Слово ABİDƏ в этимологическом словаре азербайджанcкого языка.

Ərəbcədir, əbədi sözü ilə kökdaşdır. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)  

← ABİD

Ərəb mənşəlidir, “ibadət edən”, “Allah qulu” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)  

ABİOTİK →

yun. a – inkar şəkilçisi + yun. bios – həyat