MÜCƏRRƏD

\[alm. Abstrakt; fr. Abstrait; ing. Abstract; lat. Abstractum – çəkib çıxarılmış, sıyrılmış; osm. tr. mücerret; ər. جِشّد \] – mücərrədlik ilə əldə edilmiş bir düşüncə. Mücərrəd anlamlar ehtiva edən məfhum.
MUTLAK
MÜCƏRRƏDLİK

Digər lüğətlərdə