Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti

 • ÜMDƏ

  əsas — başlıca — vacib

  Tam oxu »
 • ÜMİD

  güman

  Tam oxu »
 • ÜMİD

  əməl — arzu — dilək

  Tam oxu »
 • ÜMİDLİ

  əməlli — arzulu — diləkli

  Tam oxu »
 • ÜMİDLİ

  əminli — gümanlı

  Tam oxu »
 • ÜMİDLİ

  etibarlı — mötəbər — sədaqətli — möhkəm

  Tam oxu »
 • ÜMİDLİLİK

  əminlik — gümanlıq

  Tam oxu »
 • ÜMİDLİLİK

  əməllilik — arzululuq — diləklilik

  Tam oxu »
 • ÜMİDLİLİK

  etibarlılıq — mötəbərlik — sadiqlik — möhkəmlik

  Tam oxu »
 • ÜMİDLİLİK

  arxayınlıq — xatircəmlik

  Tam oxu »
 • ÜMİDSIZ

  etibarsız — çarəsiz — fərəhsiz

  Tam oxu »
 • ÜMİDSİZLİK

  etibarsızlıq — çarəsizlik — fərəhsizlik

  Tam oxu »
 • ÜMİDVAR

  arxayın — xatircəm — əmin

  Tam oxu »
 • ÜMİDVARLIQ

  əminlik — arxayınlıq — xatircəmlik

  Tam oxu »
 • ÜMMAN

  dərya — dəniz

  Tam oxu »
 • ÜMUM

  bütün — tamam

  Tam oxu »
 • ÜMUMƏN

  elliklə — hamılıqla — ucdantutma — tamamilə — bütün

  Tam oxu »
 • ÜMUMİ

  ellik — hamısı

  Tam oxu »
 • ÜMUMİLƏŞMƏ

  ictimailəşmə — birləşmə — eyniləşmə

  Tam oxu »
 • ÜMUMİLƏŞMƏK

  ictimailəşmək — birləşmək — eyniləşmək

  Tam oxu »
 • ÜMUMİLİK

  ictimailik — birlik — eynilik

  Tam oxu »
 • ÜN

  səs — səda

  Tam oxu »
 • ÜNLƏŞMƏ

  səsləşmə — sədalaşma

  Tam oxu »
 • ÜNLƏŞMƏK

  səsləşmək — sədalaşmaq

  Tam oxu »
 • ÜNSİYYƏT

  mehribanlıq — məhəbbət — bağlılıq

  Tam oxu »
 • ÜNSİYYƏT

  əlaqə — münasibət

  Tam oxu »
 • ÜNSİYYƏTLİ

  mehriban — məhəbbətli

  Tam oxu »
 • ÜNSİYYƏTLİLİK

  əlaqə — münasibət

  Tam oxu »
 • ÜNSİYYƏTLİLİK

  mehribanlıq — məhəbbət — bağlılıq

  Tam oxu »
 • ÜNSİYYƏTSİZ

  əlaqəsiz — münasibətsiz

  Tam oxu »
 • ÜNSİYYƏTSİZLİK

  əlaqəsizlik — münasibətsizlik

  Tam oxu »
 • ÜNSÜR

  element — vasitə

  Tam oxu »
 • ÜNSÜR

  yad — özgə — yabançı — biganə

  Tam oxu »
 • ÜNSÜRLÜ

  elementli — vasitəli

  Tam oxu »
 • ÜNSÜRLÜ

  yad — özgə — yabançı — biganə

  Tam oxu »
 • ÜNSÜRLÜK

  yadlıq — özgəlik — yabançılıq — biganəlik

  Tam oxu »
 • ÜRƏK

  qəlb — könül — bağır

  Tam oxu »
 • ÜRƏKAÇAN

  fərəhli — şad — nəşəli

  Tam oxu »
 • ÜRƏKGETMƏ

  bax: ürəkkeçmə

  Tam oxu »
 • ÜRƏKKEÇMƏ

  bayğınlıq — bihuşluq — tutma — qəşş etmə

  Tam oxu »
 • ÜRƏKLƏNMƏ

  həvəslənmə — ruhlanma — cəsarətlənmə — cürətlənmə

  Tam oxu »
 • ÜRƏKLƏNMƏK

  həvəslənmək — ruhlanmaq — cəsarətlənmək — cürətlənmək

  Tam oxu »
 • ÜRƏKLİ

  qoçaq — cəsarətli — cürətli — hünərli — mərd

  Tam oxu »
 • ÜRƏKLİLİK

  qoçaqlıq — igidlik — mərdlik — şücaət — cəsarət — cürət — hünər

  Tam oxu »
 • ÜRƏKSİZ

  qorxaq — ağciyər

  Tam oxu »
 • ÜRƏKSİZLİK

  qorxaqlıq — ağciyərlilik — cəsarətsizlik

  Tam oxu »
 • ÜRƏYİAÇIQ

  səmimi — safdil — safqəlbli — sadə — mehriban

  Tam oxu »
 • ÜRƏYİAÇIQLIQ

  səmimilik — safdillik — sadəlik — mehribanlıq

  Tam oxu »
 • ÜRƏYİQURDLU

  paxıl — həsədli — xəbis

  Tam oxu »
 • ÜRƏYİQURDLULUQ

  paxıllıq — həsəd — qibtə

  Tam oxu »