MAXİZM

bax Max, Empiriokritisizm.
MAHİYYƏT
MAKROKOZMOS

Digər lüğətlərdə