Azərbaycan dilinin antonimlər lüğəti

 • LAQEYD

  LAQEYD – CİDDİ Hürü isə bu baxışlara qarşı laqeyd görünürdü (M.İbrahimov); Ostapenko ciddi, iti, əsəbi bir halda işləyirdi (Mir Cəlal)

  Tam oxu »
 • LAQEYDLƏŞMƏK

  LAQEYDLƏŞMƏK – CİDDİLƏŞMƏK Növrəstə laqeydləşdi (M.Eynullayeva); Salman dərhal ciddiləşdi (M.İbrahimov)

  Tam oxu »
 • LÜLQƏNBƏR

  LÜLQƏNBƏR – AYIQ Bir gün görəydin lülqənbər çıxıb kolxoz idarəsinin qabağındakı iri palıd kötüyünün üstünə (H

  Tam oxu »
 • LÜMLÜT

  LÜMLÜT – GEYİMLİ Səlim ağanın dalından dəyib lümlüt çölə atır (M.İbrahimov); Geyimli bayıra çıxdı (“Azərbaycan”)

  Tam oxu »
 • LÜT

  LÜT – ƏHVALLI Lütəm, artıq bütün varım getdi (S.Rüstəm); Belə baxanda çox qanacaqlı, əhvallı adama oxşayırdı (S

  Tam oxu »
 • LÜTLƏMƏK

  LÜTLƏMƏK – GEYİNDİRMƏK Qışın oğlan çağında onu lütləyib yola salmaq yox, geyindirmək lazımdır (“Ulduz”)

  Tam oxu »
 • MAFRAQ

  MAFRAQ – BƏRK Ağacın budağı çox mafraqdır, tez sınacaqdır. Palıd uzunömürlü, bərk ağacdır

  Tam oxu »
 • MAĞMUN

  MAĞMUN – ZİRƏK O da sənin kimi utancaq, mağmunun biri idi (Mir Cəlal); Zirəkdir, gözüaçıqdır, işdən tez baş açandır (M

  Tam oxu »
 • MAHİR

  MAHİR – ACİZ Gülpəri də öz işində mahirdir (Ə.Haqverdiyev); Lakin yenə də özü yeriməkdə aciz idi (M.İbrahimov)

  Tam oxu »
 • MAHİRLİK

  MAHİRLİK – ACİZLİK İşə qarşı onda xüsusi bir mahirlik var. Sonra ürəyi yumşaldı, acizliyini büruzə verdi (M

  Tam oxu »
 • MAJOR

  MAJOR – MİNOR Major, minor. Bəm, ya zil. Bunlardır, ən şad, ən ümidsiz nəğmələrin anası (R.Rza)

  Tam oxu »
 • MAKSİMAL

  MAKSİMAL – MİNİMAL İndi hər bir peşə sahibindən minimal yox, maksimal bilik tələb olunur (“Azərbaycan”)

  Tam oxu »
 • MAKSİMUM

  MAKSİMUM – MİNİMUM Veteranlara maksimum qayğı göstərilməlidir. Bu işin yerinə yetirilməsi üçün minimum vaxt verilir

  Tam oxu »
 • MALBAŞ

  MALBAŞ – DƏRRAKƏLİ Malbaş uşaqdır. Başına heç nə girmir (“Ulduz”); O oğlan yaşda səndən kiçikdir, amma qat-qat dərrakəlidir (S

  Tam oxu »
 • MARAQ

  MARAQ – ŞÜBHƏ Maraq dolu gözəm mən: baxmaya bilmərəm (R.Rza); Onu sevəcəyinizə şübhəm yoxdur (M.İbrahimov)

  Tam oxu »
 • MARAQLI

  MARAQLI – BOŞ Dinləyirdim maraqlı söhbətini: qoca müəllimin (R.Rza); Mən and içirəm ki, boş sözdü (Mir Cəlal)

  Tam oxu »
 • MARAQSIZ

  MARAQSIZ – MƏNALI Əsər maraqsızdır, oxumaq olmur (“Azərbaycan”); Bu gün hər şey gözəl, hər şey mənalıdır, – dedi (M

  Tam oxu »
 • MATƏM

  MATƏM – SEVİNC Matəm içindədirlər gördülər hamı (M.Rahim); Bu kəndin əhalisi elə bil sevincdən yatmaq istəmirdi (S

  Tam oxu »
 • MATƏMLİ

  MATƏMLİ – ŞAD O qara matəmli günləri unut (S.Rüstəm); Qonaq cənnətə düşmüş kimi, heyran və şad idi (Mir Cəlal)

  Tam oxu »
 • MAYMAQ

  MAYMAQ – GÖZÜAÇIQ – Görmürsən, maymağın biridir (M.İbrahimov); Yəqin o şofer bacarıqlı adamdır, gözüaçıqdır (M

  Tam oxu »
 • MAYMAQLIQ

  MAYMAQLIQ – GÖZÜAÇIQLIQ Maymaqlıqdan nə çıxar, gözüaçıqlıq lazımdır

  Tam oxu »
 • MEHRİBAN

  MEHRİBAN – SƏRT Üzünü Silaya tutub mülayim və mehriban səslə dedi (S.Vəliyev); Yollar uzun, mənzil uzaq; sərt daşlara dözmür ayaq (R

  Tam oxu »
 • MEHRİBANÇILIQ

  MEHRİBANÇILIQ – ƏTİACILIQ O gündən onların arasındakı mehribançılıq ədavətə çevrilir (M.İbrahimov); Ətiacılıq onun canında var (M

  Tam oxu »
 • MEHRİBANLAŞMAQ

  MEHRİBANLAŞMAQ – SƏRTLƏŞMƏK Günəş mehribanlaşır; Bağçada gül üşümür (R.Rza); Mələyin ürəyi sərtləşirdi (M

  Tam oxu »
 • MEHRİBANLIQ

  MEHRİBANLIQ – ƏTİACILIQ Əhməd onun səsindəki süni mehribanlığı duydusa da, üstünü vurmadı (İ.Şıxlı); Elə ətiacılığı onu hörmətdən salmışdı (S

  Tam oxu »
 • MƏCBURİ

  MƏCBURİ – KÖNÜLLÜ Qızcığaz hansı tərəfə qaçsaydı, hər yerdə onu bu cür ağır, məcburi əziyyət gözləyirdi (S

  Tam oxu »
 • MƏCHUL

  MƏCHUL – BƏLLİ Məchul bir vahimə ikimizi də sarsıtdı, divara sıxıldıq (M.İbrahimov); Aslan yatışından da bəllidir (Ata

  Tam oxu »
 • MƏDAXİL

  MƏDAXİL – MƏXARİC Məgər mənim mədaxilim budur? (Ə.Haqverdiyev); Bu da kolxozun məxaricini xeyli azaltdı (M

  Tam oxu »
 • MƏDƏNİ

  MƏDƏNİ – KOBUD Mədəni adam belə yerlərdə yaşaya bilməz (C.Cabbarlı); Qorxma, sən kobud deyilsən axı (M

  Tam oxu »
 • MƏDƏNİLİK

  MƏDƏNİLİK – ƏDƏBSİZLİK Oğlan mədəniliyindən başını aşağı saldı və cavab vermədi (Ə.Vəliyev); Danışanın sözünü kəsmək ədəbsizlik hesab olunurdu (M

  Tam oxu »
 • MƏDƏNİYYƏT

  MƏDƏNİYYƏT – CƏHALƏT Orada gördüyü yüksək mədəniyyət və tərəqqi nümunələri onu ruhlandırır (F.Qasımzadə); Əl çək bu cəhalətdən, ata! (M

  Tam oxu »
 • MƏDƏNİYYƏTSİZ

  MƏDƏNİYYƏTSİZ – TƏRBİYƏLİ Bacarıqsız, mədəniyyətsiz əkinçi vardır (Ə.Vəliyev); Tərbiyəli ailədəndir (S

  Tam oxu »
 • MƏDƏNİYYƏTSİZLİK

  MƏDƏNİYYƏTSİZLİK – MƏRİFƏTLİLİK Mən bərkdən danışanları sevmirəm, bunu da bir növ mədəniyyətsizlik əlaməti hesab edirəm (S

  Tam oxu »
 • MƏDH

  MƏDH – HƏCV Xoşlanmaz heç vaxt o mədhlərdən (B.Vahabzadə); XIX əsr ədəbiyyatında ayrı-ayrı şəxslərin eyiblərini tənqid edən və fərdi mahiyyət daşıyan

  Tam oxu »
 • MƏĞLUB

  MƏĞLUB – QALİB Cavanşirin ordu başçısı Qartal, məğlub olub geri çəkilir (M.Hüseyn); Dözə bilsən gərək: qalib gələ biləsən gərək; Sevincə də, dərdə də

  Tam oxu »
 • MƏĞLUBİYYƏT

  MƏĞLUBİYYƏT – QALİBİYYƏT Qalibiyyəti də dadmışdı, məğlubiyyəti də (F.Kərimzadə)

  Tam oxu »
 • MƏĞRİB

  MƏĞRİB – MƏŞRİQ Tutaq ki, məşriqdən məğribə qədər; Mənə xərac verdi bütün ölkələr; Nə olsun? Bədbəxtəm, bədbəxtəm, inan! (S

  Tam oxu »
 • MƏHDUD

  MƏHDUD – GENİŞ Onun imkanları geniş deyil, məhduddur

  Tam oxu »
 • MƏHDUDLUQ

  MƏHDUDLUQ – GENİŞLİK Vaxtın məhdudluğu onun əl-qolunu bağladı. Burada R.Rza sərbəst şerinin imkan genişliyi ilə özünü bir daha büruzə verir

  Tam oxu »
 • MƏHƏBBƏT

  MƏHƏBBƏT – NİFRƏT Məhəbbət sonsuz, nifrət dərin (H.Hüseynzadə)

  Tam oxu »
 • MƏXFİ

  MƏXFİ – AŞKAR Doktor, sizə bir işim düşüb, ancaq məxfidir, gərək heç kəs bilməsin (C.Əmirov); Sənə açıq deyirəm, dalda bir cür, aşkarda başqa cür hərə

  Tam oxu »
 • MƏXRƏC

  MƏXRƏC – SURƏT Kəsr xəttinin altındakı ədəd məxrəc, üstündəki ədəd surət adlanır

  Tam oxu »
 • MƏKR

  MƏKR – MƏHƏBBƏT Məkr onun gözlərində oynayır. Məhəbbət mənim gözlərimdə Çandranı xilqətin tacına çevirmişdi (M

  Tam oxu »
 • MƏKRLİ

  MƏKRLİ – MƏHƏBBƏTLİ H.Turabovun qəhrəmanı qüvvətli xarakterdir: məkrlidir, tədbirlidir, amansızdır. Onun məhəbbətli nəğmələri dinləyiciləri nəşələndir

  Tam oxu »
 • MƏLAHƏTLİ

  MƏLAHƏTLİ – CIR Birdən kişi yaşına uyğun olmayan zil və məlahətli səslə oxudu (İ.Şıxlı); Misraların axır kəlmələrində cır səsini uzadıb ulayırdı (S

  Tam oxu »
 • MƏLUM

  MƏLUM – MƏCHUL Onun nəyə işarə vurduğu məlum idi (S.Qədirzadə); Lakin sevgisi də adı kimi məchuldur (M

  Tam oxu »
 • MƏLUMLUQ

  MƏLUMLUQ – MƏCHULLUQ Fellərdə məlumluq məzmunu felin mənası ilə bağlıdır. Yoxsa bu məchulluqdan nə çıxar? (İ

  Tam oxu »
 • MƏNA

  MƏNA – FORMA Məna sözün məzmunu, daxili cəhəti ilə, forma isə sözün zahiri ilə, səs tərkibi ilə əlaqələrdir (H

  Tam oxu »
 • MƏNALI

  MƏNALI – BOŞ Çünki Məşədi Kazım ağanın iki mənalı sözündən bir şey anlamışdı (M.S.Ordubadi); Boş söz niyə danışırsan? (Mir Cəlal)

  Tam oxu »
 • MƏNASIZ

  MƏNASIZ – MARAQLI Nə qədər buna mənasız xərc vururdular (Ə.Haqverdiyev); Burada işləmək, yaşamaq çox maraqlıdır

  Tam oxu »