GÜLZAR

Gül farscadır, zar (əsli: əzar) isə ərəb sözüdür (mənası “yanaq” deməkdir). Gülzar “gülyanaqlı” mənasını verir. Çəmənzar sözündə isə zar fars sözüdür, bizim -ıq4 şəkilçisinə uyğun məna bildirir, “çəmənlik” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

GÜLVAR
GÜN

Digər lüğətlərdə