Azərbaycan dilinin omonimlər lüğəti

 • AX

  AX I f. Mayenin yuxarıdan aşağı hərəkət etməsi. Dneprin gümüşü suları sahilin qumlarını yalayaraq axır (S

  Tam oxu »
 • AXIR

  AXIR/AXUR I is. İçərisi yonulmuş, mala yem tökmək üçün nov. Naxıra gedərəm çoban olmaz, axıra gedərəm saman (C

  Tam oxu »
 • AJUR

  AJUR I is. [ fr. ] term. Mühasibatda: əməliyyatın həmin gün kitaba qeyd edilməsi. AJUR II is. [ fr. ] tex

  Tam oxu »
 • AKT

  AKT I is. [ lat. ] Şahidlərin iştirakı ilə, yaxud yoxlama nəticəsində müəyyən edilən bir hadisəni təsdiq edən sənəd, yazı

  Tam oxu »
 • AKTİV

  AKTİV I is. [ lat. ] Müəssisənin və ya ictimai təşkilatların fəal hissəsi. AKTİV II is. [ lat. ] mal

  Tam oxu »
 • AL

  AL I is. köhn. Hiylə, məkr, yalan. Koroğlunu al dil ilə tutandı; Ölər əcəm oğlu getməz bu yerdən (Dastanlar)

  Tam oxu »
 • ALA

  ALA I is. dan. Qanın pozulması nəticəsində dəridə əmələ gələn ağ ləkə (dəri xəstəliyi). ALA II is. dan

  Tam oxu »
 • ALACƏHRƏ

  ALACƏHRƏ I is. zool. Kolluqlarda yaşayan, cücülərlə qidalanan sərçə fəsiləsindən bir quş. ALACƏHRƏ II is

  Tam oxu »
 • ALÇAQ

  ALÇAQ I sif. Bəstəboy, boyu gödək. Heç yadımdan çıxmır, konsul özü bir uca adamdır, amma mən alçaq adamam (C

  Tam oxu »
 • ALƏM

  ALƏM I is. [ ər. ] Kainat, dünya, Yer kürəsi. Dumanla örtülmüş aləm işıqsız bir çadırı xatırladır (B

  Tam oxu »
 • ALICI

  ALICI I is. Müştəri, mal alan. Alıcı tək-tək idi, hamısı şey satırdı (B.Azəroğlu). ALICI II is. məh. Qov

  Tam oxu »
 • ALINMAQ

  ALINMAQ I f. Almaq, tutmaq, həbs etmək. Nə üçün susdu natiqlər; Alındı həbsə sadiqlər? (M.Ə.Sabir). ALINMAQ II f

  Tam oxu »
 • ALIŞDIRMAQ

  ALIŞDIRMAQ I f. Yandırmaq, alovlandırmaq. Papiros alışdırdı (B.Bayramov). ALIŞDIRMAQ II f. Öyrətmək, ələ öyrətmək

  Tam oxu »
 • ALIŞQAN

  ALIŞQAN I is. Müəyyən bir şeyi yandırmaq üçün işlədilən alət. Şahin alışqanı çıxarıb odladı (B.Bayramov)

  Tam oxu »
 • ALIŞMA

  ALIŞMA I is. Öyrəşmə, vərdiş etmə, adət etmə. ALIŞMA II is. Bir neçə adamın şərikli qoyun və ya mal kəsməsi

  Tam oxu »
 • ALIŞMAQ

  ALIŞMAQ I f. Odlanmaq, alovlanmaq, od tutub yanmaq. Alışsa yerlər də, yansa göylər də; Ölümdən qorxmarıq sən olan yerdə (S

  Tam oxu »
 • ALMALIQ

  ALMALIQ I is. Alma bağı, alma ağacları əkilən yer. Onlar gəlib almalığa çatdılar (S.S.Axundov). ALMALIQ II is

  Tam oxu »
 • ALT

  ALT I is. Bir şeyin aşağı hissəsi. Səkinə kərpicin altına baxdı, açar orada yox idi (Mir Cəlal). ALT II is

  Tam oxu »
 • AMAN

  AMAN I is. [ ər. ] Əmin-amanlıq, dinclik; imkan; yardım. Get, düşmənə aman vermə davada; Batır suda, vur quruda, havada! (S

  Tam oxu »
 • AMFİBİYA

  AMFİBİYA I is. [ yun. ] zool. Həm quruda, həm də suda yaşayan heyvan. AMFİBİYA II is. [ yun. ] tex. Quruda və suda gedən maşın (tank və ya avtomobil)

  Tam oxu »
 • AMİL

  AMİL I is. [ ər. ] Bir prosesin, hadisənin hərəkətverici qüvvəsi, səbəbi. 1907-ci sənədən bəri Azərbaycan türkləri arasında milli opera əmələ gəlməsin

  Tam oxu »
 • AN

  AN I is. [ ər. ] Ən cüzi bir zaman, ləhzə. Mənim xatırımdan pozulmamışdır; Gənclik günlərimin əziz anları (B

  Tam oxu »
 • ANALIQ

  ANALIQ I is. Ögey ana, doğma olmayan ana. Hərçənd biz bir günah iş görmürük, amma hər halda Gülnisə mənim analığımdır (Çəmənzəminli)

  Tam oxu »
 • ANCAQ

  ANCAQ I bağ. Qarşılıq bildirən tabesiz bağlayıcı. O nə isə soruşmaq istəyirdi, ancaq utanırdı (Ə.Vəliyev)

  Tam oxu »
 • ANSAMBL

  ANSAMBL I is. [ fr. ] Artistlər dəstəsi. Çalır xalq çalğı alətləri ansamblı. ANSAMBL II is. [ fr. ] Ahəng, uyğunluq

  Tam oxu »
 • APARAT

  APARAT I is. [ lat. ] tex. Alət, cihaz, qurğu. Bütün laboratoriya müdirlərinin otağında – masanın üstündə qara bir telefon aparatı var (Anar)

  Tam oxu »
 • ARA

  ARA I is. İki şey arasındakı məsafə, boşluq, ortalıq. Çalışaq girməsin yadlar araya (S.Rüstəm). ARA II is

  Tam oxu »
 • ARD

  ARD I is. Arxa, dal, hər şeyin geri tərəfdə olan yeri. Günəş çəkilərkən dağlar ardına; Üfüqlər qarardı, sular qarardı (S

  Tam oxu »
 • ARXA

  ARXA I is. İnsanın, heyvanın dalı, beli. Mən arxam dənizə tərəf oturdum (Anar). ARXA II is. Kömək, havadar, dayaq

  Tam oxu »
 • ARI

  ARI I is. Zərqanadlılar fəsiləsindən olub, bal hasil edən cücü. Yaz vaxtları pətəklərin ağzı açılanda arılar bağlara səpələnirdilər (Ə

  Tam oxu »
 • ARPALIQ

  ARPALIQ I is. Arpa səpmək üçün yararlı yer. ARPALIQ II is. term. Atın azı dişlərindəki çökəklik, çuxur

  Tam oxu »
 • ARTIQ

  ARTIQ I is. Bütün ehtiyac təmin olunduqdan sonra qalan şey, qalıq. [ Hacı Səməd ağa: ] Hər kəs hər nə qazansa, yediyini yeyir, artığını da gizləyir (Ə

  Tam oxu »
 • ARTIRMA

  ARTIRMA I is. Eyvan, balkon. O, artırmaya qədəm qoycaq gözü mənə sataşdı (S.Qədirzadə). ARTIRMA II is

  Tam oxu »
 • ARTİKUL

  ARTİKUL I is. [ lat. ] Malın, məmulatın tipi. ARTİKUL II is. [ lat. ] ter. Hərbi qanun, müqavilə və sənədlərdə bənd

  Tam oxu »
 • AS

  AS I is. [ ər. ] Kart oyununda: tuz, təkxallı qumar kağızı. AS II is. [ ər. ] Mahir təyyarəçi. AS III sif

  Tam oxu »
 • ASMA

  ASMA I is. Paltar asmaq üçün qarmaq, paltarasan. Boz şinelini və gün bozartmış papağını çıxarıb koridordakı asmadan asdı (S

  Tam oxu »
 • ASMAQ

  ASMAQ I f. Bir şeyi yuxarıdan bir yerə ilişdirib sallamaq, asılı hala salmaq. Mən əvvəl sarı paltonu alıb altdan asardım (Anar)

  Tam oxu »
 • AŞ I is. Xörək, plov. Bayram aşıdır, indicə Qönçəbəyim gətirdi (S.Qədirzadə). AŞ II is. Dərini, gönü aşılayıb hazırlamaq üçün maddə

  Tam oxu »
 • AŞIQ

  AŞIQ I is. [ ər. ] Yaradıcılığında şairlik, nəğməkarlıq, çalğıçılıq, bədii qiraət və rəqs sənətlərini üzvi surətdə birləşdirən xalq sənətkarı

  Tam oxu »
 • AŞIQLIQ

  AŞIQLIQ I is. Aşıq sənəti. Çıxdım aşıqlığa, düşdüm ellərə; Aşıqlardan san almağa gəlmişəm (Aşıq Vəli)

  Tam oxu »
 • AŞIRMA

  AŞIRMA I is. Şalvara bənd edilən lentşəkilli qoşa bağ; şalvar asmalığı. [ Fətullayev ] …elə faytonun içindəcə uzun şinelinin üstündən bağladığı onaçıl

  Tam oxu »
 • AŞIRMAQ

  AŞIRMAQ I f. Qaldırıb qoymaq, yükləmək, keçirmək. Həcər təkrar papağı başına qoydu, əlini aynalıya atdı, kəməri çiyninə aşırdı (S

  Tam oxu »
 • AŞLIQ

  AŞLIQ I sif. Aş üçün, plov üçün yararlı. Aldığım düyü əsil aşlıq düyüdür. AŞLIQ II sif. Aşa qoymaq üçün yararlı

  Tam oxu »
 • AŞMAQ

  AŞMAQ I f. Keçmək; düşmək; çıxmaq. Oradan çıxıb erməni küçələrinə aşdılar (M.F.Axundzadə). AŞMAQ II f

  Tam oxu »
 • AŞNA

  AŞNA I is. [ fars. ] Dost, yaxın, tanış, yoldaş. Gör aşnam özünü kimlərnən yan-yana qoyur (Anar). AŞNA II is

  Tam oxu »
 • AT

  AT I is. Qoşulan və minilən ev heyvanı. O, Feyzini səsləyib iki saz at yəhərləməsini tapşırdı (B.Bayramov)

  Tam oxu »
 • ATALIQ

  ATALIQ I is. Ögey ata. Rusca əlifba savadımı da atalığımdan öyrənmişdim (Ə.Haqverdiyev). ATALIQ II is

  Tam oxu »
 • ATƏŞ

  ATƏŞ I is. [ fars. ] Od, ocaq. Payızdır, elə bil soyumuş günəş; Daha tarlalara tökməyir atəş (B.Azəroğlu)

  Tam oxu »
 • ATLANMAQ

  ATLANMAQ I f. Ata minmək. Sübh atlanıb, günortaya özümü Əhmədqalaya yetirdim (Ə.Haqverdiyev). ATLANMAQ II f

  Tam oxu »
 • AVAR

  AVAR I is. Qayığı sürmək üçün kürək, qayıqçı kürəyi. AVAR II is. Dağıstanda yaşayan xalqlardan birinin adı

  Tam oxu »