş. ALACƏHRƏ II is

  Tam oxu »
 • ALÇAQ

  ALÇAQ I sif. Bəstəboy, boyu gödək. Heç yadımdan çıxmır, konsul özü bir uca adamdır, amma mən alçaq adamam (C

  Tam oxu »
 • ALƏM

  ALƏM I is. [ ər. ] Kainat, dünya, Yer kürəsi. Dumanla örtülmüş aləm işıqsız bir çadırı xatırladır (B

  Tam oxu »
 • ALICI

  ALICI I is. Müştəri, mal alan. Alıcı tək-tək idi, hamısı şey satırdı (B.Azəroğlu). ALICI II is. məh. Qov

  Tam oxu »
 • ALINMAQ

  ALINMAQ I f. Almaq, tutmaq, həbs etmək. Nə üçün susdu natiqlər; Alındı həbsə sadiqlər? (M.Ə.Sabir). ALINMAQ II f

  Tam oxu »
 • ALIŞDIRMAQ

  ALIŞDIRMAQ I f. Yandırmaq, alovlandırmaq. Papiros alışdırdı (B.Bayramov). ALIŞDIRMAQ II f. Öyrətmək, ələ öyrətmək

  Tam oxu »
 • ALIŞQAN

  ALIŞQAN I is. Müəyyən bir şeyi yandırmaq üçün işlədilən alət. Şahin alışqanı çıxarıb odladı (B.Bayramov)

  Tam oxu »
 • ALIŞMA

  ALIŞMA I is. Öyrəşmə, vərdiş etmə, adət etmə. ALIŞMA II is. Bir neçə adamın şərikli qoyun və ya mal kəsməsi

  Tam oxu »
 • ALIŞMAQ

  ALIŞMAQ I f. Odlanmaq, alovlanmaq, od tutub yanmaq. Alışsa yerlər də, yansa göylər də; Ölümdən qorxmarıq sən olan yerdə (S

  Tam oxu »
 • ALMALIQ

  ALMALIQ I is. Alma bağı, alma ağacları əkilən yer. Onlar gəlib almalığa çatdılar (S.S.Axundov). ALMALIQ II is

  Tam oxu »
 • ALT

  ALT I is. Bir şeyin aşağı hissəsi. Səkinə kərpicin altına baxdı, açar orada yox idi (Mir Cəlal). ALT II is

  Tam oxu »
 • AMAN

  AMAN I is. [ ər. ] Əmin-amanlıq, dinclik; imkan; yardım. Get, düşmənə aman vermə davada; Batır suda, vur quruda, havada! (S

  Tam oxu »
 • AMFİBİYA

  AMFİBİYA I is. [ yun. ] zool. Həm quruda, həm də suda yaşayan heyvan. AMFİBİYA II is. [ yun. ] tex. Quruda və suda gedən maşın (tank və ya avtomobil)

  Tam oxu »
 • AMİL

  AMİL I is. [ ər. ] Bir prosesin, hadisənin hərəkətverici qüvvəsi, səbəbi. 1907-ci sənədən bəri Azərbaycan türkləri arasında milli opera əmələ gəlməsin

  Tam oxu »
 • AN

  AN I is. [ ər. ] Ən cüzi bir zaman, ləhzə. Mənim xatırımdan pozulmamışdır; Gənclik günlərimin əziz anları (B

  Tam oxu »
 • ANALIQ

  ANALIQ I is. Ögey ana, doğma olmayan ana. Hərçənd biz bir günah iş görmürük, amma hər halda Gülnisə mənim analığımdır (Çəmənzəminli)

  Tam oxu »
 • ANCAQ

  ANCAQ I bağ. Qarşılıq bildirən tabesiz bağlayıcı. O nə isə soruşmaq istəyirdi, ancaq utanırdı (Ə.Vəliyev)

  Tam oxu »
 • ANSAMBL

  ANSAMBL I is. [ fr. ] Artistlər dəstəsi. Çalır xalq çalğı alətləri ansamblı. ANSAMBL II is. [ fr. ] Ahəng, uyğunluq

  Tam oxu »
 • APARAT

  APARAT I is. [ lat. ] tex. Alət, cihaz, qurğu. Bütün laboratoriya müdirlərinin otağında – masanın üstündə qara bir telefon aparatı var (Anar)

  Tam oxu »
 • ARA

  ARA I is. İki şey arasındakı məsafə, boşluq, ortalıq. Çalışaq girməsin yadlar araya (S.Rüstəm). ARA II is

  Tam oxu »
 • ARD

  ARD I is. Arxa, dal, hər şeyin geri tərəfdə olan yeri. Günəş çəkilərkən dağlar ardına; Üfüqlər qarardı, sular qarardı (S

  Tam oxu »
 • ARXA

  ARXA I is. İnsanın, heyvanın dalı, beli. Mən arxam dənizə tərəf oturdum (Anar). ARXA II is. Kömək, havadar, dayaq

  Tam oxu »
 • ARI

  ARI I is. Zərqanadlılar fəsiləsindən olub, bal hasil edən cücü. Yaz vaxtları pətəklərin ağzı açılanda arılar bağlara səpələnirdilər (Ə

  Tam oxu »