Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti

 • ÇOCUQ

  uşaq — çağa — qundaq

  Tam oxu »
 • ÇOCUQLUQ

  uşaqlıq — çağalıq

  Tam oxu »
 • ÇOX

  xeyli — artıq — olduqca

  Tam oxu »
 • ÇOXALMA

  böyümə — genişlənmə

  Tam oxu »
 • ÇOXALMA

  artma — yüksəlmə

  Tam oxu »
 • ÇOXALMAQ

  böyümək — genişlənmək

  Tam oxu »
 • ÇOXALMAQ

  artmaq — yüksəlmək

  Tam oxu »
 • ÇOXBİLMİŞ

  bic — hiyləgər — tülüngü

  Tam oxu »
 • ÇOXBİLMİŞ

  fərasətli — arif — fəhmli

  Tam oxu »
 • ÇOXBİLMİŞLİK

  fərasət — ariflik — fəhm

  Tam oxu »
 • ÇOXBİLMİŞLİK

  biclik — hiylə — tülüngülük

  Tam oxu »
 • ÇOXDAN

  əvvəllər — qabaqlar

  Tam oxu »
 • ÇOXDANIŞAN

  boşboğaz — çərənçi — ağzıboş

  Tam oxu »
 • ÇOXDANKI

  əvvəlki — köhnə — qədim

  Tam oxu »
 • ÇOXLU

  xeyli — külli — qədərsiz

  Tam oxu »
 • ÇOXLUQ

  əksəriyyət

  Tam oxu »
 • ÇOXLUQ

  bolluq — firavanlıq

  Tam oxu »
 • ÇOXU

  bax: əksəriyyət

  Tam oxu »
 • ÇOXUSU

  bax: çoxu

  Tam oxu »
 • ÇOLAQ

  axsaq — topal — şikəst — şil — əlil

  Tam oxu »
 • ÇOLAQLAMA

  axsama

  Tam oxu »
 • ÇOLAQLAMAQ

  axsamaq

  Tam oxu »
 • ÇOLAQLIQ

  axsaqlıq — topallıq — şikəstlik — şillik — əlillik

  Tam oxu »
 • ÇOPUR

  çil

  Tam oxu »
 • ÇOPURLANMA

  çillənmə

  Tam oxu »
 • ÇOPURLANMAQ

  çillənmək

  Tam oxu »
 • ÇOPURLU

  çilli

  Tam oxu »
 • ÇOPURLUQ

  çillik

  Tam oxu »
 • ÇOR

  xəstəlik — naxoşluq

  Tam oxu »
 • ÇOV

  xəbər — məlumat — bildiriş

  Tam oxu »
 • ÇOVĞUN

  boran

  Tam oxu »
 • ÇOVĞUNLAMA

  boranlama

  Tam oxu »
 • ÇOVĞUNLAMAQ

  boranlamaq

  Tam oxu »
 • ÇOVĞUNLU

  boranlı

  Tam oxu »
 • ÇOVĞUNLULUQ

  boranlılıq

  Tam oxu »
 • ÇÖHRƏ

  üz — sifət

  Tam oxu »
 • ÇÖHRƏLİ

  simalı — sifətli

  Tam oxu »
 • ÇÖKDÜRMƏ

  oturtma — əyləşdirmə

  Tam oxu »
 • ÇÖKDÜRMƏ

  susdurma

  Tam oxu »
 • ÇÖKDÜRMƏK

  oturtmaq — əyləşdirmək

  Tam oxu »
 • ÇÖKDÜRMƏK

  susdurmaq

  Tam oxu »
 • ÇÖKƏK

  çala — çuxur — oyuq — batıq

  Tam oxu »
 • ÇÖKƏKLİK

  çalalıq — çuxurluq — oyuqluq — batıqlıq

  Tam oxu »
 • ÇÖKƏLMƏ

  çuxurlanma — batıqlaşma — çalalaşma

  Tam oxu »
 • ÇÖKƏLMƏ

  enmə — düşmə

  Tam oxu »
 • ÇÖKƏLMƏK

  çuxurlanmaq — batıqlaşmaq — çalalaşmaq

  Tam oxu »
 • ÇÖKƏLMƏK

  enmək — düşmək

  Tam oxu »
 • ÇÖKMƏ

  enmə — yatma

  Tam oxu »
 • ÇÖKMƏK

  enmək — yatmaq

  Tam oxu »
 • ÇÖKÜK

  çuxur — batıq — oyuq

  Tam oxu »