ÜSLUB

\[ər.أص ٍٛة ; tr. teknik; ing. method\] – bədii ifadəliliyin obrazlı sistminin, vasitə və üsullarının ideya-estetik və ictimai-tarixi məzmununun vəhdətindən asılı olaraq tarixən təşəkkül tapmış ümumiliyi.
ÜRÜNG
ÜSUL

Digər lüğətlərdə