Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti

 • RÖVNƏQ

  parlaqlıq — gözəllik — lətafət

  Tam oxu »
 • RÖVNƏQ

  bəzək — zinət — dəbdəbə — cah-cəlal

  Tam oxu »
 • RÖVNƏQLƏNMƏ

  bəzənmə — zinətlənmə — parlama — gözəllənmə

  Tam oxu »
 • RÖVNƏQLƏNMƏK

  bəzənmək — zinətlənmək — parlamaq — gözəllənmək

  Tam oxu »
 • RÖVNƏQLİ

  bəzəkli — zinətli

  Tam oxu »
 • RÖVNƏQLİ

  parıltılı — işıltılı

  Tam oxu »
 • RÖVNƏQLİ

  dəbdəbəli — cah-cəlallı

  Tam oxu »
 • RÖVNƏQLİLİK

  parlaqlılıq — gözəllik

  Tam oxu »
 • RÖVNƏQLİLİK

  lətafət — zinətlilik — bəzək-düzəklilik

  Tam oxu »
 • RUH

  can — iç

  Tam oxu »
 • RUHİ

  psixi

  Tam oxu »
 • RUHLANMA

  həvəslənmə — ürəklənmə — ilhamlanma — cürətlənmə

  Tam oxu »
 • RUHLANMAQ

  həvəslənmək — ürəklənmək — ilhamlanmaq — cürətlənmək

  Tam oxu »
 • RUHLU

  canlı

  Tam oxu »
 • RUHLU

  həvəsli — zövqlü

  Tam oxu »
 • RUHSUZ

  cansız — ölüvay — ölgün — key — süst

  Tam oxu »
 • RUHSUZLUQ

  cansızlıq — ölüvaylıq — ölgünlük — keylik — süstlük — ətalət — kəsalət

  Tam oxu »
 • RUZİ

  azuqə — yeyəcək

  Tam oxu »
 • RUZİ

  qismət

  Tam oxu »
 • RUZİGAR

  zaman — vaxt

  Tam oxu »
 • RUZİGAR

  həyat — yaşayış — ömür

  Tam oxu »
 • RUZİLİ

  qismətli — taleli

  Tam oxu »
 • RÜSVAY

  biabırçılıq — üzüqaralıq — bədnamlıq — həqarət

  Tam oxu »
 • RÜSVAYÇI

  namussuz — şərəfsiz — abırsız — adsız — biabırçı

  Tam oxu »
 • RÜSVAYÇILIQ

  namussuzluq — şərəfsizlik — abırsızlıq — üzüqaralıq — bədnamlıq

  Tam oxu »
 • RÜSVAYLIQ

  biabırçılıq — üzüqaralıq — bədnamlıq — həqarət

  Tam oxu »
 • RÜŞEYM

  toxum — nüvə — əsas — başlanğıc — cücərti

  Tam oxu »
 • RÜŞEYM

  maya

  Tam oxu »
 • RÜŞEYMLİ

  mayalı — toxumlu — nüvəli — əsaslı — başlanğıclı

  Tam oxu »
 • RÜTBƏ

  dərəcə — vəzifə

  Tam oxu »
 • RÜTBƏLİ

  dərəcəli — vəzifəli

  Tam oxu »
 • RÜTUBƏT

  nəmlik — yaşlıq

  Tam oxu »
 • RÜTUBƏTLƏNMƏ

  nəmlənmə — yaşlanma — islanma

  Tam oxu »
 • RÜTUBƏTLƏNMƏK

  nəmlənmək — yaşlanmaq — islanmaq

  Tam oxu »
 • RÜTUBƏTLİ

  nəmli — yaşlı — islaq

  Tam oxu »
 • RÜTUBƏTLİLİK

  nəmlilik — yaşlıq — islaqlılıq

  Tam oxu »
 • SABAH

  səhər

  Tam oxu »
 • SABAHI

  səhəri — ertəsi

  Tam oxu »
 • SABAHKI

  səhərki — gündüzkü

  Tam oxu »
 • SABAHLIQ

  səhərlik

  Tam oxu »
 • SABİQ

  keçmiş — əvvəlki — öncəki

  Tam oxu »
 • SABİT

  dəyişməz — möhkəm — daimi — stabil

  Tam oxu »
 • SABİTLƏŞMƏ

  möhkəmləşmə — daimiləşmə — stabilləşmə — durğunlaşma

  Tam oxu »
 • SABİTLƏŞMƏK

  möhkəmləşmək — daimiləşmək — stabilləşmək

  Tam oxu »
 • SABİTLİK

  mətinlik — mətanət — sadiqlik — möhkəmlik — dəyişməzlik

  Tam oxu »
 • SABİTLİK

  dəyişməzlik — hərəkətsizlik — durğunluq — daimilik — stabillik

  Tam oxu »
 • SAÇ

  tük — qıl — hörük — tel

  Tam oxu »
 • SAÇLAŞMA

  tutaşma — vuruşma — dalaşma

  Tam oxu »
 • SAÇLAŞMAQ

  tutaşmaq — vuruşmaq — dalaşmaq

  Tam oxu »
 • SAÇLI

  tüklü — qıllı — telli — hörüklü

  Tam oxu »