Manifold, şaxələnmiş boru kəməri, bölüşdürmə magistralı

filtirat və neft məhsuları axarını bir neçə kanala bölüşdürməyə imkan verən klapan boru sistemi.
Mancanaq dəzgahı
Manometr