FASİQ

\[فاعك \] – imanlı adamın kafirliyi. Yəni küfür və iman arasında olan şəxs. Bəzi məzhəblərə görə, fasiq olan kəs tövbə etmədən ölərsə, əbədi olaraq cəhənnəmə gedər. Fəsəqə \[فغك \] sözündən törəmişdir. Onun failidir \[subyekt, işgörən mənasında\]. Fisq \[فغك \] isə Haqq yolundan ayrılma, üsyan etme, günahkarlıq, suç hesab olunur.
FANTAZİYA
FAŞİZM

Digər lüğətlərdə