Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti

 • ÜTÜK

  yelbeyin — dəmdəməki — yüngül

  Tam oxu »
 • ÜTÜK

  zirək — diribaş — cəld — şux — çevik

  Tam oxu »
 • ÜTÜK

  qarsalaq — yanıq

  Tam oxu »
 • ÜTÜKLÜK

  yelbeyinlik — dəmdəməkilik — yüngüllük

  Tam oxu »
 • ÜTÜKLÜK

  zirəklik — diribaşlıq — cəldlik — şuxluq — çeviklik

  Tam oxu »
 • ÜTÜKLÜK

  qarsalaqlıq — yanıqlıq

  Tam oxu »
 • ÜTÜLMƏ

  yanma — qarsalanma

  Tam oxu »
 • ÜTÜLMƏK

  yanmaq — qarsalanmaq

  Tam oxu »
 • ÜTÜLÜ

  şax — düz

  Tam oxu »
 • ÜYÜŞMƏ

  tutulma — çəngmə

  Tam oxu »
 • ÜYÜŞMƏK

  tutulmaq — çəngmək

  Tam oxu »
 • ÜYÜŞÜK

  qıc — çəng

  Tam oxu »
 • ÜZ

  avand

  Tam oxu »
 • ÜZ

  sifət — bəniz

  Tam oxu »
 • ÜZ

  səth

  Tam oxu »
 • ÜZ

  sima — bəniz — sifət — çöhrə

  Tam oxu »
 • ÜZ-GÖZ

  sima — qiyafə — görünüş

  Tam oxu »
 • ÜZ-GÖZ

  surət — sir-sifət

  Tam oxu »
 • ÜZBƏÜZ

  qarşı-qarşıya

  Tam oxu »
 • ÜZDƏ

  aşkarda — gerçəkdə

  Tam oxu »
 • ÜZDƏN

  səthi — ötəri — başdansovma — dilucu — gözucu

  Tam oxu »
 • ÜZGÖRƏ

  tərəfgir — qərargar

  Tam oxu »
 • ÜZGÖRƏ

  ədalətsiz — insafsız

  Tam oxu »
 • ÜZGÖRƏLİK

  tərəfgirlik — qərəz

  Tam oxu »
 • ÜZGÖRƏLİK

  həvəs — şövq

  Tam oxu »
 • ÜZGÜN

  yorğun — zəif — tabsız — taqətsiz

  Tam oxu »
 • ÜZGÜNLƏŞMƏK

  yorulmaq — zəifləmək — taqətsizləşmək

  Tam oxu »
 • ÜZGÜNLÜK

  yorğunluq — zəiflik — taqətsizlik — düşkünlük

  Tam oxu »
 • ÜZLƏMƏ

  yumşaltma

  Tam oxu »
 • ÜZLƏMƏK

  yumşaltmaq — təpmək (torpaq)

  Tam oxu »
 • ÜZLƏMƏK

  çəkmək (yorğan)

  Tam oxu »
 • ÜZLƏŞMƏ

  görüşmə — qarşılaşma — rastlaşma

  Tam oxu »
 • ÜZLƏŞMƏ

  deyişmə — höcətləşmə — çənələşmə

  Tam oxu »
 • ÜZLƏŞMƏK

  deyişmək — höcətləşmək — çənələşmək

  Tam oxu »
 • ÜZLƏŞMƏK

  görüşmək — qarşılaşmaq — rastlaşmaq

  Tam oxu »
 • ÜZLÜ

  nadinc — dəcəl — oynaq — şux — yüngül

  Tam oxu »
 • ÜZLÜ

  yağlı (pendir)

  Tam oxu »
 • ÜZLÜ

  sırtıq — həyasız — abırsız — ədəbsiz (adam)

  Tam oxu »
 • ÜZLÜLÜK

  sırtıqlıq — həyasızlıq — abırsızlıq — ədəbsizlik

  Tam oxu »
 • ÜZLÜLÜK

  nadinclik — dəcəllik — oynaqlıq — şuxluq — yüngüllük

  Tam oxu »
 • ÜZMƏ

  dərmə — qırma — kəsmə — yolma — qopartma

  Tam oxu »
 • ÜZMƏ

  cırma — yırtma — köhnəltmə (paltar)

  Tam oxu »
 • ÜZMƏ

  incitmə

  Tam oxu »
 • ÜZMƏ

  kəsmə — qırma (əlaqəni)

  Tam oxu »
 • ÜZMƏK

  qırmaq — yırtmaq — köhnəltmək

  Tam oxu »
 • ÜZMƏK

  incitmək

  Tam oxu »
 • ÜZMƏK

  dərmək — qırmaq — kəsmək — yolmaq — qoparmaq (çiçəyi, meyvəni)

  Tam oxu »
 • ÜZMƏK

  kəsmək — qırmaq (əlaqəni)

  Tam oxu »
 • ÜZR

  bağışlama

  Tam oxu »
 • ÜZRXAHLIQ

  bağışlama — əfv

  Tam oxu »