GƏMİRMƏK

Gəm isimdir, bəs -ir şəkilçisi ona necə əlavə olunub? Sözün əsli gəmğir olub, -gir4 şəkilçisi adlarda feil düzəldir (müqayisə et: oqğur –“посадить”; qıyğır –“кричать”, hayğır –“кричать”..) sonra şəkilçidəki ğ səsi düşüb. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

GƏMİRCƏK
GƏNƏ

Значение слова в других словарях