Azərbaycan dilinin omonimlər lüğəti

 • QEYD

  QEYD I is. [ ər. ] Qısa şəkildə yazma. Əzizbəyovun gözləri yazı stolunun üstündəki qeydlərinə sataşdı (M

  Tam oxu »
 • QEYRİ

  QEYRİ I sif. [ ər. ] Özgə, yad, kənar, başqa. Bahadır qeyri bir halətdə idi (N.Nərimanov). QEYRİ II qoşma Seçilmə, fərqlənmə, əlavə mənalarında

  Tam oxu »
 • QƏDƏR

  QƏDƏR I is. [ ər. ] Qeyri-müəyyən miqdar, say, kəmiyyət. Hər şeyin qədəri vardır (“İzahlı lüğət”). QƏDƏR II is

  Tam oxu »
 • QƏRAR

  QƏRAR I is. [ ər. ] Çıxarılan nəticə, qətnamə; fikir, mülahizə. Vera, yığıncağınızda nə qərara gəldiniz? (S

  Tam oxu »
 • QƏRƏZ

  QƏRƏZ I is. [ ər. ] Məqsəd, niyyət, məram. Bəs indi mənim yanıma gəlməkdən qərəziniz nədir? (M.F.Axundzadə)

  Tam oxu »
 • QƏSD

  QƏSD I is. [ ər. ] Niyyət, məqsəd, məram. Xudayar bəyin qəsdi Zeynəbin və səqirlərin var-yoxuna... sahib olub, Zeynəbi çölə ötürmək idi (C

  Tam oxu »
 • QƏZA

  QƏZA I is. [ ər. ] Bədbəxt hadisə, fəlakət. Elə bil ki, yelkənin qəzaya uğramışdı! (Ə.Cəmil). QƏZA II is

  Tam oxu »
 • QIR

  QIR I is. Evlərin damına salınan qara rəngli qatı maddə. Evlərin damındakı qır əriyib, divar aşağı süzülürdü (N

  Tam oxu »
 • QIRX

  QIRX I say Otuz doqquzdan sonra gələn rəqəm. Hərarəti həmişə qırx ilə qırx iki arasındadır (M.İbrahimov)

  Tam oxu »
 • QIROV

  QIROV I is. coğr. Yerə, yarpaqlar və s. üzərinə düşən buz kristalları, şehin donmuş zərrələri. Atım köpüklənir, atım buğlanır; Donmuş qırov kimi sinəs

  Tam oxu »
 • QIYMAQ

  QIYMAQ I f. Gözlərini yarı yumaraq, qısaraq baxmaq. Hesabdar gözlərini qıyıb üfüqdə iki boy qalxmış günəşə baxdı (M

  Tam oxu »
 • QIZ

  QIZ I is. Qadın cinsindən olan uşaq, övlad. Qızlar, oğlanlar yanaşı oturmuşdular (M.Hüseyn). QIZ II f

  Tam oxu »
 • QIZIL

  QIZIL I is. Rəngi sarı olan qiymətli metal. QIZIL II sif. Al-qırmızı. Uzun enli və düz küçədə qızıl bayraqlar görünürdü (M

  Tam oxu »
 • QIZILCA

  QIZILCA I is. tib. Səpki (xəstəlik). Uşaq qızılca çıxardıb. QIZILCA II is. bot. Meyvə. Bütün qışı uşaqlardan hansının cibinə əl atsaydın, göyəm qurusu

  Tam oxu »
 • QIZINMAQ

  QIZINMAQ I f. İsinmək, istiləndirmək. Mən istədim ki, sizdə bir az qızınıb rahat olam (S.S.Axundov). QIZINMAQ II f

  Tam oxu »
 • QIZMAQ

  QIZMAQ I f. Hərarət almaq, istilənmək. Qızdı günəş, əsdi isti yellər; Qarlar əridi, axışdı sellər (A

  Tam oxu »
 • QİSMƏT

  QİSMƏT I is. [ ər. ] Tale, bəxt. İkimiz eylərik onda söhbət; Görək Allah nə eyləyir qismət (M.S.Ordubadi)

  Tam oxu »
 • QİTƏ

  QİTƏ I is. [ ər. ] coğr. Yer kürəsinin okean və dənizlərlə əhatə olunmuş böyük hissələrindən hər biri

  Tam oxu »
 • QOÇ

  QOÇ I is. Qoyunun erkəyi, damazlıq erkək qoyun. İsmayıla gələn qoçun anası hansı ayda, gündə qoça gəlibdir? (Dastanlar)

  Tam oxu »
 • QOL

  QOL I is. İnsan bədəninin üzvü. Odur, bir tərəfdə anam büzüşmüş; Yatmışdır, başının altında qolu (B.Azəroğlu)

  Tam oxu »
 • QORA

  QORA I is. Cır üzüm, üzümün dəyməmişi. Cavahir talvardan asılmış qora salxımlarını ona göstərib dedi

  Tam oxu »
 • QOŞMA

  QOŞMA I is. ədəb. Hər misrası on bir hecadan ibarət olan beş bəndli şeir. Mən səni görmüşəm on beş il əzəl; Dilində bir qoşma, bir dərdli qəzəl (S

  Tam oxu »
 • QOŞMAQ

  QOŞMAQ I f. Bağlamaq, bənd etmək. Payızın əvvəlində Nurəddin arabasını qoşub, şəhərə kirayəçiliyə getdi (S

  Tam oxu »
 • QOV

  QOV I is. Tez alışan yumşaq maddə. Çaxmaq daşına qov qoyub çəkdi (M.İbrahimov). QOV II f. Çıxıb getməyə, rədd olmağa məcbur etmək

  Tam oxu »
 • QOVAQ

  QOVAQ I is. bot. Söyüd fəsiləsindən olan qollu-budaqlı ağac. Sənin sayəndədir rus kəndliləri; Azad nəfəs alır qovaq altında (M

  Tam oxu »
 • QOY

  QOY I f. Yerləşdirmək; buraxmaq; saxlamaq. Kərim kitabı büküb pəncərəyə qoydu (M.İbrahimov). QOY II ədat Əmr, çağırış, hədə, arzu və s

  Tam oxu »
 • QOYUN

  QOYUN I is. Gövşək ev heyvanı. Canavarlar yedi bütün qoyunu; İştə, oğlum, yalançılıq oynu (M.Ə.Sabir)

  Tam oxu »
 • QUL

  QUL I is. tar. Müharibədə əsir tutulub satılan adam. Təbiətin ana qəlbi qul doğmamış insanı! (S.Vurğun)

  Tam oxu »
 • QULLUQ

  QULLUQ I is. Xidmət, iş, vəzifə. Qulam mətbəədə qulluğa düzəldi (Mir Cəlal). QULLUQ II is. köhn. Qul olmuş adamın halı; köləlik

  Tam oxu »
 • QULP

  QULP I is. Dəstə, sap. Səhəngi çiynində rahatlayıb qolunu qulpuna keçirdi (İ.Şıxlı). QULP II is. Əmma, bəhanə axtarma, əllaməlik etmə

  Tam oxu »
 • QUNDAQ

  QUNDAQ I is. Körpə uşaqları sarımaq üçün sarğı ləvazimatı. QUNDAQ II is. Tüfəngin ağac hissəsi. Güllədən tüfənginin parçalandı qundağı (S

  Tam oxu »
 • QUR-QUR

  QUR-QUR I is. dan. Boruşəkilli qab. Ay qız, qur-qurda su gətir, içək. QUR-QUR II səs təql. Daxildə əmələ gələn səs

  Tam oxu »
 • QURAQ

  QURAQ I is. Paltarın bir yerinə artırılmış parça. QURAQ II zərf Yağmursuz, quru. Bəzən də ruzigar dəyişir, hava elə quraq keçir ki, cücü əlindən yoll

  Tam oxu »
 • QURD

  QURD I is. Canavar. Məhəbbət olmayan bir məzarlıqda; Qurd kimi parçalar insan insanı (S.Vurğun). QURD II is

  Tam oxu »
 • QURĞU

  QURĞU I is. Mexanizm, maşın, texniki avadanlıq. Orda keşik çəkən bütün fəhlələr; Gözü tək qoruyur bu qurğuları (S

  Tam oxu »
 • QURŞAQ

  QURŞAQ I is. Belbağı. Məmmədhəsən əlini eşşəyinin qurşağına salıb çəkə-çəkə apardı (C.Məmmədquluzadə)

  Tam oxu »
 • QURŞAMAQ

  QURŞAMAQ I f. Belinə bağlamaq. Qoy qılınc qurşasın müstəmləkələr (S.Vurğun). QURŞAMAQ II f. məc. Dolamaq, ələ salmaq

  Tam oxu »
 • QURU

  QURU I is. Torpaq, qitə, yer. ...Biz cəld sudan çıxdıqda ilan da üstümüzə hücum edərək quruya çıxdı (S

  Tam oxu »
 • QURULU

  QURULU I sif. Quru olan, yaş olmayan. Qurulu-yaşlı meşə odunu yandırırdılar (M.İbrahimov). QURULU II sif

  Tam oxu »
 • QURULUŞ

  QURULUŞ I is. İctimai, dövlət sistem üsulu, idarə üsulu. Sosializm quruluşu. QURULUŞ II is. Əsərin düzülüşü, daxili tərtibatı

  Tam oxu »
 • QURUM

  QURUM I is. Sobaların, bacaların iç divarlarında tüstüdən əmələ gələn kəsif maddə; his. QURUM II is. Cəmiyyət

  Tam oxu »
 • QURUMAQ

  QURUMAQ I f. Yaşlığı, nəmliyi yox olmaq, quru vəziyyətə düşmək. QURUMAQ II f. Arıqlamaq, zəifləmək, üzülmək

  Tam oxu »
 • QUZĞUN

  QUZĞUN I is. Dəniz. Quzğunun kənarında varmış qədim bir şəhər (M.Müşfiq). QUZĞUN II is. zool. Qarğa növündən iri və sürətlə şığıyan yırtıcı quş

  Tam oxu »
 • QUZULAMAQ

  QUZULAMAQ I f. Quzu doğmaq, balalamaq. Quzuladı qoyun, töküldü döllər; Yaylaq həvəsini qıldı ellər (Xətayi)

  Tam oxu »
 • LAX

  LAX I sif. Boş, sərbəst. ...Dili üst damağında asılıb qalmış lax dişinə toxuna-toxuna, alver edirmiş kimi dilləndi (H

  Tam oxu »
 • LAK

  LAK I is. [ alm. ] Spirtdə həll edilmiş qatran. Küçələr də parıldayırdı. Lak çəkilmiş qara çəkmə kimi (Anar)

  Tam oxu »
 • LAL

  LAL I sif. Danışa bilməyən adam. Ancaq Dilbər, mənim atam laldır, onun buraya gəlməsi... (C.Cabbarlı)

  Tam oxu »
 • LAVA

  LAVA I is. [ ital. ] Vulkanın ağzından çıxan ərgin və odlu maye. Yanar lava bir zaman bu yerləri külə döndərib

  Tam oxu »
 • LAY

  LAY I is. Qat. Öyrənilməmiş laylardır. Geoloqlar da səhv edə bilərlər (M.İbrahimov). LAY II is. Bütöv

  Tam oxu »
 • LƏPƏ

  LƏPƏ I is. Fındıq, badam və qozun içi. Çöpün ucunu qoz ləpəsindən yuxarı çıxartdıq (S.S.Axundov). LƏPƏ II is

  Tam oxu »