Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti

 • MƏCAZ

  kinayə — eyham

  Tam oxu »
 • MƏCAZİ

  köçürmə — törəmə

  Tam oxu »
 • MƏCAZİ

  kinayəli — eyhamlı

  Tam oxu »
 • MƏCAZİLİK

  kinayəlilik — eyhamlılıq

  Tam oxu »
 • MƏCBUR

  zor — icbar

  Tam oxu »
 • MƏCBURƏN

  zorla — güclə

  Tam oxu »
 • MƏCBURİ

  icbari

  Tam oxu »
 • MƏCBURİLİK

  icbarilik — zorakılıq

  Tam oxu »
 • MƏCBURİYYƏT

  icbarilik — zorakılıq

  Tam oxu »
 • MƏCCANİ

  müftə — havayı

  Tam oxu »
 • MƏCHUL

  naməlum — gizli — sirli — müəmmalı

  Tam oxu »
 • MƏCHULLU

  müəmmalı — gizli — sirli

  Tam oxu »
 • MƏCHULLUQ

  müəmmalılıq — naməlumluq

  Tam oxu »
 • MƏCLİS

  qonaqlıq — şülən

  Tam oxu »
 • MƏCLİS

  iclas — yığıncaq — parlament

  Tam oxu »
 • MƏCMUƏ

  toplu

  Tam oxu »
 • MƏCNUN

  dəli — divanə

  Tam oxu »
 • MƏCNUNLUQ

  dəlilik — divanəlik

  Tam oxu »
 • MƏDAXİL

  gəlir — qazanc

  Tam oxu »
 • MƏDAXİLLİ

  gəlirli — qazanclı

  Tam oxu »
 • MƏDAXİLLİK

  gəlirlilik — qazanclılıq

  Tam oxu »
 • MƏDƏNİ

  ədəbli — nəzakətli — qanacaqlı

  Tam oxu »
 • MƏDƏNİLİK

  ədəblilik — nəzakətlilik

  Tam oxu »
 • MƏDH

  tərif — öymə

  Tam oxu »
 • MƏƏTTƏL

  təəccüb — heyrət

  Tam oxu »
 • MƏƏTTƏLLİK

  təəccüblük — heyrətlik

  Tam oxu »
 • MƏFHUM

  anlayış

  Tam oxu »
 • MƏFKURƏ

  əqidə

  Tam oxu »
 • MƏFKURƏSİZ

  əqidəsiz

  Tam oxu »
 • MƏFKURƏSİZLİK

  əqidəsizlik

  Tam oxu »
 • MƏFKURƏVİ

  əqidəli

  Tam oxu »
 • MƏFKURƏVİLİK

  əqidəlilik

  Tam oxu »
 • MƏFTUN

  vurğun — aşiq — pərəstişkar

  Tam oxu »
 • MƏFTUNLAŞMA

  vurğunlaşma

  Tam oxu »
 • MƏFTUNLAŞMAQ

  vurğunlaşmaq

  Tam oxu »
 • MƏFTUNLUQ

  cazibədarlıq — füsunkarlıq — pərəstişkarlıq — vurğunluq

  Tam oxu »
 • MƏĞLUBİYYƏT

  basılma — uduzma

  Tam oxu »
 • MƏĞRİB

  günbatan — qərb

  Tam oxu »
 • MƏĞRUR

  vüqarlı — qürurlu

  Tam oxu »
 • MƏĞRURLUQ

  vüqar — fəxr — iftixar — qürur

  Tam oxu »
 • MƏĞZ

  əsl — əsas — məna — mətləb

  Tam oxu »
 • MƏHARƏT

  bacarıq — qabiliyyət — hünər

  Tam oxu »
 • MƏHARƏT

  cəldlik — diribaşlıq — zirəklik — çeviklik

  Tam oxu »
 • MƏHARƏTLİ

  bacarıqlı — qabiliyyətli — mahir

  Tam oxu »
 • MƏHARƏTLİ

  cəld — zirək — diribaş — çəpik

  Tam oxu »
 • MƏHARƏTLİLİK

  bacarıqlılıq — qabiliyyətlilik — mahirlik

  Tam oxu »
 • MƏHARƏTLİLİK

  cəldlik — zirəklik — diribaşlıq

  Tam oxu »
 • MƏHARƏTSİZ

  bacarıqsız — qabiliyyətsiz — fərasətsiz — fərsiz

  Tam oxu »
 • MƏHARƏTSİZ

  küt — təcrübəsiz — naşı — xam

  Tam oxu »
 • MƏHARƏTSİZLİK

  bacarıqsızlıq — qabiliyyətsizlik — fərasətsizlik — fərsizlik

  Tam oxu »