Azərbaycan dilinin omonimlər lüğəti

 • QABAQ

  QABAQ I is. bot. Balqabaq. Qarpız, qovun və xiyar cinsindən olub, sarımtıl bostan bitkisidir. Sonra bibim haradansa bir ovuc qabaq toxumu tapdı, bir n

  Tam oxu »
 • QABAQLIQ

  QABAQLIQ I is. Qadınların alınlarına vurduqları qızıl, gümüş və s.-dən bəzək. QABAQLIQ II is. Qabaq əkilmiş yer

  Tam oxu »
 • QABAR

  QABAR I is. Çox sürtülməkdən, toxunmaqdan, əzilməkdən suluqlamış, yaxud döyənək olmuş yer. Ayaqlarım yolunda qat-qat qabar bağlamış (R

  Tam oxu »
 • QABARMAQ

  QABARMAQ I f. Qabar əmələ gəlmək, qabar olmaq. Var ol, bala, yorulsa da, qabarsa da əl; Bir daş üstə bir daş qoya hər insan (Ə

  Tam oxu »
 • QABLAMA

  QABLAMA I is. Qulpsuz və ya qulplu qapağı olan kiçik mis qab. Tamaşa xala bir qablama isti süd töküb stola qoydu (M

  Tam oxu »
 • QAC

  QAC I is. Düşmən, zidd, əks. Mən cəhalətlə əzəldən qac idim (S.Rüstəm). QAC II is. məh. Yer sulamaq üçün qazılan kiçik arx

  Tam oxu »
 • QAĞA

  QAĞA I is. dan. Hörmət üçün böyük qardaşa, əmiyə, dayıya və ümumiyyətlə, yaxın adama müraciətlə işlənən söz

  Tam oxu »
 • QAX

  QAX I is. Qurudulmuş meyvə. Pul yoxdur, toyuq, ördək, qax, qoz ki vardır, bunları gətirin borclarınıza hesab edək (S

  Tam oxu »
 • QAXAC

  QAXAC I is. Qurudulmuş ət. Çörək gün altında quruyub qaxaca dönmüşdü (Ə.Əbülhəsən). QAXAC II is. Quru, arıq

  Tam oxu »
 • QALA

  QALA I is. [ ər. ] Müdafiə məqsədi ilə çəkilmiş istehkam, hasar. Ətrafında sıldırım, keçilməz qala çəkib (B

  Tam oxu »
 • QALIN

  QALIN I sif. Sıx. Saman və ot tayaları, qalın kol-kos, yaşıl ağaclar islandıqca havanı xoş bir ətirlə doldururdu (M

  Tam oxu »
 • QAN

  QAN I is. Orqanizmdə damarlarla dövr edib, onun bütün hüceyrələrinin qidalanmasını və maddələr mübadiləsini təmin edən qırmızı maye

  Tam oxu »
 • QANLI

  QANLI I is. Qatil. Hər bir halda qanlı qanlıdan əl çəkməz (C.Cabbarlı). QANLI II sif. Qana batmış, qana bulaşmış

  Tam oxu »
 • QANUN

  QANUN I is. [ ər. ] Hamı üçün məcburi olan üsul, qayda, hökm. Deyirlər, yatacaq yenə mədənlər; Sizin qanunda da yoxdur bir kəsər (S

  Tam oxu »
 • QAPILMAQ

  QAPILMAQ I f. Dartıb almaq, qamarlamaq. Papağı başından qapıldı. QAPILMAQ II f. Bir şeyə həddindən artıq aludə olmaq, uymaq

  Tam oxu »
 • QARA

  QARA I is. Yer kürəsinin torpaqla örtülü hissəsi; torpaq. Qarada və suda. QARA II is. Plovla yeyilən, müxtəlif şeylərdən hazırlanmış xuruş

  Tam oxu »
 • QARACA

  QARACA I is. k.t. Dəni qara toz halına salan taxıl xəstəliyi. QARACA II is. Azərbaycanda bitki adlarından biri

  Tam oxu »
 • QARAÇI

  QARAÇI I is. Köçəri və yarımköçəri həyat keçirən bir xalq. QARAÇI II sif. dan. Qışqırıqçı, küy-kələkçi, həyasız

  Tam oxu »
 • QARAGİLƏ

  QARAGİLƏ I is. Turş meyvəsi olan kol bitkisi və onun meyvəsi. Bu meşələrdə milyonlarla özü özbaşına bitən alma-armud, qaragilə, alça, zoğal, hər nə de

  Tam oxu »
 • QARAYANIQ

  QARAYANIQ I sif. Qarabəniz, qarayağız. Kəlbalı alçaqboylu... gödək qılçaları xeyli içəriyə əyilmiş qarayanıq adam idi (S

  Tam oxu »
 • QARĞA

  QARĞA I is. Leş və böcəklərlə qidalanan qara və ala quş. Mırt-mırt oxuyub mırtıldayırsan; Qarğa kimi hey qırıldayırsan (M

  Tam oxu »
 • QARI

  QARI I is. Qoca qadın, qoca arvad. Budur! Dünya görmüş o qarıya bax; Mənalı gözləri intizardadır (S.Vurğun)

  Tam oxu »
 • QARIŞ

  QARIŞ I is. Açıq əlin baş barmağından çeçələ barmağın ucuna qədər olan məsafə. Sarsılmaz qaladır hər qarış yerin (R

  Tam oxu »
 • QARIŞMAQ

  QARIŞMAQ I f. Müdaxilə etmək, araya girmək. Sən onun işinə qarışma. QARIŞMAQ II f. Dolaşıq düşmək, qatma-qarışıq olmaq

  Tam oxu »
 • QARQARA

  QARQARA I is. xüs. Ağır şeyləri qaldırmaq üçün düzəldilmiş çarx. Pəncərə taxtasının altına hər metrdən bir qarqara vurmağı və ştepseli məftilin ucuna

  Tam oxu »
 • QARŞI

  QARŞI I is. Müqabil tərəf, qabaq. Qarşısında ilk məhəbbətin canlı heykəlini gördü (Anar). QARŞI II qoşma Haqqında, barəsində

  Tam oxu »
 • QART

  QART I is. dan. Kəsər alətləri itiləmək üçün daş, bülöv. Dəryazları qart ilə itiləmək (“İzahlı lüğət”)

  Tam oxu »
 • QAŞ

  QAŞ I is. İnsanın gözləri üstündə qövs şəklində uzanan tüklərdən ibarət xətt. Qızın xəncər kimi çatılır qaşı; Axır yanağına isti göz yaşı (O

  Tam oxu »
 • QAŞQA

  QAŞQA I is. Mal-qaranın, atın alnındakı ağ hissə. Qaşqa at altımda qoruqdan gəlirdim (S.S.Axundov). QAŞQA II is

  Tam oxu »
 • QAT

  QAT I is. Lay, təbəqə, büküm. Göylərin qatına ucaldı fəryad; O qırğın Qafqazda tutar qoymadı (S.Vurğun)

  Tam oxu »
 • QATAR

  QATAR I is. [ ər. ] Sərnişinləri daşıyan vaqonlar. Qatarım qışqırıb ötən zamanı; Sürülər, naxırlar qaçıb dağılır (O

  Tam oxu »
 • QATLANMAQ

  QATLANMAQ I f. Bükülmək, iki qat olmaq. Asya süfrənin ucunu qatladı (Mir Cəlal). QATLANMAQ II f. Dözmək, tab gətirmək

  Tam oxu »
 • QAYIN

  QAYIN I is. Ər və ya arvadın qardaşı. Ay aman, ay qız, qaynın gəlib evlərdən səni axtarır (C.Cabbarlı)

  Tam oxu »
 • QAYMAQ

  QAYMAQ I is. Südün üzü. Əşrəfgil təzə camış qaymağından bir-iki qaşıq götürdülər (İ.Şıxlı). QAYMAQ II is

  Tam oxu »
 • QAYNAQ

  QAYNAQ I is. Bir şeyin qaynayıb çıxdığı yer; mənbə. Deyirəm sevincdən axan yaşların; Qaynağı dərindi, kökü dərindi (B

  Tam oxu »
 • QAZ

  QAZ I is. zool. Ördəyə bənzər, lakin ondan böyük, uzunboğaz, əti yeyilən su quşu. QAZ II is. [ fr. ] kim

  Tam oxu »
 • QAZAĞI

  QAZAĞI I is. mus. Azərbaycan oyun havalarından biri. Toyda həmişə qazağı çaldırardı. QAZAĞI II is. Yəhərin bir növü

  Tam oxu »
 • QAZAN

  QAZAN I is. İçində xörək bişirmək, su qaynatmaq və s. üçün böyük girdə metal qab. Ocaq daşının üstündəki iri qazandan plov qoxusu gəlirdi (Ə

  Tam oxu »
 • QAZI

  QAZI I is. [ ər. ] tar. Müsəlmanlarda dini məhkəmə işlərinə baxan ruhani, şəriət hakimi. QAZI II f. Kəskin bir alətlə bir şeyin səthindəki şeyi qoparm

  Tam oxu »
 • QAZINTI

  QAZINTI I is. Yer altından qazımaqla çıxarılan mədən və s. faydalı süxurlar. Azərbaycan faydalı qazıntılarla çox zəngindir

  Tam oxu »
 • QAZMA

  QAZMA I is. Torpaq qazımaq üçün istifadə olunan saplı alət. Güldanə ilə Bənövşənin əlində qazma, Tərgülün əlində vedrə, Gülxarla Gülşənin əlində bel v

  Tam oxu »
 • QEYD

  QEYD I is. [ ər. ] Qısa şəkildə yazma. Əzizbəyovun gözləri yazı stolunun üstündəki qeydlərinə sataşdı (M

  Tam oxu »
 • QEYRİ

  QEYRİ I sif. [ ər. ] Özgə, yad, kənar, başqa. Bahadır qeyri bir halətdə idi (N.Nərimanov). QEYRİ II qoşma Seçilmə, fərqlənmə, əlavə mənalarında

  Tam oxu »
 • QƏDƏR

  QƏDƏR I is. [ ər. ] Qeyri-müəyyən miqdar, say, kəmiyyət. Hər şeyin qədəri vardır (“İzahlı lüğət”). QƏDƏR II is

  Tam oxu »
 • QƏRAR

  QƏRAR I is. [ ər. ] Çıxarılan nəticə, qətnamə; fikir, mülahizə. Vera, yığıncağınızda nə qərara gəldiniz? (S

  Tam oxu »
 • QƏRƏZ

  QƏRƏZ I is. [ ər. ] Məqsəd, niyyət, məram. Bəs indi mənim yanıma gəlməkdən qərəziniz nədir? (M.F.Axundzadə)

  Tam oxu »
 • QƏSD

  QƏSD I is. [ ər. ] Niyyət, məqsəd, məram. Xudayar bəyin qəsdi Zeynəbin və səqirlərin var-yoxuna... sahib olub, Zeynəbi çölə ötürmək idi (C

  Tam oxu »
 • QƏZA

  QƏZA I is. [ ər. ] Bədbəxt hadisə, fəlakət. Elə bil ki, yelkənin qəzaya uğramışdı! (Ə.Cəmil). QƏZA II is

  Tam oxu »
 • QIR

  QIR I is. Evlərin damına salınan qara rəngli qatı maddə. Evlərin damındakı qır əriyib, divar aşağı süzülürdü (N

  Tam oxu »
 • QIRX

  QIRX I say Otuz doqquzdan sonra gələn rəqəm. Hərarəti həmişə qırx ilə qırx iki arasındadır (M.İbrahimov)

  Tam oxu »