Azərbaycan dilinin antonimlər lüğəti

 • ƏBƏDİ

  ƏBƏDİ – MÜVƏQQƏTİ Sübhün əbədi aşiqləri olan boz torağaylar havalanıb səhər nəğmələrini oxuyur (M.Rzaquluzadə); Xalq müvəqqəti sükutu pozaraq dedi (M

  Tam oxu »
 • ƏBƏDİLİK

  ƏBƏDİLİK – MÜVƏQQƏTİLİK Əbədilik müvəqqətilikdən üstündür (“Qabusnamə”)

  Tam oxu »
 • ƏBƏDİYYƏT

  ƏBƏDİYYƏT – MÜVƏQQƏTİ Dünyaya bir dəfə gəlsə də insan; Yenə əbədiyyət onundur, fəqət (S.Rüstəm); Əziz bacı, müvəqqəti həyatımın əbədi yadigarı bu əksi

  Tam oxu »
 • ƏBƏS

  ƏBƏS – MƏNALI Ancaq əbəs yerə həyəcan keçirirdi (İ.Şıxlı); Uzun və mənalı bir sükut Kamranı tutmuşdu (Mir Cəlal)

  Tam oxu »
 • ƏBLƏH

  ƏBLƏH – AĞILLI Bu zarafatın o əbləhə neçəyə oturacağını göstərirəm (S.Vəliyev); Sözdə hünərdən dəm vurmaq asandır, ancaq ağıllı adamlar quru sözə inan

  Tam oxu »
 • ƏCLAF

  ƏCLAF – VİCDANLI O vaxt bizim nahiyənin pristavı Navedski adında çox rəhmsiz və əclaf bir adam idi (Ə

  Tam oxu »
 • ƏCLAFLIQ

  ƏCLAFLIQ – LƏYAQƏTLİLİK Görmürsən, kişinin üz-gözündən, hər hərəkətindən əclaflıq tökülür (A.Şaiq); Mən onun ləyaqətliliyinə lap əvvəldən bələdəm

  Tam oxu »
 • ƏCNƏBİ

  ƏCNƏBİ – ANA Onları əcnəbi dillərdə oxutmuşam (M.S.Ordubadi); Onlar ana dilində danışırdılar (M.Hüseyn)

  Tam oxu »
 • ƏDALƏT

  ƏDALƏT – ZÜLM Aldadır bəşəri yalan vədləri; Haqdan, ədalətdən yoxdur bir əsər (S.Vurğun); Tainki ayıqdır, həzər et ər dediyindən; Ər zülmü yamandır (M

  Tam oxu »
 • ƏDALƏTLİ

  ƏDALƏTLİ – İNSAFSIZ Heç bundan ədalətli qərar olmaz (M.İbrahimov); Bəzən onun gözlərində parıldayan sevinc bir an qədər qısa və insafsız idi (M

  Tam oxu »
 • ƏDALƏTSİZ

  ƏDALƏTSİZ – İNSAFLI Heç bir zaman hökumət ədalətsiz iş görməz (C.Cabbarlı); İnsaflı və mehriban bir adamdır (“Ulduz”)

  Tam oxu »
 • ƏDALƏTSİZLİK

  ƏDALƏTSİZLİK – İNSAFLILIQ Məgər mən az ədalətsizlik, az insafsızlıq görürəm? (Ə.Haqverdiyev); İnsaflılığına söz ola bilməz (“Azərbaycan”)

  Tam oxu »
 • ƏDAVƏT

  ƏDAVƏT – DOSTLUQ Bizim qaçdığımıza görə, Pərviz xanla Rəhim xanın arasında ədavət düşəcəkdir (Ə.Haqverdiyev); Dostluqda deyilən hər sözə min məna veri

  Tam oxu »
 • ƏDƏB

  ƏDƏB – QABALIQ Təzə gəlinlər, cavan qızlar yanına girə bilməzdi; ədəb, həya, hörmət vardı (Q.Qantəmir); Bax, mən gəncliyin bu qabalığı ilə razılaşa bi

  Tam oxu »
 • ƏDƏBLİ

  ƏDƏBLİ – KOBUD Vaqiən Qasım əmi çox ədəbli və söz eşidən idi (C.Məmmədquluzadə); O mənə tərəf əyilib, kobud bir pıçıltı ilə adımı çağırdı (Y

  Tam oxu »
 • ƏDƏBLİLİK

  ƏDƏBLİLİK – KOBUDLUQ Oğlan ədəbliliyindən başını aşağı saldı və cavab vermədi (“İzahlı lüğət”); Düzdür, biz onun kobudluğuna öyrənmişdik (Y

  Tam oxu »
 • ƏDƏBSİZ

  ƏDƏBSİZ – ABIRLI Xain, alçaq, ədəbsiz, aç qapını (H.Cavid); Mən... təmiz və abırlı böyümək istərkən, nə iş idi başıma gəldi (Mir Cəlal)

  Tam oxu »
 • ƏFƏL

  ƏFƏL – ZİRƏK Hə, bala, belə bir kişinin mənim kimi əfəl nəticəsi var (B.Bayramov); Varlıdır, arxalıdır, özü də elə bu Səlim kimi zirəkdir, gözüaçıqdır

  Tam oxu »
 • ƏFƏLLİK

  ƏFƏLLİK – ZİRƏKLİK Çox görmüşük dürlü-dürlü ölümləri; Qocalıqdan, xəstəlikdən, əfəllikdən ölənləri (X

  Tam oxu »
 • ƏFSANƏ

  ƏFSANƏ – HƏQİQƏT Bunlar həqiqətdir, əfsanə deyil; insan nələr qurdu, nələr yaratdı (H.Hüseynzadə)

  Tam oxu »
 • ƏFSANƏVİ

  ƏFSANƏVİ – ƏSİL Qartal dedikləri o əfsanəvi qəhrəman budur (M.Hüseyn); Çox sağ ol, oğlun Fərid bütün vuruşlarda əsil igid olduğunu sübut etmişdir (M

  Tam oxu »
 • ƏĞYARLIQ

  ƏĞYARLIQ – DOSTLUQ Kim olub əğyarə yar, eylər mənə əğyarlıq (M.Füzuli); Elə bil o, ...dostluğu, sədaqəti əsil ürək döyüntüsü ilə tərənnüm edən bir şai

  Tam oxu »
 • ƏHATƏLİ

  ƏHATƏLİ – BİRTƏRƏFLİ Daha əhatəli iclas çağırılsın; Yaxın bir gün, ətraflı danışmaq üçün (R.Rza); Məsələni birtərəfli həll etmişlər

  Tam oxu »
 • ƏXLAQLI

  ƏXLAQLI – POZĞUN Püstəxanım əxlaqlı, namuslu qadındır. Gözəl olmasına baxmayaraq, pozğun arvaddır (C

  Tam oxu »
 • ƏXLAQSIZ

  ƏXLAQSIZ – NAMUSLU Şeyx Nəsrullah həyasız, yalançı və əxlaqsız bir adamdır (M.İbrahimov); Bu evin sahibi səndən min pay namuslu adamdır (Ə

  Tam oxu »
 • ƏXLAQSIZLIQ

  ƏXLAQSIZLIQ – NAMUSLULUQ ...Onun hörmət və nüfuzunun azalması və xidmətlərinin əlindən çıxması Mehribanın əxlaqsızlığından irəli gəlmişdir (S

  Tam oxu »
 • ƏKİN

  ƏKİN – BİÇİN Bağın, əkinin xeyrini bəylər görəcəkmiş; Toxum əkməyə dehqanları neylərdin, ilahi? (M.Ə

  Tam oxu »
 • ƏKİNÇİ

  ƏKİNÇİ – BİÇİNÇİ Özünüz də yaz əkinçi, qış dilənçi (Ə.Haqverdiyev); Biçinçi haqqını yerdən yığar (Ata

  Tam oxu »
 • ƏKMƏK

  ƏKMƏK – BİÇMƏK Gecə, gündüz əkir, biçir yoxsul; Yenə görməz evində bir məhsul (A.Şaiq). ƏKMƏK – ÇIXMAQ Arpa əkdim, darı çıxdı (Ata

  Tam oxu »
 • ƏKSİNƏ

  ƏKSİNƏ – DÜZÜNƏ Vəziyyəti büsbütün əksinə məna edirsiniz (M.S.Ordubadi); Şərait məsələyə düzünə yanaşmağı tələb edir

  Tam oxu »
 • ƏQİDƏLİ

  ƏQİDƏLİ – MƏSLƏKSİZ ...Sizin nəcib ürəkli və yüksək əqidəli bir adam olduğunuzu görürəm (M.İbrahimov); O, məsləksiz adamdır

  Tam oxu »
 • ƏQİDƏSİZ

  ƏQİDƏSİZ – MƏSLƏKLİ ...Bir addım əvəzinə beş addım geri çəkilən əqidəsiz, etiqadsız adamlardandır (M

  Tam oxu »
 • ƏQLİ

  ƏQLİ – FİZİKİ Əqli əməklə fiziki əmək arasındakı ziddiyyət aradan qaldırılmalıdır

  Tam oxu »
 • ƏLALTI

  ƏLALTI – AŞKAR Tarverdinin bu hərəkəti, əlaltı öküzləri satıb yeməyi təlimatçı Məcidi pərt etmişdi (S

  Tam oxu »
 • ƏLALTINDAN

  ƏLALTINDAN – AŞKARCA O, əlaltından öz işini görürdü (M.İbrahimov); Aşkarca bizim əleyhimizə danışır

  Tam oxu »
 • ƏLBİR

  ƏLBİR – TƏK Düşünüb bayaqdan tökmüşəm tədbir; Gərək sinə gərək düşmənə əlbir (S.Rüstəm); Özün də meydanda tək qaldın

  Tam oxu »
 • ƏLƏK-VƏLƏK

  ƏLƏK-VƏLƏK – SAKİTLİK Bu yerdə yer tapılmaz artıq qüssəyə, dərdə; O yerdəsə ürəklər dərddən ələk-vələkdir (S

  Tam oxu »
 • ƏLƏM

  ƏLƏM – NƏŞƏ Keçdim artıq gülə-gülə mən ələmdən nəşəyə (S.Rüstəm)

  Tam oxu »
 • ƏLİAÇIQ

  ƏLİAÇIQ – XƏSİS Dədəm kimi əliaçıqsan, verəndə üzünü görmə (M.İbrahimov); Olursunuz, duman olun, sis olmayın; Nədə xəsis olsanız da; Sevgidə xəsis olm

  Tam oxu »
 • ƏLİAÇIQLIQ

  ƏLİAÇIQLIQ – XƏSİSLİK Nəbinin igidliyi, əliaçıqlığı dillərdə dastan olur (“Qaçaq Nəbi”); Sən niyə indidən uşağı sinsidirsən, yoxsa pulun xəsisliyini e

  Tam oxu »
 • ƏLİBOŞ

  ƏLİBOŞ – ƏLİDOLU Lakin mən onun evinə əliboş gəlib əlidolu gedən, əlidolu gəlib əliboş gedən adamların kim olduqları ilə əsla maraqlanmıram (S

  Tam oxu »
 • ƏLİƏYRİ

  ƏLİƏYRİ – DÜZ Çox zaman əliəyriləri bir tərəfdə qoyub, düz adamlardan yapışırlar (C.Əmirov)

  Tam oxu »
 • ƏLLƏŞMƏK

  ƏLLƏŞMƏK – AVARALANMAQ Fatma arvad hələ də təndir başında əlləşir (Mir Cəlal); Orda-burda avaralanırdı

  Tam oxu »
 • ƏLLİ

  ƏLLİ – YAVAŞ Dedik: Öyrən hər şeyi; Əlli tərpən, əlli, qız (M.Rahim); Yaman yavaş işləyirsən (“Ulduz”)

  Tam oxu »
 • ƏLSİZ

  ƏLSİZ – BACARIQLI Bizə əlsiz adamlar yox, bacarıqlı adamlar lazımdır

  Tam oxu »
 • ƏLÜSTÜ

  ƏLÜSTÜ – GEC Məhəmmədhəsən əlüstü girdi həyətə (C.Məmmədquluzadə); Bəli, Klara xanım, gecdir, çox gecdir (C

  Tam oxu »
 • ƏLVERİŞLİ

  ƏLVERİŞLİ – FAYDASIZ Əlverişli yerlərdə gizlənmiş düşmən snayperləri bir an belə susmur (S.Vəliyev); Baş qoşmaq da faydasız idi

  Tam oxu »
 • ƏLVERİŞLİLİK

  ƏLVERİŞLİLİK – YARARSIZLIQ Lənkəran zonasının subtropik bitkilər yetişdirmək üçün əlverişliliyi çoxdan məlumdur

  Tam oxu »
 • ƏLVERİŞSİZ

  ƏLVERİŞSİZ – MÜNASİB Yaxşı və səmərəli işləmək üçün əlverişsiz yox, münasib şərait yaradılmalıdır

  Tam oxu »
 • ƏMƏKÇİ

  ƏMƏKÇİ – MÜFTƏXOR Gec-tez əməkçilər qələbə çalacaqlar (Çəmənzəminli); Bizim aramızda müftəxorlara yer yoxdur

  Tam oxu »