ƏHVAL

ərəbcədən hərfi tərcümədə ―hallar‖ deməkdir. Hal sözünün cəmidir.
ƏHVAL
ƏXBƏRİLİK

Digər lüğətlərdə