Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti

 • RİAYƏT

  baxma — nəzarət

  Tam oxu »
 • RİAYƏT (ETMƏ)

  gözləmə — əməl etmə

  Tam oxu »
 • RİQQƏTLƏNMƏ

  rəhmlənmə — mərhəmətlənmə

  Tam oxu »
 • RİQQƏTLƏNMƏK

  rəhmlənmək — mərhəmətlənmək

  Tam oxu »
 • RİQQƏTLİ

  rəhmli — şəfqətli — mərhəmətli

  Tam oxu »
 • RİŞƏ

  kök — saçaq

  Tam oxu »
 • RİŞƏLƏNMƏ

  saçaqlanma

  Tam oxu »
 • RİŞƏLƏNMƏK

  saçaqlanmaq

  Tam oxu »
 • RİŞƏLİ

  köklü — saçaqlı

  Tam oxu »
 • RİŞXƏND

  istehza — masqara

  Tam oxu »
 • RİŞXƏNDLİ

  istehzalı — masqaralı

  Tam oxu »
 • RİTM

  vəzn — ahəng

  Tam oxu »
 • RİTMLİ

  vəznli — ahəngli

  Tam oxu »
 • RİTMLİLİK

  vəznlilik — ahənglilik

  Tam oxu »
 • RİTORİK

  bəlağətli — təmtəraqlı

  Tam oxu »
 • RİTORİKA

  bəlağət — üslubiyyat

  Tam oxu »
 • RİTORİKA

  sözçülük

  Tam oxu »
 • RİYAKAR

  vicdansız — yalançı

  Tam oxu »
 • RİYAKAR

  ikiüzlü

  Tam oxu »
 • RİYAKARLIQ

  vicdansızlıq — yalançılıq

  Tam oxu »
 • RİYAKARLIQ

  ikiüzlülük

  Tam oxu »
 • RÖVNƏQ

  parlaqlıq — gözəllik — lətafət

  Tam oxu »
 • RÖVNƏQ

  bəzək — zinət — dəbdəbə — cah-cəlal

  Tam oxu »
 • RÖVNƏQLƏNMƏ

  bəzənmə — zinətlənmə — parlama — gözəllənmə

  Tam oxu »
 • RÖVNƏQLƏNMƏK

  bəzənmək — zinətlənmək — parlamaq — gözəllənmək

  Tam oxu »
 • RÖVNƏQLİ

  bəzəkli — zinətli

  Tam oxu »
 • RÖVNƏQLİ

  parıltılı — işıltılı

  Tam oxu »
 • RÖVNƏQLİ

  dəbdəbəli — cah-cəlallı

  Tam oxu »
 • RÖVNƏQLİLİK

  parlaqlılıq — gözəllik

  Tam oxu »
 • RÖVNƏQLİLİK

  lətafət — zinətlilik — bəzək-düzəklilik

  Tam oxu »
 • RUH

  can — iç

  Tam oxu »
 • RUHİ

  psixi

  Tam oxu »
 • RUHLANMA

  həvəslənmə — ürəklənmə — ilhamlanma — cürətlənmə

  Tam oxu »
 • RUHLANMAQ

  həvəslənmək — ürəklənmək — ilhamlanmaq — cürətlənmək

  Tam oxu »
 • RUHLU

  canlı

  Tam oxu »
 • RUHLU

  həvəsli — zövqlü

  Tam oxu »
 • RUHSUZ

  cansız — ölüvay — ölgün — key — süst

  Tam oxu »
 • RUHSUZLUQ

  cansızlıq — ölüvaylıq — ölgünlük — keylik — süstlük — ətalət — kəsalət

  Tam oxu »
 • RUZİ

  azuqə — yeyəcək

  Tam oxu »
 • RUZİ

  qismət

  Tam oxu »
 • RUZİGAR

  zaman — vaxt

  Tam oxu »
 • RUZİGAR

  həyat — yaşayış — ömür

  Tam oxu »
 • RUZİLİ

  qismətli — taleli

  Tam oxu »
 • RÜSVAY

  biabırçılıq — üzüqaralıq — bədnamlıq — həqarət

  Tam oxu »
 • RÜSVAYÇI

  namussuz — şərəfsiz — abırsız — adsız — biabırçı

  Tam oxu »
 • RÜSVAYÇILIQ

  namussuzluq — şərəfsizlik — abırsızlıq — üzüqaralıq — bədnamlıq

  Tam oxu »
 • RÜSVAYLIQ

  biabırçılıq — üzüqaralıq — bədnamlıq — həqarət

  Tam oxu »
 • RÜŞEYM

  toxum — nüvə — əsas — başlanğıc — cücərti

  Tam oxu »
 • RÜŞEYM

  maya

  Tam oxu »
 • RÜŞEYMLİ

  mayalı — toxumlu — nüvəli — əsaslı — başlanğıclı

  Tam oxu »