Azərbaycan dilinin omonimlər lüğəti

 • AMAN

  AMAN I is. [ ər. ] Əmin-amanlıq, dinclik; imkan; yardım. Get, düşmənə aman vermə davada; Batır suda, vur quruda, havada! (S

  Tam oxu »
 • AMFİBİYA

  AMFİBİYA I is. [ yun. ] zool. Həm quruda, həm də suda yaşayan heyvan. AMFİBİYA II is. [ yun. ] tex. Quruda və suda gedən maşın (tank və ya avtomobil)

  Tam oxu »
 • AMİL

  AMİL I is. [ ər. ] Bir prosesin, hadisənin hərəkətverici qüvvəsi, səbəbi. 1907-ci sənədən bəri Azərbaycan türkləri arasında milli opera əmələ gəlməsin

  Tam oxu »
 • AN

  AN I is. [ ər. ] Ən cüzi bir zaman, ləhzə. Mənim xatırımdan pozulmamışdır; Gənclik günlərimin əziz anları (B

  Tam oxu »
 • ANALIQ

  ANALIQ I is. Ögey ana, doğma olmayan ana. Hərçənd biz bir günah iş görmürük, amma hər halda Gülnisə mənim analığımdır (Çəmənzəminli)

  Tam oxu »
 • ANCAQ

  ANCAQ I bağ. Qarşılıq bildirən tabesiz bağlayıcı. O nə isə soruşmaq istəyirdi, ancaq utanırdı (Ə.Vəliyev)

  Tam oxu »
 • ANSAMBL

  ANSAMBL I is. [ fr. ] Artistlər dəstəsi. Çalır xalq çalğı alətləri ansamblı. ANSAMBL II is. [ fr. ] Ahəng, uyğunluq

  Tam oxu »
 • APARAT

  APARAT I is. [ lat. ] tex. Alət, cihaz, qurğu. Bütün laboratoriya müdirlərinin otağında – masanın üstündə qara bir telefon aparatı var (Anar)

  Tam oxu »
 • ARA

  ARA I is. İki şey arasındakı məsafə, boşluq, ortalıq. Çalışaq girməsin yadlar araya (S.Rüstəm). ARA II is

  Tam oxu »
 • ARD

  ARD I is. Arxa, dal, hər şeyin geri tərəfdə olan yeri. Günəş çəkilərkən dağlar ardına; Üfüqlər qarardı, sular qarardı (S

  Tam oxu »
 • ARXA

  ARXA I is. İnsanın, heyvanın dalı, beli. Mən arxam dənizə tərəf oturdum (Anar). ARXA II is. Kömək, havadar, dayaq

  Tam oxu »
 • ARI

  ARI I is. Zərqanadlılar fəsiləsindən olub, bal hasil edən cücü. Yaz vaxtları pətəklərin ağzı açılanda arılar bağlara səpələnirdilər (Ə

  Tam oxu »
 • ARPALIQ

  ARPALIQ I is. Arpa səpmək üçün yararlı yer. ARPALIQ II is. term. Atın azı dişlərindəki çökəklik, çuxur

  Tam oxu »
 • ARTIQ

  ARTIQ I is. Bütün ehtiyac təmin olunduqdan sonra qalan şey, qalıq. [ Hacı Səməd ağa: ] Hər kəs hər nə qazansa, yediyini yeyir, artığını da gizləyir (Ə

  Tam oxu »
 • ARTIRMA

  ARTIRMA I is. Eyvan, balkon. O, artırmaya qədəm qoycaq gözü mənə sataşdı (S.Qədirzadə). ARTIRMA II is

  Tam oxu »
 • ARTİKUL

  ARTİKUL I is. [ lat. ] Malın, məmulatın tipi. ARTİKUL II is. [ lat. ] ter. Hərbi qanun, müqavilə və sənədlərdə bənd

  Tam oxu »
 • AS

  AS I is. [ ər. ] Kart oyununda: tuz, təkxallı qumar kağızı. AS II is. [ ər. ] Mahir təyyarəçi. AS III sif

  Tam oxu »
 • ASMA

  ASMA I is. Paltar asmaq üçün qarmaq, paltarasan. Boz şinelini və gün bozartmış papağını çıxarıb koridordakı asmadan asdı (S

  Tam oxu »
 • ASMAQ

  ASMAQ I f. Bir şeyi yuxarıdan bir yerə ilişdirib sallamaq, asılı hala salmaq. Mən əvvəl sarı paltonu alıb altdan asardım (Anar)

  Tam oxu »
 • AŞ I is. Xörək, plov. Bayram aşıdır, indicə Qönçəbəyim gətirdi (S.Qədirzadə). AŞ II is. Dərini, gönü aşılayıb hazırlamaq üçün maddə

  Tam oxu »
 • AŞIQ

  AŞIQ I is. [ ər. ] Yaradıcılığında şairlik, nəğməkarlıq, çalğıçılıq, bədii qiraət və rəqs sənətlərini üzvi surətdə birləşdirən xalq sənətkarı

  Tam oxu »
 • AŞIQLIQ

  AŞIQLIQ I is. Aşıq sənəti. Çıxdım aşıqlığa, düşdüm ellərə; Aşıqlardan san almağa gəlmişəm (Aşıq Vəli)

  Tam oxu »
 • AŞIRMA

  AŞIRMA I is. Şalvara bənd edilən lentşəkilli qoşa bağ; şalvar asmalığı. [ Fətullayev ] …elə faytonun içindəcə uzun şinelinin üstündən bağladığı onaçıl

  Tam oxu »
 • AŞIRMAQ

  AŞIRMAQ I f. Qaldırıb qoymaq, yükləmək, keçirmək. Həcər təkrar papağı başına qoydu, əlini aynalıya atdı, kəməri çiyninə aşırdı (S

  Tam oxu »
 • AŞLIQ

  AŞLIQ I sif. Aş üçün, plov üçün yararlı. Aldığım düyü əsil aşlıq düyüdür. AŞLIQ II sif. Aşa qoymaq üçün yararlı

  Tam oxu »
 • AŞMAQ

  AŞMAQ I f. Keçmək; düşmək; çıxmaq. Oradan çıxıb erməni küçələrinə aşdılar (M.F.Axundzadə). AŞMAQ II f

  Tam oxu »
 • AŞNA

  AŞNA I is. [ fars. ] Dost, yaxın, tanış, yoldaş. Gör aşnam özünü kimlərnən yan-yana qoyur (Anar). AŞNA II is

  Tam oxu »
 • AT

  AT I is. Qoşulan və minilən ev heyvanı. O, Feyzini səsləyib iki saz at yəhərləməsini tapşırdı (B.Bayramov)

  Tam oxu »
 • ATALIQ

  ATALIQ I is. Ögey ata. Rusca əlifba savadımı da atalığımdan öyrənmişdim (Ə.Haqverdiyev). ATALIQ II is

  Tam oxu »
 • ATƏŞ

  ATƏŞ I is. [ fars. ] Od, ocaq. Payızdır, elə bil soyumuş günəş; Daha tarlalara tökməyir atəş (B.Azəroğlu)

  Tam oxu »
 • ATLANMAQ

  ATLANMAQ I f. Ata minmək. Sübh atlanıb, günortaya özümü Əhmədqalaya yetirdim (Ə.Haqverdiyev). ATLANMAQ II f

  Tam oxu »
 • AVAR

  AVAR I is. Qayığı sürmək üçün kürək, qayıqçı kürəyi. AVAR II is. Dağıstanda yaşayan xalqlardan birinin adı

  Tam oxu »
 • AVARA

  AVARA I is. [ fars. ] İşsiz-gücsüz adam, sərsəri. Sən demə, başqa yerdə arvadı, qızı varmış; onları başsız qoyub qaçmış bu avara (S

  Tam oxu »
 • AY

  AY I is. astr. Planet, göy cisimlərindən biri. Ay da, göy də sarı bir heyva kimi; Durur hərəkətsiz səhərə kimi (S

  Tam oxu »
 • AYAR

  AYAR I is. dan. Barama, pambıq və s. bu kimi xammallardan əldə edilən xalis malın miqdarı. AYAR II is

  Tam oxu »
 • AYLIQ

  AYLIQ I is. dan. Maaş, əməkhaqqı. Mədəndə bundan dörd qat az alırdım, indi, şükür Allaha, aylığım pis deyil (M

  Tam oxu »
 • AYNALI

  AYNALI I is. köhn. Patronu üstdən qoyulan təklülə tüfəng. Nəbi cəld ayağa qalxıb, dirəkdən asdığı aynalını götürdü (“Qaçaq Nəbi”)

  Tam oxu »
 • AYPARA

  AYPARA I is. Bir-iki günlük ay. Göydə yanır aypara; İşıq düşür yollara (B.Vahabzadə). AYPARA II is. köhn

  Tam oxu »
 • AYRI

  AYRI I sif. Başqa, qeyri, digər. Öz ləyaqətimi qorumaq üçün ayrı yol tapmadım (S.Qədirzadə). AYRI II zərf Tək, müstəqil

  Tam oxu »
 • AZ

  AZ I say Sayca çox olmayan, cüzi. Ayrı cür olsaydı, seximiz iyirmi iki metr az parça toxuyacaqdı, başa düşürsənmi? (S

  Tam oxu »
 • AZAD

  AZAD I is. [ fars. ] bot. Bərk oduncaqlı ağac növü

  Tam oxu »
 • AZAD

  AZAD II sif. [ fars. ] Başqasından asılı olmayan, sərbəst. Ey azad gün, azad insan; Doyunca iç bu bahardan! (S

  Tam oxu »
 • AZI

  AZI I is. Ağzın hər iki tərəfində arxa hissədə yerləşən əsas dişlər. AZI II ədat Ən cüzi, minimum. Ən kiçik dərdi də azı min kərə; Saldı ürəyinə hər

  Tam oxu »
 • BAB

  BAB I is. [ ər. ] köhn. Fəsil, bölmə (əsərdə). Gər şərh edərsəm ayəti hüsnün kitabini; Hər bab içində fəslinə yüz bin füsul ola (İ

  Tam oxu »
 • BABA

  BABA I is. Atanın, ya da ananın atası. O qoca babası saç-saqqalı ağ; Səlimi özünə sanırdı dayaq (A.İldırım)

  Tam oxu »
 • BABALI

  BABALI I is. Günah. Biz də istifadə edərik, babalı onların boynuna vəssalam (M.İbrahimov). BABALI II sif

  Tam oxu »
 • BABI

  BABI I is. [ fars. ] XIX əsrin ortasında İranda “Bab” təxəllüslü Mirzə Əli Məhəmməd tərəfindən təsis edilmiş dini təriqətə mənsub olan adam

  Tam oxu »
 • BADALAQ

  BADALAQ I is. Sərbəst güləş zamanı müqabil tərəfi yıxmaq üçün ayağını onun ayağına dolaşdırıb burma. Mən onu üzəndə dostum badalaq vurub məni üzü üstə

  Tam oxu »
 • BADAMLI

  BADAMLI I is. Müalicə üçün içilən su. Azərbaycanda istehsal olunan mineral sulardan biri də badamlıdır

  Tam oxu »
 • BAĞ

  BAĞ I is. Meyvə ağacları əkilmiş sahə. Alma bağı. BAĞ II is. Bağlamaq üçün ip, kəndir. Ayaqqabının bağı

  Tam oxu »