VAHİDLİK

i. unity; singleness; fikir / baxış vahidliyi unity of opinion / views; nəzəriyyə və praktikanın vahidliyi unity of theory and practice; təbiət qanunlarının vahidliyi the singleness of nature’s laws

VAHİD
VAHİMƏ

Digər lüğətlərdə