MAHİYYƏT

\[alm. Wesen; fr.=ing. Essence; lat. Essentia; yun. Ausia; osm. tr. zat, mahiyet ər. بِ خٍ٘ \] – varlığın əslini təşkil edən şey. Əsas xüsusiyyət, təməl əsas. mövcud şeyin mənası, bütün digər şeylərdən, bu və ya digər şəraitin təsiri altında şeyin dəyişkən vəziyyətlərdən fərqli öz-özlüyündə mövcud olan.
MAHAYANA
MAXİZM

Digər lüğətlərdə