Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti

 • ÜZRLÜ

  səbəbli

  Tam oxu »
 • ÜZRSÜZ

  səbəbsiz

  Tam oxu »
 • ÜZÜAĞ

  namuslu — vüqarlı

  Tam oxu »
 • ÜZÜAĞ

  günahsız — təqsırsız — ləkəsiz

  Tam oxu »
 • ÜZÜAĞLIQ

  günahsızlıq — taqsırsızlıq — ləkəsizlik — qüsursuzluq — saflıq — təmizlik

  Tam oxu »
 • ÜZÜDÖNÜK

  dəyişkən — dəmdəməki — hərdəmxəyal — mütərəddid

  Tam oxu »
 • ÜZÜDÖNÜK

  vəfasız — etibarsız — namərd

  Tam oxu »
 • ÜZÜDÖNÜK

  xain — satqın

  Tam oxu »
 • ÜZÜDÖNÜKLÜK

  vəfasızlıq — etibarsızlıq — namərdlik

  Tam oxu »
 • ÜZÜDÖNÜKLÜK

  xəyanət — satqınlıq

  Tam oxu »
 • ÜZÜDÖNÜKLÜK

  dəyişkənlik — mütərəddidlik — dəmdəməkilik — səbatsızlıq — qərarsızlıq

  Tam oxu »
 • ÜZÜGÜLƏR

  mehriban — iltifatlı — nəvazişli — xeyirxah — səmimi — xoşsifət

  Tam oxu »
 • ÜZÜGÜLƏRLİK

  mehribanlıq — iltifat — xoşsifətlik — nəvazişkarlıq — xeyirxahlıq — səmimilik

  Tam oxu »
 • ÜZÜQARA

  müqəssir — təqsirkar — günahkar

  Tam oxu »
 • ÜZÜQARALIQ

  müqəssirlik — təqsirkarlıq — günahkarlıq — rüsvayçılıq — biabırçılıq

  Tam oxu »
 • ÜZÜLMƏ

  yorulma — zəifləmə

  Tam oxu »
 • ÜZÜLMƏ

  köhnəlmə — dağılma — yırtılma — cırılma — yeyilmə

  Tam oxu »
 • ÜZÜLMƏK

  köhnəlmək — dağılmaq — yırtılmaq — cırılmaq — yeyilmək

  Tam oxu »
 • ÜZÜLMƏK

  yorulmaq — zəifləmək — taqətsizləşmək

  Tam oxu »
 • ÜZÜLÜŞMƏ

  hesablaşma

  Tam oxu »
 • ÜZÜLÜŞMƏK

  hesablaşmaq

  Tam oxu »
 • ÜZÜNTÜ

  əzab — əziyyət

  Tam oxu »
 • ÜZÜNTÜLÜ

  əzablı — əziyyətli

  Tam oxu »
 • ÜZÜNTÜLÜLÜK

  əzab — əziyyət

  Tam oxu »
 • ÜZÜNÜK

  yorğun — əzinik

  Tam oxu »
 • ÜZÜNÜKLÜK

  yorğunluq — əzginlik

  Tam oxu »
 • ÜZÜYOLA

  itaətkar — sözəbaxan — dinc — sakit

  Tam oxu »
 • ÜZÜYOLALIQ

  itaət — tabelik — dinclik — sakitlik

  Tam oxu »
 • ÜZÜYUMŞAQ

  bax: üzüyola

  Tam oxu »
 • ÜZÜYUMŞAQLIQ

  bax: üzüyolalıq

  Tam oxu »
 • ÜZVİ

  tərkibi

  Tam oxu »
 • ÜZVİ

  təbii — canlı

  Tam oxu »
 • ÜZVİ

  daxili (əlaqə)

  Tam oxu »
 • VACİB

  labüd — zəruri — mühüm

  Tam oxu »
 • VACİBLİK

  lazımlıq — labüdlük

  Tam oxu »
 • VADAR

  məcbur

  Tam oxu »
 • VADİ

  sahə — meydan — zəmi

  Tam oxu »
 • VADİ

  çuxur

  Tam oxu »
 • VAHİD

  bir — tək — yeganə

  Tam oxu »
 • VAHİD

  kəmiyyət — ölçü

  Tam oxu »
 • VAHİDLİK

  birlik — vəhdət — bütövlük

  Tam oxu »
 • VAHİDLİK

  təklik

  Tam oxu »
 • VAHİMƏ

  qorxu — təlaş — təşviş — dəhşət — narahatlıq

  Tam oxu »
 • VAHİMƏLƏNMƏ

  qorxma — təşvişlənmə — dəhşətlənmə

  Tam oxu »
 • VAHİMƏLƏNMƏK

  qorxmaq — təşvişlənmək — dəhşətlənmək

  Tam oxu »
 • VAHİMƏLİ

  dəhşətli — qorxunc

  Tam oxu »
 • VAHİMƏSİZ

  qorxusuz — təlaşsız — təşvişsiz

  Tam oxu »
 • VAXT

  fürsət

  Tam oxu »
 • VAXT

  zaman

  Tam oxu »
 • VAXT

  mövsüm

  Tam oxu »