Этимологический словарь азербайджанского языка

 • GİCBƏSƏR

  Gic (fırlanma) və bisər (farsca: başsız) kəlmələrindən əmələ gəlib, “sarsaq” anlamını əks etdirir. (Bəşir Əhmədov

  Полностью »
 • GİCƏLLƏNMƏK

  Farsca qice “baş fırlanması” deməkdir. Söz də ondan əmələ gəlib. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • GİCİTKAN

  Qıcıq, qıdıq sözləri ilə kökdaşdır. “Qıcıq törədən (dalayan) bitki” deməkdir. Deyim də var: gicitkan dalayar, əməköməci yalayar (müalicə edər)

  Полностью »
 • GİDİ (GİDİ DÜNYA)

  Bu söz mənbələrdə “yaramaz” mənasında verilib. Məncə, gedən (dəyişkən, sabit olmayan, dayanmayan) sözü ilə bağlıdır

  Полностью »
 • GİLEY

  Farscadır, əsli “gile”dir. Bizdə təhrif edilib və sonuna y samiti artırılıb. Mənası “şikayət” deməkdir

  Полностью »
 • GİLƏMEYVƏ

  Gilə fars, meyvə isə ərəb sözüdür. Giləmeyvə -“giləli meyvə” deməkdir, bura moruq, çiyələk, üzüm, qarağat və s

  Полностью »
 • GİLƏNAR

  Fars sözüdür. “Meyvəsi nar giləsinə oxşayan” deməkdir. Bizdə “turş gilas” (albalı) mənasında işlədilir

  Полностью »
 • GİLƏVAR

  Farscadır, cənubdan əsən küləyə deyirik.

  Полностью »
 • GİLYOTİN

  Fransa inqilabı günlərində inqilabi qanunverici orqanın üzvü, həkim Jozef İqnas Gilyoten məhkumların edam olunması üçün mexaniki bıçaqdan istifadə edi

  Полностью »
 • GİMNAZİYA

  Demək olar ki, qədim dünyanın heç bir xalqı bədən tərbiyəsini yunanlar qədər sevmirdi. Onlar hesab edirdilər ki, insan hər şeydə – əqli, fiziki və mən

  Полностью »
 • GİPS

  yun. gypsos – təbaşir, əhəng

  Полностью »
 • GİRDAB

  Farscadır. Əsli girdə ab kimidir. Girdə -“dairəvi, çevrəyə bənzəyən” deməkdir, ab isə “su”. Girdab –“suyun girdə yeri”, yəni “burulğanı”dır

  Полностью »
 • GİRDƏ

  Fars mənşəlidir, girdin (gırdın) sözü ilə qohumdur. “Dairəvi olan” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • GİRDİN

  Dilimizdə mişarla eyni boyda kəsilmiş yoğun odun parçalarına girdin (dialektlərdə: gırdın) deyirlər. Bu, girdə sözü ilə bağlıdır, “dairəvi parçalar” d

  Полностью »
 • GİRƏVƏ

  Fars sözüdür, əsl mənası “pusqu” deməkdir. Bizdə “fürsət” mənasında işlədilir. Gir kəlməsi də farscadır, mənası “qüvvə” deməkdir (“qıçım girdən düşüb”

  Полностью »
 • GİRLƏNMƏK

  Baş girləmək, başını dolandırmaq ifadələrindəki girlə, dolandır sözlərinin mənası nədir? Mənbələrdə girlənmək kəlməsinin mənası “öz ətrafında sürətlə

  Полностью »
 • GİROV

  Farsca “götürmək” mənasını verən qereftən feili ilə bağlıdır, qrammatik əsası qirdir. Bizdə tutuq sözü işlədilib

  Полностью »
 • GİRYAN

  Farsca qeristən (ağlamaq) feili ilə bağlıdır, qrammatik əsası qeridir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • GİZLƏMƏK

  Giz sözü müşk (yıpar) saxlamaq üçün olan qabı əks etdirib. Deyim də var: müşkü iyi satar. Giz elə qab olub ki, ətirin yayılmasına imkan verməyib

  Полностью »
 • GİZLƏNPAÇ

  Gizləntut, gizləntap, gizlənpaç, gizlənpus kimi müxtəlif formalarda işlədilir. Ədəbi dilimizdə gizlənpaç variantı sabitləşib

  Полностью »
 • GOD

  Anadolu türkləri bu sözün yerinə kovan işlədirlər. Vedrə sözünün əvəzinə kova deyirlər. God “arı yeşiyi” deməkdir

  Полностью »
 • GÖBƏK

  Döl ana bətnində olanda onun qidalanması üçün göbək bağı deyilən bo­ru işə yarayır. Doğumda bu bağı kəsirlər, yerdə kiçik bir çuxur qalır ki, ona da g

  Полностью »
 • GÖBƏLƏK

  Mənbələrdə quzu göbəyi ifadəsi var və göbələk (qıcıtqan) mənasında işlədilib. Ehtimal etmək olar ki, elə göbək və göbələk qohumdur

  Полностью »
 • GÖDƏKCƏ

  Kurtka (короткий) sözü ilə qohumdur, onun tərcüməsi ilə bağlı əmələ gəlib (kalkadır). (Bəşir Əhmədov

  Полностью »
 • GÖGÖYÜN

  Rus dilində овод, bəzi dialektlərdə biyələk adlanan bu həşəratın adı onun rənginin göy olması ilə bağlıdır

  Полностью »
 • GÖL

  Tuva dilində öl sözü var və “yaş”, “göl” anlamında işlədilir. Onlar dağ çayına öləqə deyirlər. Ölə kəlməsi ruslardakı смочить sözünün tərcüməsi kimi v

  Полностью »
 • GÖN

  Mənbələrdə (M.Kaşğaridə) bu söz “heyvanın soyulmamış və ya aşılanmamış dərisi” mənasında açıqlanıb (el arasında “heyvanının gönünü al”, yəni “soy” dey

  Полностью »
 • GÖRƏ

  Görmək feilindən əmələ gəlmiş feili bağlama olub. Sonra qoşmaya çevrilib. ilə, deyə sözləri də bu qəbildəndir

  Полностью »
 • GÖRƏLGƏ

  Gör feilindən girəlgə (giriş yeri) qəlibi üzrə əmələ gəlib. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • GÖRKƏZMƏ

  Göstərmək feili ilə bağlıdır, mənfi xüsusiyyətləri özündə cəmləşdirmiş olan şəxsə deyirlər (nümunə üçün göstərilən), görkəzmə adamdır

  Полностью »
 • GÖRMƏK

  Bu feilin əsasında qaramaq sözü dayanıb. Qaramaq görməyin qədim sino­nimidir. Görmək qaramağa nisbətən sonralar (həm də onun inkişafı pro­sesində) əmə

  Полностью »
 • GÖVDƏ

  Bu sözün əvəzinə mənbələrdə göydo kəlməsi verilib; köynək yerinə, kö­yü­lək işlədilib. Zənn edirəm ki, geymək feili də bunlarla qohumdur

  Полностью »
 • GÖY1

  Belə zənn edirəm ki, bu sözün rənglə əlaqəsi yoxdur. O, “od” mənasını verən göy (küy) kəlməsi ilə bağlıdır və günəşə, ulduza, ildırıma görə od mənalı

  Полностью »
 • GÖYÇƏ

  Alça növüdür, rənginə görə belə adlanıb, göyəm sözü ilə qohumdur. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • GÖYÇƏK

  Zahiri gözəllik anlamında işlədilir. Görcək kimi olub, eybəcər (göyçək ol­mayan) qadına “görüksüz” deyiblər

  Полностью »
 • GÖYDƏMİR

  Mənbələrdə bir mənası “bərkimiş dəmir” kimi açıqlanır. Belə bir cümlə də var: göydəmir deşib keçər. Buradakı göy kəlməsi rənglə bağlı deyil, “yandır­m

  Полностью »
 • GÖYƏM

  Rəng bildirən göy sözündən əmələ gəlib, rənginə görə belə adlanıb. Bəzi dialektlərdə gavalı sözü də göyalı kimi işlədilir

  Полностью »
 • GÖYƏRÇİN

  Hərfi mənası “göy quş” deməkdir (boyun tüklərinin rəngi göy olduğun­dan belə adlanıb). Farsca “kəbutər”, rusca “голубь” adlanır

  Полностью »
 • GÖYƏRTİ

  Kökü çöy kimi olub, “su”, “yaşıl” anlamları ilə bağlıdır. Göyərti həmişə sulu olur, quruyanda artıq suyunu (yaşıllığını, rəngini) itirir

  Полностью »
 • GÖYNƏMƏK

  Göy (od) sözü ilə qohumdur, “yanmaq” (soyuqdan da yanmaq olur) anlamını əks etdirir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • GÖYTÜRK

  Hun imperiyası dağılandan sonra ən güclü imperiya Göytürk imperiyası olub. Güman etmək olar ki (bu fikir ədəbiyyatda da verilib), bu söz “Tanrı” anla­

  Полностью »
 • GÖYÜŞ

  Şəxs adı kimi işlədilən bu sözün bir neçə yozumu ola bilər: 1. Qaraş qəlibi üzrə göy sifətindən düzəlib

  Полностью »
 • GÖZ AĞARTMAQ

  Buradakı ağart sözü, əslində, alartmaqdır. Al –“qırmızı” deməkdir. Gözü ağardanda (hirslənəndə) gözə qan gəlir və o qızarır

  Полностью »
 • GÖZ QOYMAQ

  “Подметить” mənasında işlədilən bu sabit birləşmədəki qoymaq sözü qaramaq (baxmaq) feilinin dəyişmiş formasıdır, yaxın mənalı sözlərin birləşməsindən

  Полностью »
 • GÖZ-QULAQ OLMAQ

  Bu ifadə həm də gözdə-qulaqda olmaq formasında işlədilir, hərfi mənası “gözü və qulağı işə salmaq (gör və eşit)” deməkdir

  Полностью »
 • GÖZƏK

  Çuvalın ağzını kəndirlə bağlamaq üçün gözəklər (петля) tikirlər. Sözün kökü göz ismi ilə bağlıdır (“stolun gözü” deyirik), -ə şəkilçisi feil düzəldir

  Полностью »
 • GÖZƏL

  Göz özü ilə bağlıdır. Göyçək, görkəm, görük sözləri ilə kökdaşdır. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • GÖZÜ DÜŞMƏK

  Buradakı düşmək sözü, əslində, tuş (olmaq) sözü ilə bağlıdır, “rastlaşmaq” mənasını əks etdirir. Yola düşmək də “yola tuş olmaq” deməkdir

  Полностью »
 • GRP

  ing. GRP, Gross Rating Point – ümumi reytinq göstəricisi

  Полностью »
 • GUŞAD

  Farsca “işıqlı yer”, “acıqlıq” deməkdir. Bərguşad sözü də buradandır. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »