İYLƏNMƏK

f. 1. (xarab olmaq) to go* bad, to become* rotten / tainted; Ət iylənib The meat has become rotten / tainted; 2. (iy vermək) to smell (of); (pis iy vermək) to reek (of), to stink* (of); yaxşı / qəşəng / turş ~ to smell good / nice / sour; sarımsaq ~ to reek of / to stink of garlic; tər ~ to reek of sweat; Onun nəfəsi sarımsaq iylənir His breath smells of / reeks of / stinks of garlic; ◊ Balıq başından iylənir at. söz. Fish begins to stink at the head

İYLƏNDİRMƏK
İYLƏNMİŞ

Digər lüğətlərdə