Azərbaycan dilinin antonimlər lüğəti

 • UC

  UC – ORTA Hələ bu nə ucudur, nə ortası, çox şey görəcəksən (Ə.Haqverdiyev). UC – SON Bağının ucunu ağzına alıb çeynəyirdi (İ

  Tam oxu »
 • UCA

  UCA – ALÇAQ Alçaq uçan ucaya qonar (Ata. sözü). UCA – GÖDƏK Biri boyda gödəkdi, biri xeyli ucaydı (M

  Tam oxu »
 • UCABOYLU

  UCABOYLU – BALACABOYLU Anam deyər ki, onların məktəbində balacaboylu uşaqları qabaqda, ucaboyluları dalda oturdurlar, müəllimin yazdığını gərək hamı g

  Tam oxu »
 • UCADAN

  UCADAN – ASTADAN Bu sözlərdən qaşı çatılan zabit öz batıq səsi ilə bir az da ucadan xəbər aldı (M.Hüseyn); Məyus halda bir neçə dəfə kirpik çalaraq, o

  Tam oxu »
 • UCALIQ

  UCALIQ – BALACALIQ Dostunun boyca ucalığına həsəd apardı (“Azərbaycan”); Səməd öz boyunun balacalığından birinci dəfə heyifsiləndi (M

  Tam oxu »
 • UCALMAQ

  UCALMAQ – ENMƏK Arzu göylərində qoşa ucalmaq; Durubsan ulduzlar sırasında sən (S.Tahir); Ağılların uçurumuna ütü çəkməli; Ürəklərin zülmətinə enmək is

  Tam oxu »
 • UCQAR

  UCQAR – YAXIN Gələrəm dalınca bir ucqar bağa; O səkir arxayın yaşıl otlağa (M.Rahim); Yaxın bir yerdə görüş təyin etdilər (“Ulduz”)

  Tam oxu »
 • UCUZ

  UCUZ – BAHA Lap ucuz verirəm, al, baha qiymətə sat (S.Vəliyev). UCUZ – BAHALI Artezian quyusu həm ucuz başa gələr, həm də həmişəlikdir (Ə

  Tam oxu »
 • UCUZLAŞMAQ

  UCUZLAŞMAQ – BAHALAŞMAQ Şirindir sənətin, şerin neməti; Lakin ucuzlaşmış onun qiyməti (S.Vurğun); Xarici ölkələrdə qiymətlər günü-gündən bahalaşır

  Tam oxu »
 • UCUZLUQ

  UCUZLUQ – BAHALIQ Ucuzluqda alıcının, bahalıqda satıcının üzünü görmə (Ata. sözü)

  Tam oxu »
 • UÇMAQ

  UÇMAQ – ENMƏK Ona elə gəldi ki, uçur; günəşdir, kürəyini yandıran (R.Rza); Qalxdıqca qatar; buludlar endi yavaş-yavaş (R

  Tam oxu »
 • UÇUQ

  UÇUQ – ABAD Xülasə hər iki oğru yaxınlıqdakı uçuq hasardan aşdılar (M.Talıbov); Buranı abad edə bilməzdilərmi? (S

  Tam oxu »
 • UÇULMAQ

  UÇULMAQ – TİKİLMƏK Uçulacaq o bir gün zərbəmizlə kökündən (S.Rüstəm); Birmərtəbəli, dördkünc məktəb binası hər tərəfi açıq bir meydançada tikilmişdi (

  Tam oxu »
 • UÇUNMA

  UÇUNMA – QIZIŞMA Nəhayət, uçunma tez dəf oldu (Ə.Haqverdiyev); Birdən bədənində qızışma hiss etdi, tərlədi (“Ulduz”)

  Tam oxu »
 • UÇURMAQ

  UÇURMAQ – QURMAQ Belədir insan, bir yandan uçurur, bir yandan qurur (S.Vurğun). UÇURMAQ – TİKMƏK Özün yaxşı bilirsən ki, mən istədiyimi tikərəm və tik

  Tam oxu »
 • UÇURUM

  UÇURUM – DÜZ Yolun aşağısı uçurum idi, dibindən çay axırdı (Çəmənzəminli); Düz yerdə gəzə bilmir, şumda şıllaq atır (Ata

  Tam oxu »
 • UÇUŞ

  UÇUŞ – ENİŞ Toyuğun uçuşu zibilliyə qədər olar (Ata. sözü); Təyyarənin eniş vaxtı yaxınlaşır

  Tam oxu »
 • UĞURLU

  UĞURLU – AĞIR – Oğlum, ayağın uğurludur (A.Şaiq); Qonşunun ayağı ağırdır (M.Hüseyn). UĞURLU – MÜVƏFFƏQİYYƏTSİZ Polkovnik onlara uğurlu yol diləyib get

  Tam oxu »
 • UĞURSUZ

  UĞURSUZ – MÜVƏFFƏQİYYƏTLİ Çox uğursuz adamdır (M.Hüseyn); Səfəriniz müvəffəqiyyətli idi (“Ulduz”)

  Tam oxu »
 • ULU

  ULU – MÜASİR Qəbul et həyatın ulu səsini (S.Sərxanlı); Müasir Azərbaycan poeziyasının görkəmli nümayəndələrindən biri S

  Tam oxu »
 • ULULUQ

  ULULUQ – MÜASİRLİK Bu saat əcdadının ululuğunu aparıb Nuha çıxaracaqdır (S.S.Axundov); B.Vahabzadənin başqa kamil cəhətlərindən biri də odur ki, şair

  Tam oxu »
 • UNUTMAQ

  UNUTMAQ – XATIRLAMAQ Yenə hər şeyi unutdu (Mir Cəlal); Pəri xala bir az da cəsarətləndi, müəllimlərin xahişini xatırladı (M

  Tam oxu »
 • USTA

  USTA – ŞAGİRD Mən iyirmi ilin ustası, sən iki ilin şagirdisən (Mir Cəlal)

  Tam oxu »
 • UŞAQ

  UŞAQ – BÖYÜK Uşaq, böyük hamı bir-birinə qarışmışdı (Mir Cəlal)

  Tam oxu »
 • UŞAQLAŞMAQ

  UŞAQLAŞMAQ – QOCALMAQ Elə qocaldıqca uşaqlaşır; Mənim qoca anam qocalır hər gün (C.Novruz)

  Tam oxu »
 • UŞAQLIQ

  UŞAQLIQ – BÖYÜKLÜK Bir dəfə o, uşaqlıq xatirələri ilə bağlı olan bir kənddə işləmişdi (S.Vəliyev); Yaşca böyüklüyü mənim qarşımı kəsdi (“Ulduz”)

  Tam oxu »
 • UŞAQLIQDA

  UŞAQLIQDA – QOCALIQDA Uşaqlıqda məni itirsəydilər, dağda tapardılar (S.Vəliyev); Elə indi, qocalıqda da şüurun vardır (M

  Tam oxu »
 • UŞAQLIQDAN

  UŞAQLIQDAN – QOCALIQDAN Çimnaz, uşaqlıqdan gülmədi baxtım (S.Rüstəm); Lap qocalıqdan da uzaqlaşır o (C

  Tam oxu »
 • UTANCAQ

  UTANCAQ – SIRTIQ Adilə bir qədər utancaqdır (C.Əmirov); Sırtıq uşaqdır, üz vermə (“Ulduz”)

  Tam oxu »
 • UTANCAQLIQ

  UTANCAQLIQ – SIRTIQLIQ At bu utancaqlığı, qoy gəlsin eşqin dilə (S.Rüstəm); Böyük oğlan olsa da, sırtıqlığından əl çəkməyib

  Tam oxu »
 • UTANMAQ

  UTANMAQ – SIRTIQLAŞMAQ Xan məndən utanır, çəkinir bir az; Mən getsəm, qırğının hesabı olmaz (S.Vurğun); Sırtıqlaşıb, özünüzü biabır etməyin

  Tam oxu »
 • UYDURMA

  UYDURMA – DOĞRU Bunlar hamısı uydurmadır (M.İbrahimov); Doğru sözün boyu qıldan nazikdir (Ata. sözü)

  Tam oxu »
 • UZAQ

  UZAQ – GÖDƏK Qoca dedi: – Vaxt var ikən gedək; Mənzil uzaq, ömür gödək (R.Rza). UZAQ – YAXIN Bura yaxın, uzaq ellər axışıb gəlmişdir (S

  Tam oxu »
 • UZANMAQ

  UZANMAQ – QALXMAQ Bir xəstə uzanmışdı yerdə üst-başı açıq (S.Rüstəm); Gülşən söz alıb ayağa qalxdı (Ə

  Tam oxu »
 • UZUN

  UZUN – QISA Gah uzun olur bu yol; gah qısa (R.Rza)

  Tam oxu »
 • UZUNBOYLU

  UZUNBOYLU – QISABOYLU Uzunboylu, arıq bir adam ona doğru gəlirdi (A.Şaiq); ...Cibgirin qısaboylu, arıq bir oğlan olduğunu, bu gəncə qətiyyən oxşamadığ

  Tam oxu »
 • UZUNDRAZ

  UZUNDRAZ – GÖDƏRƏK Yaşıl önlüklü, sarışın gursaçlı, uzundraz bir oğlan qapıda göründü (“Azərbaycan”); O boyca gödərəkdir (“Azərbaycan”)

  Tam oxu »
 • UZUNLUQ

  UZUNLUQ – QISALIQ Sanki səngərin uzunluq və dərinliyini ölçürdü (M.İbrahimov); Yolun qısalığı söhbətimizi yarımçıq qoydu

  Tam oxu »
 • UZUNSOV

  UZUNSOV – GÖDƏRƏK Yağış mənimlə gedir; yumru, uzunsov damcılarla; hopub qatar pəncərəsinə (R.Rza); Gödərək oğlan yerindən icazəsiz söz atdı (İ

  Tam oxu »
 • ÜFUNƏTLİ

  ÜFUNƏTLİ – ƏTİRLİ Bu üfunətli mühitdən qurtarmağınız qeyri-mümkündür (M.Talıbov); Məgər insanın yaxşı bir musiqi parçasını dinləmək, ətirli bir gülüst

  Tam oxu »
 • ÜMMAN

  ÜMMAN – DAMLA O, kiçik damlada bir ümman görür (B.Vahabzadə)

  Tam oxu »
 • ÜMUMİLİK

  ÜMUMİLİK – XÜSUSİLİK Adın ümumiliyi və ya xüsusiliyi əşyanın ümumi və ya xüsusi olması ilə bağlıdır

  Tam oxu »
 • ÜRƏFA

  ÜRƏFA – AVAM Şərabın nəyi biz ürəfa üçün deyil, avam üçündür (S.S.Axundov)

  Tam oxu »
 • ÜRƏKLƏNMƏK

  ÜRƏKLƏNMƏK – QƏHƏRLƏNMƏK Sərvinazın sözü Poladı həm ürəkləndirdi, həm də qəhərləndirdi (Ə.Vəliyev)

  Tam oxu »
 • ÜRƏYİAÇIQ

  ÜRƏYİAÇIQ – QƏLBİQARA Səriyyə çox ürəyiaçıq qız idi (İ.Əfəndiyev); Hər qəlbiqara nakəs ilə eyləmə ülfət (S

  Tam oxu »
 • ÜRKƏK

  ÜRKƏK – CƏSARƏTLİ O, ortaboylu, ürkək baxışlı, mütənasib bədənli, yaraşıqlı qadın idi (M.İbrahimov); Bunun üçün adamda ürək lazımdır; Cəsarətli və təm

  Tam oxu »
 • ÜRKMƏK

  ÜRKMƏK – CƏSARƏTLƏNMƏK O elə əvvəldən qadından ürkərdi. Mirzə bir az da cəsarətləndi (Mir Cəlal)

  Tam oxu »
 • ÜST

  ÜST – ALT Altın həsir, üstün həsir, yat ki, yetim, tərləyəsən (Ata. sözü)

  Tam oxu »
 • ÜSYANKAR

  ÜSYANKAR – SAKİT Onların hər ikisi üsyankardır (M.Hüseyn); ...Anketovdan başqa beş-altı nəfər üzüyola, sakit bağça uşağı var idi (Mir Cəlal)

  Tam oxu »
 • ÜZ

  ÜZ – ARXA Sən qaranlığa arxa çevirib, işığa üz tutursan (S.Qədirzadə)

  Tam oxu »