GƏMİRCƏK

Ximircək forması da mövcuddur. Gəmirmək felindən əmələ gəlib. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

GƏMALMAZ
GƏMİRMƏK

Значение слова в других словарях