Azərbaycan dilinin omonimlər lüğəti

 • AZ

  AZ I say Sayca çox olmayan, cüzi. Ayrı cür olsaydı, seximiz iyirmi iki metr az parça toxuyacaqdı, başa düşürsənmi? (S

  Tam oxu »
 • AZAD

  AZAD I is. [ fars. ] bot. Bərk oduncaqlı ağac növü

  Tam oxu »
 • AZAD

  AZAD II sif. [ fars. ] Başqasından asılı olmayan, sərbəst. Ey azad gün, azad insan; Doyunca iç bu bahardan! (S

  Tam oxu »
 • AZI

  AZI I is. Ağzın hər iki tərəfində arxa hissədə yerləşən əsas dişlər. AZI II ədat Ən cüzi, minimum. Ən kiçik dərdi də azı min kərə; Saldı ürəyinə hər

  Tam oxu »
 • BAB

  BAB I is. [ ər. ] köhn. Fəsil, bölmə (əsərdə). Gər şərh edərsəm ayəti hüsnün kitabini; Hər bab içində fəslinə yüz bin füsul ola (İ

  Tam oxu »
 • BABA

  BABA I is. Atanın, ya da ananın atası. O qoca babası saç-saqqalı ağ; Səlimi özünə sanırdı dayaq (A.İldırım)

  Tam oxu »
 • BABALI

  BABALI I is. Günah. Biz də istifadə edərik, babalı onların boynuna vəssalam (M.İbrahimov). BABALI II sif

  Tam oxu »
 • BABI

  BABI I is. [ fars. ] XIX əsrin ortasında İranda “Bab” təxəllüslü Mirzə Əli Məhəmməd tərəfindən təsis edilmiş dini təriqətə mənsub olan adam

  Tam oxu »
 • BADALAQ

  BADALAQ I is. Sərbəst güləş zamanı müqabil tərəfi yıxmaq üçün ayağını onun ayağına dolaşdırıb burma. Mən onu üzəndə dostum badalaq vurub məni üzü üstə

  Tam oxu »
 • BADAMLI

  BADAMLI I is. Müalicə üçün içilən su. Azərbaycanda istehsal olunan mineral sulardan biri də badamlıdır

  Tam oxu »
 • BAĞ

  BAĞ I is. Meyvə ağacları əkilmiş sahə. Alma bağı. BAĞ II is. Bağlamaq üçün ip, kəndir. Ayaqqabının bağı

  Tam oxu »
 • BAĞÇA

  BAĞÇA I is. Kiçik bağ, güllük, çiçəklik. Getsə bir qapıdan eşqin ayağı; Saralar bağçası, tökülər barı (S

  Tam oxu »
 • BAĞIR

  BAĞIR I is. köhn. Qaraciyər. Qoyunun qara bağrından bir qədər götürüb ocağa tutdu (Dastanlar). BAĞIR II is

  Tam oxu »
 • BAĞIŞLAMAQ

  BAĞIŞLAMAQ I f. Hədiyyə etmək, peşkəş vermək. Günəş bizə bağışlamış al bayraqlı səhəri (S.Vurğun). BAĞIŞLAMAQ II f

  Tam oxu »
 • BAĞLAMA

  BAĞLAMA I is. Bağışlanmış şey, boğça. Qoltuğumda bağlama; Mən gedirəm ağlama! (B.Vahabzadə). BAĞLAMA II is

  Tam oxu »
 • BAĞLI

  BAĞLI I sif. İp, zəncir və s. ilə bənd edilmiş; örtülü, qapalı. Könül dedikləri, bağlı otaqdır (R.Rza)

  Tam oxu »
 • BAĞLIQ

  BAĞLIQ I is. Bağ salmaq üçün yararlı yer, bağ olan yer. Bu çayın o biri tərəfi isə gözəl bağlıq idi (A

  Tam oxu »
 • BAĞRIQARA

  BAĞRIQARA I is. zool. Su kənarında yaşayan uzun qıçlı, döşü qara quş. Bağrıqaranın qızardı bağrı; Şahbaz ona varanda doğru (Xətayi)

  Tam oxu »
 • BAXIŞ

  BAXIŞ I is. Baxma, gözdən keçirmə. Saçlarım qapqara; Baxışlarım davamlı; Addımlarım mətin (B.Azəroğlu)

  Tam oxu »
 • BAK

  BAK I is. [ fars. ] klas. Qorxu, xof. Bu bir, iki, üç məsələdə yox o qədər bak; Olsun, bəcəhənnəm, necə rəftar olacaqdır (M

  Tam oxu »
 • BAL

  BAL I is. Arıların çiçək və meyvə şirəsindən hasil etdikləri qatı şirin maddə. Dodaqların şəkər dadır, bal dadır; Gözəllikdə olmaz sənə tay, gözəl (S

  Tam oxu »
 • BALAQ

  BALAQ I is. Tumanın, şalvarın, dizliyin ayağa düşən hissəsi. Bunlar payız günü çöl-bayırda; balağına yapışan pışpışıdır (R

  Tam oxu »
 • BALQABAQ

  BALQABAQ I is. [ fars. ] Uzunsov, ortası nazik şirin qabaq. ...kimisi yaman günün köməyi olan kudu və balqabaqları gizlədirdi (M

  Tam oxu »
 • BALLI

  BALLI I is. bot. Şirəli otlardan birinin adı. BALLI II sif. Balı olan. Ballı pətəklərə bənzər beynimiz; İçində boş qalmış bir çox şanlar (S

  Tam oxu »
 • BAMİYƏ

  BAMİYƏ I is. [ fars. ] bot. Meyvəsi konus şəklində olan və xörəyə işlədilən birillik lifli bitki. Doğra daha bamiyəni bozbaşa; Sonra toyuq köksü ilə g

  Tam oxu »
 • BAN

  BAN I is. Arabanın təkərlərindən yuxarı olan hissəsi, qutusu, gövdəsi. Araba cırıldamaqdan, ban cırıldayır (Ata

  Tam oxu »
 • BANK

  BANK I is. [ fr. ] Pul vəsaitini toplayan və təqsim edən kredit idarəsi. Dövlət bankı. BANK II is. [ alm

  Tam oxu »
 • BANKA

  BANKA I is. [ ing. ] Dənizdə ayrıca dayaz yer. BANKA II [ holl. ] Qayıqda avar çəkənlərin oturduğu skamya

  Tam oxu »
 • BANKET

  BANKET I is. [ fr. ] İctimai, siyasi xadimlərin və s. şərəfinə düzəldilən təntənəli qonaqlıq, ziyafət

  Tam oxu »
 • BAR

  BAR I is. [ fars. ] Meyvə, məhsul; səmərə. Bağçamızın ağacları dürlüdürlü bar verir (O.Sarıvəlli). BAR II is

  Tam oxu »
 • BARABAN

  BARABAN I is. Təbil. Çalındı tunc, baraban, ordu döndü dənizə… (A.İldırım). BARABAN II is. tex. Müxtəlif maşınların və mexanizmlərin silindr şəkilli h

  Tam oxu »
 • BARAT

  BARAT I is. [ ər. ] Bank və s. maliyyə müəssisələri və ya poçt vasitəsilə göndərilən pul. Pulları haman yerə barat verəcəyəm (M

  Tam oxu »
 • BARI

  BARI I is. [ fars. ] Hasar, divar, sədd. Onu barı içərisinə almaq və elektrik stansiyası üçün istifadə etmək lazımdır (C

  Tam oxu »
 • BARMAQ

  BARMAQ I is. İnsan və bəzi heyvanların əl və ayaqlarının qurtaracağındakı beş mütəhərrik üzvdən hər biri

  Tam oxu »
 • BARMAQLIQ

  BARMAQLIQ I is. Ağacdan, dəmirdən və ya məftildən qayrılmış tor, hörgü. Cəld ayağa durub, dəmir barmaqlığa yanaşdı (M

  Tam oxu »
 • BAS

  BAS I sif. [ ital. ] mus. Ən bəm kişi səsi, ən aşağı kişi səsi. Güləbətin Hacının otağını süpürəndə həyətdə Şahpələngin qalın bas səsini eşitdi (M

  Tam oxu »
 • BASMA

  BASMA I is. Saçı boyamaq üçün rəng. O, başına həmişə basma qoyardı. BASMA II is. tar. Üzərində tatar xanın şəkli olan möhür

  Tam oxu »
 • BASMAÇI

  BASMAÇI I is. Basma işi ilə məşğul olan, qəlib basan. Sanqo qaçıb, basmaçı dəyirmanlarında gizlənmək istədi (Servantes)

  Tam oxu »
 • BAŞ-AYAQ

  BAŞ-AYAQ I is. aşp. Kəlləpaça: qoyunun, malın başı və ayaqlarından hazırlanan sulu xörək. ...Baza müdiri Bürcəli dedi: – Bu saat burdan gedirik bizə x

  Tam oxu »
 • BAŞIPAPAQLI

  BAŞIPAPAQLI I is. Kişi. Bu xəbər gələn kimi uçitel Mirzə Kərim camaatı yığıb başına dedi: – Gərək kənddə bir nəfər başıpapaqlı qalmaya (Ə

  Tam oxu »
 • BAŞQA

  BAŞQA I sif. Qeyri, ayrı, özgə, yad. Qonşu həyətin qapısı başqa küçəyə açılırdı (M.Cəlal). BAŞQA II qoşma Seçmə, ayırma mənasında

  Tam oxu »
 • BAŞLIQ

  BAŞLIQ I is. Yağışdan, soyuqdan, küləkdən qorunmaq üçün başa geyilən örtük. Əynində boz şinel, başında başlıq; Nəysə pıçıldayır o, fəhlələrə (S

  Tam oxu »
 • BAŞMAQ

  BAŞMAQ I is. köhn. Üstü yarıörtülü, dabanı açıq kişi və qadın ayaqqabısı. Mərcan xala bu dəfə də bir söz deməyib, başmağının üstündən geydiyi corablar

  Tam oxu »
 • BAŞSIZ

  BAŞSIZ I sif. Sahibsiz, yiyəsiz. Elmli adamlar hamıdan artıq bizlərə lazımdır. Çünki camaatımız başsızdırlar (Ə

  Tam oxu »
 • BATAREYA

  BATAREYA I is. [ fr. ] hərb. Bir neçə top və minaatandan ibarət taktik vahid. Sən indi öz batareyasını buraxıb mətbəxdə soğan doğrayan bir topçuya oxş

  Tam oxu »
 • BATMAN

  BATMAN I is. köhn. 8 kiloqram ağırlığında çəki ölçüsü. Bir misqal ondan bir batman misə vurur, xalis gümüş olur (M

  Tam oxu »
 • BAZ

  BAZ I is. [ fars. ] Alıcı quş, qızılquş. Əlimdən uçurtdum bazım; Dərdimi kağıza yazım (Dastanlar). BAZ II is

  Tam oxu »
 • BAZAR

  BAZAR I is. [ fars. ] Alış-veriş yeri. Biz hər gün səsli-küylü bazarın yanından keçirdik (Ə.Əylisli)

  Tam oxu »
 • BAZI

  BAZI I is. [ fars. ] Oyun, kələk, hiylə. Şərəfnisə xanım: Bəsdir, Allahı sevirsən, bu bazıları mənə az gəl!

  Tam oxu »
 • BEL

  BEL I is. Bədənin ortası, qurşaq bağlanan yeri. Belində qəbzəli xəncər olan bir kişi içəri girdi (İ.Əfəndiyev)

  Tam oxu »